Vaš posao raste i razija se. Više ne možete sami da obavite sve potrebne poslovne obaveze, a i ne morate. Prihodi su dovoljni da možete da angažujete pomoć.

Vreme je da zaposlite prvog radnika.

Jedan od najčešćih oblika angažovanja tuđeg rada je radni odnos.

Njega zasniva fizičko lice – zaposleni kod poslodavca, koji može biti i fizičko ili pravno lice koje radno angažuje zaposlenog.

Poslodavac i zaposleni postajete momentom zaključenja ugovora o radu.

Ugovor o radu obavezno se sačinjava u pisanoj formi, a zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređeni su:

 • Zakonom o radu
 • Kolektivnim ugovorom
 • Ugovorom o radu
 • Pravilnikom o radu

Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu ne mogu se predvideti manja prava za zaposlenog nego što je to propisano u Zakonu o radu. Dakle, zaposlenom morate pružiti minimum prava koji mu je zagarantovani Zakonom, a možete mu ponuditi više.

Preporučujemo da pre sklapanja ugovora o radu, angažujete pravnika koji će vam izraditi ugovor o radu u skladu sa zakonskim normama, ali i potrebama i specifičnostima vaše delatnosti, kao i opšta akta koja ste u obavezi da posedujete kao poslodavac (Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i drugi).

Kako može da izgleda ugovor o radu možete pogledati u sekciji Dokumenti na našem portalu, klikom ovde.

Dakle, utvrdili smo da ugovor o radu mora biti potpisan od strane poslodavca i zaposlenog pre stupanja na rad.

Međutim, time nisu završene obaveze poslodavca u vezi sa stupanjem zaposlenog u radni odnos.

Poslodavac je dužan da u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora o radu prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje.

Prijava se vrši tako što se Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja jedinstvena prijava i to isključivo u elektronskom obliku.

Jedinstvena prijava naziva se još i M Obrazac, a njome se vrši prijava, promena i odjava sa obaveznog socijalnog osiguranja.

Obavezno socijalno osiguranje obuhvata

 • penzijsko i invalidsko,
 • zdravstveno i
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Jednostavno rečeno, predajom ovog obrasca obaveštavate nadležne institucije da imate novog radnika, za koga ćete uplaćivati socijalne doprinose prilikom obračuna i isplate zarade, i da on time ostvaruje pravo na socijalnu zaštitu (kada ode u penziju, kada se razboli, kada ostane bez posla).

Najvidljiviji efekat ove prijave za radnika je zdravstvena knjižica, odnosno sada zdravstvena kartica, koja mu je neophodna da bi ostvario prava iz zdravstvene zaštite, i upisan radni staž, koji “skuplja za penziju”.

Obrazac M predaje se, kao što smo naveli, elektronski, na postalu www.croso.gov.rs.

Porstalu mogu da pristupe odgovorno lice poslodavca (direktor odnosno preduzetnik) i lica koja oni ovlaste.

Prijava se popunjava i predaje vrlo jednostavno.

Nakon unosa matičnog broja novog zaposlenog, aplikacija će popuniti sve lične podatke zaposlenog, a podaci poslodavca takođe će biti prikazani od strane sistema.

Licu koje predaje prijavu ostaje da unese datum početka osiguranja, stručnu spremu i naziv radnog mesta, kao i podatke o radnom odnosu – da li je zaključen ugovor na neodređeno ili određeno, koliko sati nedeljno će radnik raditi, kao i da li je zaposlen kod još nekog poslodavca.

S obzirom da je zakonski rok za predaju prijave tri dana od dana potpisivanja ugovora o radu, portal ne dozvoljava predaju prijave ukoliko u polje u koje unosite datum početka radnog odnosa unesete datum stariji od tri dana.

Na primer, ukoliko je datum potpisivanja ugovora o radu 15. mart, radnika ćete moći da prijavite u naredna tri dana. Ukoliko pokušate da prijavite radnika 20. marta portal će prijaviti grešku i nećete biti u mogućnosti da prijavite radnika. Zbog toga treba voditi računa o rokovima.

Ukoliko se ovo ipak desi, radnika možete da prijavite po posebnoj proceduri u nadležnoj filijali PIO Fonda ili RFZO.

Nakon uspešno predati prijave, automatski ćete dobiti mail u čijem prilogu će se naći obrazac MA koji predstavlja potvrdu o prijavi na socijalno osiguranje. On sadrži potpuno identične podatke kao prijava odnosno Obrazac M.

Potvrdu – Obrazac MA možete videti, sačuvati ili odštampati i direktno sa portala CROSO.

Nakon što ste prijaviti zaposlenog, dužni ste da mu dostavite fotokopiju prijave u roku od 15 dana od stupanja u radi.

Ovim procedura nije završena. Ostaje još da za zaposlenog “izvadite” zdravstvenu karticu. Kako to da učinite pisali smo u tekstu koji možete pročitati ovde.

Prava iz zdravstvene zaštite zaposleni mogu da ostvare kada im je kartica overena. Da bi to bilo ispunjeno, poslodavac je dužan da redovno uplaćuje socijalne doprinose i da periodično overi zdravstvene kartice za svoje zaposlene u nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Napominjemo da pravo na zdravstvenu zaštitu imaju i članovi porodice zaposlenog, a da penzioner koji ponovo zasnuje radni odnos ima pravo da izabere da li će prava iz zdravstvene zaštite da koristi po osnovu penzije ili ponovo zasnovanog radnog odnosa. O zapošljavanju penzionera pročitajte ovde.

Poslednja izmena dana 25. oktobra 2016. u 11:53


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »