Canvas je poslovni model je za strateško sagledavanje poslovanja preduzeća, bilo da je reč o razvoju i inovacijama ili postojećem poslovanju.

To je vizualni prikaz sa elementima koji vode definisanju USP (Unique Selling proposition-Jedinstvene ponude) i pomaže kompanijama da usklade svoje aktivnosti prikazivanjem potencijalih koristi za kupca (klijenta).

Canvas poslovni model pomaže preduzeću da sprovede strukturirane i strateške analize oko postojećih poslova ili analize za stvaranje novih izvora rasta i razvoja. Canvas poslovni model ima za glavni cilj da pomogne kompanijama da proizvodno orjentisano razmišljanje okrenu ka poslovnom modelu razmišljanja.

Biznis model treba da odgovori na osnovno pitanje – odakle dolazi novac? Ukoliko odgovor na ovo pitanje nije potpuno jasan ili ako ne dolazi dovoljno novca da pokrije troškove i ostavi kompaniji zadovoljavajući nivo profita, onda poslovni model nije dobar.

Ovo je dinamičan alat koji omogućava i inicira stalno menjanje i dopunjavanje sadržaja. Prikladan je za sve kategorije – od potencijalnih preduzetnika, do velikih kompanija i jednostavan da ga mogu primenjivati svi zaposleni.

Canvas poslovni model omogućuje da se sagleda devet građevnih blokova kompletnog posla na jednoj stranici:

 1. Na početku modela se nalaze Klijenti kojima kompanija isporučuje vrednost. Klijenti su svi pojedinci ili organizacije koji koriste ili plaćaju proizvod/uslugu.
 2. Za svaku grupu klijenata potrebno je razviti ključne vrednosti koje im se nude. To su paketi vrednosti koje nose proizvodi ili usluge.
 3. Kanali predstavljaju tačke dodira sa klijentima putem kojima se isporučuju ključne vrednosti.
 4. Odnosi sa klijentima opisuju načine na koje se grade što kvalitetnije relacije sa ciljnim grupama.
 5. Izvori prihoda opisuju kako biznis model dolazi do novca.
 6. Kada se u relaciju dovedu navedeni elementi, potrebno je pozabaviti se analizom resursa koji su neophodni da bi uspešno isporučila vrednosti koja se nudi.
 7. Ključne aktivnosti odnose se na sve ono u čemu kompanija mora da bude stvarno dobra.
 8. Ključni partneri su oni ljudi ili organizacije koji mogu da pomognu ili koji mogu biznis modelu da donosu neku specifičnu prednost, bilo da je reč o resursima ili o aktivnostima.
 9. Kada se razume cela infrastruktura poslovnog modela, mogu se razumeti i popisati svi troškovi koji iz njega proizilaze.

Svaka od tih devet komponenti sadrži niz informacija o poslovnom modelu kompanije i za svaku se preporučuje diskusija najvišeg menadžmenta putem brainstorminga ili brainwritinga.

Preciznijem definisanju svakog elementa ili bloka poslovnog model Canvas mogu pomoći odgovori na sledeća pitanja i to:

1. Klijenti i grupe klijenta:

 • Za koga se kreira vrednost?
 • Ko su najznačajniji klijenti?
 • Koje su najznačajnije grupe klijenata?
 • Da li su klijenti preduzeća brojni ili ne?
 • Šta je specifičnost klijenata i kako se oni razlikuju od drugih?
 • Da li se klijenti nalaze u samo jednoj tržišnoj niši?

2. Ključne vrednosti

 • Šta je vrednost koju kompanija isporučuje klijentima?
 • Koje probleme klijenata rešava?
 • Koje kombinacije vrednosti kompanija nudi svakom pojedinačnom tipu klijenata?
 • Koje su potrebe klijenata zadovoljene rešenjima kompanije?

3. Kanali pristupa klijenima

 • Koji su omiljeni i najčešće korišćeni kanali klijenata kompanije?
 • Kako kompanija dopire do njih u ovom trenutku?
 • Da li su kanali komunikacije kompanije integrisani sa klijentima?
 • Koji su kanali najefikasniji, koji rade najbolje?
 • Koji kanali su najjeftiniji za kompaniju?

4. Odnosi sa klijentima

 • Koje tipove odnosa klijenti očekuju da firma uspostavi?
 • Koje odnose je firma već izgradila?
 • Koliko košta uspostavljanje i održavanje odnosa?
 • Da li su odnosi u skladu sa poslovnim modelom koji firma želi da izgradi?
 • Kako u svoje poslovanje kompanija može da integriše odnose koje zahtevaju ili očekuju klijenti (cenu, format)?

5. Izvori prihoda

 • Odakle dolazi novac?
 • Koje su to stvarne vrednosti za koje su klijenti spremni da plate?
 • Šta je to za šta trenutno plaćaju?
 • Na koji način trenutno plaćaju?
 • Kako bi želeli da plate?
 • U kom odnosu svaka linija prihoda učestvuje u ukupnim prihodima?

6. Ključni resursi

 • Koji su resursi potrebni da bi kompanija:
  • isporučila ključne vrednosti koje nudi?
  • izgradila i održavala kanale komunikacije sa klijentima?
  • gradila odnose kako želi?
  • održala nivo prihoda?
 • Koji tipovi resursa su potrebni:
  • Informacije i znanje;
  • Fizički (prostor, oprema);
  • Intelektualni (patenti, prava svojine, podaci);
  • Ljudski resursi;
  • Finansijski resursi (novac, kredit);

7. Ključne aktivnosti

 • Šta je to što firma mora da uradi da bi:
  • isporučila ključne vrednosti koje nudi?
  • izgradila i održala kanale komunikacije sa klijentima?
  • gradila odnose kako želi?
  • održala nivo prihoda?
 • Koje kategorije aktivnosti su potrebne:
  • Prodaja;
  • Proizvodnja;
  • Rešavanje reklamacija;
  • Umrežavanje;
  • Koordiniranje;
  • Razvoj i istraživanje;

8. Ključni partneri

 • Ko su ključni partneri?
 • Ko su ključni dobavljači?
 • Koje ključne resurse kompanija pribavlja od partnera?
 • Koje ključne aktivnosti realizuju partneri?
 • Koji su motivi kompanije za uspostavljanje partnerstava? 

9. Struktura troškova

 • Koje troškove nameće poslovni model koji je postavljen?
 • Koji su troškovi nabavke ključnih resursa?
 • Koji su troškovi ključnih aktivnosti?
 • Da li i koliko koštaju ključna partnerstva?
 • Koji su troškovi održavanja kanala i izgradnje odnosa sa klijentima?

Model se ne zasniva na prostom nabrajanju ovih elemenata, već na njihovom slaganju u posebno strukturiranu mapu i pravljenju relacija između tih elemenata.

Kada se ovaj ciklus jednom prođe, postavljene su samo osnove biznis modela, koji onda može da se menja u skladu sa promenama nekih od parametara. Izmenom nekog od elementa cela mapa bi se izmenila i biznis model kompanije bi doživeo promene.

Poslednja izmena dana 29. avgusta 2017. u 00:56


  Biljana Lazarević

  Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava. Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama…… Saznaj više »