Uspešnost rada službe Kontrolinga u nekom preduzeću zavisi kojoj meri su Kontrolori, kao nosioci ove delatnosti uspeli da:

 • upoznaju procese i tokova informacija u kompaniji;
 • učine informacije transperantnim i otvoreno komuniciraju sa kolegama;
 • koriste moderne alate;

Kao osnovne alate kontrolinga možemo izdvojiti:

 • Du pont stablo;
 • Budžetiranje;
 • Postavljanje KPI (Key performance indicator);
 • Upravljanje Cash flow-om;
 • FOCA sagledavanje procesa;
 • SWOT matrica;
 • BCG matrica;

Ovi alati imaju smisla samo ukoliko Kontrolor uspe da ih upotrebi prilikom sagledavanja stvarnih dogadjanja u kompaniji, importuje parametre iz realnog biznisa i izvede zaključke iz tako upotrebljenog alata, odnosno prevode aktivnosti u brojeve kroz alate.

Du pont stablo

 

Osnovna formula ove metode, koja je prikazana na slici, dovodi u vezu profitnu stopu sa obrtom aktive, a proizvod ove dve veličine daje stopu prinosa na ukupna ili uložena sredstva ili povrat na investiciju (Return on Investment).

Du Pont analiza predstavlja jedan od integrisanih sistema kontrolinga koji poslovanje preduzeća posmatra u celini, a ne samo preko pojedinih aspekata poslovanja.

U Du Pont sistemu analize svi racio brojevi se posmatraju kao sastavni delovi jedne celine, odnosno posmatraju se u paketu. Primena Du Pont analize omogućava donošenje efikasnih finansijskih odluka, što i jeste ključna kararteristika i suština uspešnog kontrolinga jer kontroling zagovara integraciju organizacionih delova, ciljeva, planova i aktivnosti, tzv. holistički pristup, svest o celoj organizaciji.

Budžetiranje

Budžet je osnovni planski dokument kompanije koji predstavlja očekivane prihode i rashode u posmatranom budućem periodu.

Jedan od osnovnih zadataka kontrolinga je uporedjivanje ostvarenog rezultata sa planiranim rezultatom, odnosno kako se često prikazuje ACT (actual) vs BUD (budgeting). Ono što je planirano, odnosno budžetirano jeste tačka u odnosu na koju se radi poredjenje. Izrada budžeta za poslovnu godinu kroz projekciju Bilansa stanja i Bilansa uspeha po željenoj kategoriji (po kanalu, po tržištu, po službi itd) i njihova korekcija i revizija su osnove za poredjenje sa ostvarenjem.

Postavljanje KPI (Key performance indicator)

KPI kao ključni indikatori uspešnosti (ili neuspešnosti) su sameravanje aktivnosti u poslovanju koje za rezultat ima ostvarenje ili neostvarenje budžeta koji proističe iz poslovne strategije preduzeća.

KPI treba da budu vezani za budžetirane ciljeve kompanije, ali i da predstavljaju pokazatelje koji se koriste u redovnom poslovanju kako bi se planirali i pratili učinci koji se realiziju. Oni služe za merenje uspešnosti preduzeća, ili jednog dela preduzeća (poslovne funkcije kao profit centra ili cost centar, pojedinačne aktivnost ili pojedinčnog učinka zaposlenog). Složene KPI za potrebe strateškog upravljanja treba prilagoditi da budu razumnjivi običnom radniku, odnosno izvršiocu.

Jedan poslovni proces se ne završava u okvirima jedne funkcije, već su aktivnosti u jednoj poslovnoj funkciji inputi za drugu, u cilju efikasnog sprovodjenja procesa, KPI su odlična veza medju funkcijama.

Upravljanje Cash flow-om

Cash Flow je prikaz priliva i odliva novca u odredjenom periodu. Za ispravno vodjenje tokova gotovine, osnovni zadatak za Kontrolore i službu Kontrolinga jeste da poduče rukovodioce u kompaniji da svaki Prihod nije istovremeno i Priliv zbog ugovorenih rokova naplate potraživanja, i da svaki Rashod nije istovremeno i Odliv, usled ugovorenih rokova plaćanja obaveza. Srećemo se sa značajnim brojem preduzeća kod kojih je u Bilansu stanja iskazana Dobit, ali nisu u stanju da servisiraju svoje obaveze u skladu sa rokovima dospeća jer je upravljanje tokovima gotovine zatajilo.

