Kada preduzeće započinje saradnju sa novim poslovnim partnerom ili sprovodi monitoring postojećih poslovnih partnera, jedna od osnovnih aktivnosti jeste provera broja dana nelikvidnosti na sajtu Narodne banke Srbije.

Ako podaci dobijeni sa navedenog sajta pokažu da postoji izvestan broj dana nelikvidosti uparen sa iznosom za koji je račun poslovnog partnera ili potencijalnog partnera bio bio blokiran, to je ozbiljan signal da je saradnja u zoni rizika i da treba detaljnje sagledati situaciju i sve ostale pokazatelje.

Nelikvidnost pokazuje da posmatrano preduzeće nije u odredjenom momentu imalo raspoložive gotovine za namirenje svojih dospelih obaveza i zato je sagledavanje cash flow-a od izuzetnog značaja za preduzeće.

Korisnu vrednost informacija povezanih sa Cash flow-om, pored ovih o poslovnim partnerima (kupci/dobavljači) prepoznaju i:

 • Zaposleni – redovna isplata zarada;
 • Menadžeri – profitablnost, isplata bonusa;
 • Država – naplata poreza i ostalih obaveza;
 • Banke – redovna otplata kreditnih obaveza i otplatni kapacitet za nove plasmane;
 • Vlasnici – isplata dividendi, povraćaj ostvarenog prinosa na uloženi kapital, procena vrednosti preduzeća pošto se često u ovoj proceni koriste Cash flow multiplikatori; 

Šta je Cash Flow?

Cash Flow je prikaz priliva i odliva novca u odredjenom periodu. U suštini, cash flow se bavi tokovima koji novac dovode u preduzeće i tokovima koji novac vode iz preduzeća.

Cash flow kao jedan od ključnih mehanizama u radu preduzeća može se posmatrati iz različitih uglova, ali suštinski sagledava se ista materija samo za različite potrebe:

 • Cash flow iz ugla izveštavanja predmet je rada službe Finansija;
 • Cash flow iz ugla planiranja i upravljanja predmet je rada najvišeg menadžmenta kompanije i službe kontrolinga;
 • Cash flow iz ugla analize predmet je rada službe kontrolinga interno i Banka ili finansijera externo;

Ono što je od izuzetnog značaja jeste da svi koji se bave cash flow-om u svojim delokrugom posla, koordinirano rade sa ostalim korisnicima ovog alata jer samo jedinstven pristup daje pozitivan rezultat za preduzeće.

Cash flow izveštaj

U zavisnosti kojoj grupi preduzeća pripadaju (malo, srednje ili veliko) sameravanjem pozicija: Ukupni prihodi, Poslovna aktiva i Broj zaposlenih, preduzeća su u obavezi da sačinjavaju pet izveštaja kao delove Završnog računa:

 • Bilans Uspeha;
 • Bilans Stanja;
 • Izveštaj o novčanim tokovima;
 • Izveštaj o promenama na kapitalu;
 • Napomene;

Bilans stanja je osnovni i statički izveštaj, Bilans uspeha je osnovni i dinamički izveštaj, dok Cash flow predstavlja izvedeni i dinamički izveštaj.

Sastavljanje Izveštaja o tokovima gotovine je deo posla za koji je odgovoran Finansijski sektor preduzeća.

Izveštaja o tokovima gotovine se sastavlja na osnovu sagledavanja pozicija iz Bilansa stanja na početku i na kraju obračunskog perioda, izračunavanjem promena stanja na tim pozicijama i pozicija Bilansa uspeha za taj posmatrani period.

Sagledavanje aktivnosti koje utiču na Cash flow-u

Za mala preduzeća, preduzeća iz mikro segmenta i preduzetnike upravljanje Cash flow-om ima veliku važnost.

