Nijedan zakon ne nameće obavezu preduzetnicima da poseduju fiskalnu kasu.

Zašto smo onda tako formulisali naslov? Zbog toga što većina preduzetnika na taj način formuliše svoje pitanje.

Zakonom o fiskalnim kasama uređena je obaveza evidencije prometa (prodaje) u fiskalnoj kasi.

Dakle, pravo pitanje je kada ste (kao preduzetnik paušalac) dužni da određenu prodaju evidentirate u fiskalnoj kasi. Suvišno je pominjati da sve dok se ne dogodi prodaja koja se obavezno mora pribeležiti u kasi, niste dužni da posedujete ovaj uređaj.

Osnovno pravilo definisano je Zakonom o fiskalnim kasama, članom 3, koji glasi:

Lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Obaveza iz stava 1. ovog člana postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Dakle, ukoliko se bavite marketingom, usluge koje pružite pravnim licima i preduzetnicima nećete evidentirati u fiskalnoj kasi. Međutim, ako sklopite posao sa fizičkim licem (građaninom) te za njegove potrebe izvršite određene radnje i to mu naplatite, biće vam nephodna fiskalna kasa.

Ipak, ni svi subjekti koji vrše prodaju građanima nisu obavezni da poseduju fiskalnu kasu.

Zakon o fiskalnim kasama i Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase definišu slučajeve u kojima ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje dobara i usluga potrošačima (građanima, fizičkim licima).

Pre nego što navedemo koje su to delatnosti oslobođenje obaveze evidentiranja prometa na kasi, važno je da napomenemo nekoliko stvari.

Prvo, paušalci koji su oslobođeni kase dužni su da izdaju račun u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, članom 12. svaki put kada prodaju neki proizvod ili pruže uslugu fizičkom licu. Zakonom nije propisan obrazac računa, ali su dati njegovi obavezni elementi. U sekciji DOKUMENTA možete pronaći šablon fakture za fizička lica.

Drugo, svaki izdati račun dužni ste da evidentirate u KPO knjizi. Bez obzira da li račun izdajete pravnom licu, preduzetniku ili građaninu, on je dokaz prihoda koji ste ostvarili i kao takav obavezno mora biti evidentiran u knjizi ostvarenog prometa.

Treće, u skladu sa Zakonom o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, rok za uplatu pazara na tekući račun preduzetnika je 7 dana.

Pazar predstavlja gotov novac koji primate od lica kao naplatu za svoje proizvode i usluge. Ovaj novac morate položiti na tekući račun “radnje” najduže za 7 dana od prijema, i ne smete ga trošiti odnosno koristiti za bilo koje namene pre uplate. Drugim rečima, ne možete iskorititi ovaj novac da kupite kancelarijski materijal u knjižari. Novac morate uplatiti kao pazar, a zatim po potrebi isplatiti sa tekućeg računa pa njime platiti kupovinu za keš.

I na kraju, ne najmanje važno, oslobođenje (o kojem ćemo u nastavku pisati) se odnosi samo na poslove koji spadaju u oslobođene delatnosti. Kao preduzetnik, možete se baviti različitim delatnostima, a u Agenciji za privredne registre evidentirate samo pretežnu (dominantnu) delatnost. Ukoliko je vaša pretežna delatnost oslobođena kase, ali vi obavljate i neku drugu delatnost koja nije oslobođena, onda prodaju iz domena te druge selatnosti morate evidentirati kroz kasu.

A koja su to delatnosti oslobođene fiskalne kase?

Zakonom o fisklanim kasama, predviđen je oslobođenje za paušalca koji se bavi proizvodnom delatnošću, a u okviru proizvodne delatnosti prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizičkim licima. Prilikom prodaje proizvoda koje ste sami izradili niste dužni da potrošačima izdate fiskalni isečak, te vam u ovom slučaju nije potrebna fiskalna kasa.

Vlada Republike Srbije donela je 2010. godine Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12,59/13, 100/14).