Upravljanje tokovima gotovine kroz tabelarni prikaz mora da odgovore na sledećih osam pitanja:

 • Odakle je novac dolazio (predhodni priliv novca +);
 • Kada je novac dolazio? (Prihod nije uvek priliv-odloženi rokovi naplate);
 • Za šta je novac upotrebljen (predhodni odliv novca -);
 • Kada je novac odlazio? (Rashod nije uvek odiliv-odloženi rokovi plaćanja);
 • Odakle će novac doći (budući priliv novca +);
 • Kada će novac doći na račun? (planirano vreme priliva+);
 • Za šta će novac biti upotrebljen (budući odliv novca -);
 • Kada će novac otići sa računa? (planirano vreme odliva-);

FOCA sagledavanje procesa

FOCA je alat koji sagledavanje procesa u kompaniji vodi kroz četiri osnovna koraka na putu za prevazilaženje raskoraka od trenutne do ciljane situacije.

U prvom F (Fact) koraku utvrdjuje se činjenično stanje sagledavanjem svih aktivnosti koje jedan proces čine: ulazna vrednost (inicijalna kapisla, nalog za započinjanje zadatka), skup povezanih aktivnosti i izlaz iz procesa;

Drugi O (Opinion) korak podrazumeva prikupljanje mišljenja o procesu, svih relevantnih učesnika procesa, na različitim nivoima organizacione šeme;

Treći, C (Changes) korak odnosi se na promene koje su usvojene u cilju optimizacije procesa;

Četvri, A (Action) korak znači odredjivanje odgovornih osoba i termin plana koji za cilj ima optimizaciju procesa;

Ovaj alat se najlakše sprovodi na zajedničkom sastanku, iscrtavanjem procesa na flip chartu raznobojim flomasterima.

SWOT analiza

SWOT analiza je strategijski i operativni alat jer posmatra uticaje na celo poslovanje preduzeća i njegove pojedinačne aktivnosti kroz matricu eksternih i internih faktora.

S – Strenghts (Snage) i W – Weakness (Slabosti) deo matrice odnose se na interne faktore, dok O – Opportunity (Prilike) i T – Treats (Pretnje) polja matrice zahtevaju informacije koje se odnose na okruženje.

Rezultat SWOT analize treba da budu konkretne akcije.

BCG matrica

BCG matrica skraćeno od Boston Consulting Group matrix, nastaja je još 1970 godine i pomaže preduzećima da sagledaju svoj portfolio. Koristi se se za analizu proizvoda i usluga u zavisnosti od trenutne pozicije kompanije i artikla na na tržištu (visoko ili nisko tržišno učešće) i od karakteristika samog tržišta (da li raste ili opada). Ova analiza je od izuzetne koristi u korelaciji sa Upravljanjem Cash Flow-om. Matricu čine četiri polja deskriptivno imenovana na sledeći način:

 • Zvezde su jedinice koje obeležava visok rast tržišta i tržišno učešće;
 • Znak pitanja su jedinice sa visokim rastom tržišta i niskim tržišnim učešćem i mogu podrazumevati značajnu absorpciju novca;
 • Krave muzare su jedinice sa tržišta sa niskm rastom i visokim tržišnim učešćem i smatraju se generatorom novca;
 • Znak pitanja jedinice imaju nizak tržišni rast i učešće;

Moramo biti svesni da jedinice asortimana prelaze iz jednog kvadranta u drugi i prate svoj životni ciklus, koji je ograničen.

Svi napred pobrojani alati su kroz istoriju njihove primene u analizi i unapredjenju poslovanja potvrdili svoju vrednost i značaj.

Medjutim, uspešnost njihove primene u pojedinačnom preduzeću zavisi od umešnosti Kontrolora da teoriju i teorijske modele oživi u praksi datog preduzeća.

Na kraju sumirano, moglo bi se reći da je najznačajniji alat Kontrolinga ispravna logika i sposobnost povezivanja na matematički korektan način osobe koja koristi alate. Dobar kontrolor je najvredniji “alat” kontrolinga, a po nekim predvidjanjima i zanimanje koje će biti izuzetno cenjeno na tržištu rada.

Poslednja izmena dana 27. januara 2017. u 23:05


  Biljana Lazarević

  Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava. Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama…… Saznaj više »