U našoj poslovnoj praksi često se možemo sresti sa zanemarivanjem upravljanja novčanim tokovima i ovaj aspekt se često smatra sporednim. Medjutim u zapadnom svetu, a naročito američkom području važi mišljenje da su novčanim tokovi, kao krvotok preduzeća, pa i njihovo planiranje, presudni za poslovanje.

Prilikom planiranja Cash flow upotrebljavaju se i sledeći pojmovi:

 • Početno stanje gotovine;
 • Krajnje stanje gotovine;
 • Promena stanja gotovine;
 • Slobodna novčana sredstva;

Cash flow ima tri osnovna dela:

 • Cash flow operativnih (poslovnih) aktivnosti;
 • Cash Flow finansijskih aktivnosti;
 • Cash flow investicionh aktivnosti;

Kada govorimo o sagledavanju Cash Flow-a, dajemo odgovor na sledećih osam pitanja:

 • Odakle je novac dolazio (predhodni priliv novca +);
 • Kada je novac dolazio? (Prihod nije uvek priliv usled odloženih rokova naplate);
 • Za šta je novac upotrebljen (predhodni odliv novca -);
 • Kada je novac odlazio? (Rashod nije uvek odiliv usled odloženih rokova plaćanja);
 • Odakle će novac doći (budući priliv novca +);
 • Kada će novac doći na račun? (planirano termin priliva+);
 • Za šta će novac biti upotrebljen (budući odliv novca -);
 • Kada će novac otići sa računa? (planirano termin odliva-);

Na osnovu ovog tabelarnog sagledavanja menadžer (Vlasnik) donosi odluke koje se tiču:

 • Nivoa poslovnih aktivnosti, koji u zavisnosti stanja raspoložive gotovine može da:
  • Raste i to putem nastup na novim tržištima, ili uvodjenjem novih proizvoda;
  • Održava se na istom nivou;
  • Ili se smanjuje i to fokusiranjem samo na pojedine kanale prodaje, sužavanjem asortimana, smanjenjam broja zaposlenih;
 • Izvora finansiranja:
  • zaduživanja kod Banaka;
  • ili finansiranje iz sopstvenih izvori;
  • ili promene u vlasničkom kapitalu prodajom udela;
 • Investiranja:
  • nabavka osnovnih sredstava;
  • ili iznajmljivanje opreme;
  • ili remont postojećih mašina;

Neke od aktivnosti koje mogu da se sprovedu u cilju postizanja željenog novčanog toka, ali i generisanja slobodnih novčanih sredstava tiču se:

 • Procenta bruto marže;
 • Procenta operativnih troškova u ceni koštanja;
 • Broja dana naplate od kupaca;
 • Broja dana zadržavanja zaliha, ubrzan ili usporen obrt;
 • Broja dana plaćanja dobavljačima;
 • Ulaganja u osnovna sredstva;

Mora se imati u vidu da nije moguće istovremeno sprovesti sve aktivnosti u cilju povećanja slobodnog novca jer su po svojoj suštini kontradiktorne (npr. Ukoliko se preduzeće opredeli za povećanje procenta bruto marže, ne može očekivati i ubrzan obrt zaliha).

Možemo se sresti sa velikim brojem preduzeća kod kojih je u Bilansu stanja iskazana dobit, ali nisu u stanju da servisiraju svoje obaveze u skladu sa rokovima dospeća.

Bilans uspeha prikazuje razliku izmedju Prihoda i Rashoda i pozitivan rezultat kao takav utiče na pozitivan rezultat u Bilansu stanja, odnosno rezultuje Dobit, ali kada je Cash Flow kao prikaz razlike Priliva i Odliva gotovine u istom vremenskom periodu negativan, zaključujemo da je upravljanja tokovima gotovine zatajilo.

Primer tabele za praćenje i planiranje gotovine možete pronaći u našoj bazi dokumenata.

Poslednja izmena dana 13. decembra 2016. u 04:08


  Biljana Lazarević

  Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava. Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama…… Saznaj više »