U ovoj Uredbi definiše se spisak subjekata, prema delatnostima koje obavljaju, koji nisu u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase iako robu i usluge prodaju fizičkim licima.

Bez obzira na to kako su organizovani i oporezovani, subjekti sa ovog spiska nisu dužni da evidentiraju promet sa fizičkim licima preko fiskalne kase:

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni;
49.20 Železnički prevoz tereta;
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32 Taksi prevoz;
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
49.41 Drumski prevoz tereta;
49.42 Usluge preseljenja;
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;
51.10 Vazdušni prevoz putnika;
51.21 Vazdušni prevoz tereta;
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53 Poštanske aktivnosti;
55.90 Ostali smeštaj – studentski i đački domovi;
59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
61 Telekomunikacije;
64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada;
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
81.29 Usluge ostalog čišćenja;
84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
85 Obrazovanje;
86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;
91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;
92 Kockanje i klađenje;
93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
94.91 Delatnost verskih organizacija;
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože;
95.25 Popravka satova i nakita;

 

Oslobođenje važi i za sledeće grupe iz pojedinih delatnosti:

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:
– prodaja preko automata,
– prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

 

Uredbom je dat spisak delatnosti koje su oslobođene kase samo kada ih obavljaju paušalci. To su:

33.11 Popravka metalnih proizvoda;
33.12 Popravka mašina;
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme;
33.14 Popravka električne opreme;
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca;
33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme;
33.19 Popravka ostale opreme;
37 Uklanjanje otpadnih voda;
38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan;
43.11 Rušenje objekata;
43.12 Priprema gradilišta;
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
43.21 Postavljanje električnih instalacija;
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
43.31 Malterisanje;
43.32 Ugradnja stolarije;
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
43.34 Bojenje i zastakljivanje;
43.39 Ostali završni radovi;
43.91 Krovni radovi;
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila;
74.20 Fotografske usluge;
81.10 Usluge održavanja objekata;
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline;
95.11 Popravka računara i periferne opreme;
95.12 Popravka komunikacione opreme;
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;
95.24 Održavanje i popravka nameštaja;
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;
96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
96.03 Pogrebne i srodne delatnosti.

 

Ovom spisku povlašćenih dodaju se i

  • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS“, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;
  • isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem.

Da zaključimo.

Ukoliko ste preduzetnik paušalac koji dobra i usluge isporučuje isključivo pravnim licima i preduzetnicima, niste dužni da posedujete fiskalnu kasu.

Ukoliko poslujete sa fizičkim licima, a bavite se proizvodnom delatnošću, prodaju sopstvenih proizvoda građanima takođe niste dužni da “kucate” na kasi. Isto važi i za delatnosti sa spiska oslobođenja (sva tri segmenta spiska) ukoliko ih obavljate kao paušalno oporezovani preduzetnik.

Međutim, kada u okviru delatnosti koja nije oslobođena plasirate proizvode svog rada građanima, ovaj promet morate da “provučete” kroz fiskalnu kasu, bez obzira da li je ta delatnost vaša osnovna, pretežna delatnost ili se radi o dodatnoj, dopunskoj delatnosti koju niste registravali u Agenciji za privredne registre.

Pretpostavimo da preduzetnik koji je paušalno oporezovan “drži” školu stranih jezika. Kako je delatnost ostalog obrazovanja oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, preduzetnik nije dužan da časove stranih jezika koje pruža građanima evidentira u kasi. Međutim, ukoliko za potrebe fizičkog lica prevede određenu dokumentaciju, preduzetnik je dužan da pružanje usluga prevođenja fizičkom licu evidentira na fiskalnoj kasi, s obzirom da za delatnost pevođenja nije predviđeno oslobođenje.

Ukoliko bi usluge prevođenja vršio za neku firmu, ovaj promet ne bi bio dužan da beleži u kasi, jer se promet sa pravnim licima i preduzetnicima ne beleži u kasi.

Poslednja izmena dana 27. januara 2017. u 23:06


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »