Nedavnim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, izmenjen je i član 10.2.3. kojim je uređeno “oslobođenje” od poreza na dodatu vrednost za isporučioce dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Naime, ovim članom predviđeno je da obveznik PDV koji isporučuje dobra i usluge iz oblasti građevinarstva to čini bez obračuna PDV-a u računu odnosno situaciji koju ispostavlja naručiocu radova, a da je poreski obveznik primalac dobara i usluga, kao poreski dužnik, i to samo ukoliko je u sistemu PDV-a.

Naručilac radova obavlja interni obračun PDV, a ukoliko ima pravo na odbitak poreza koji je kroz interni obračun prikazao, ne plaća de fakto porez na dodatu vrednost po ovom poslu (iznos obračunate obaveze i prethodnog poreza je isti, pa je efekat nula).

Postavlja se pitanje koja su to dobra i usluge koji se smatraju dobrima i uslugama iz sektora građevinarstva.

Odgovor na ovo pitanje daje Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika poreza na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015).

Pravilnikom je određeno da se dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva smatraju ona dobra i usluge koja se pružaju u okviru pobrojanih delatnosti. Pri tome, nije važno da li je pružalac usluga registrovan za datu delatnost, odnosno da li mu je data delatnost pretežna, već se radi o delatnosti u koju po prirodi posla spadaju isporučena dobra i usluge.

Ne primer, pružalac usluga je registrovan za trgovinu na veliko građevinskim materijalom, a povremeno vrši i usluge krečenja. Trgovina na veliko ne smatra se građevinskom delatnošću, ali trgovac koji bi izvršio radove na krečenju nekog objekta, trebao bi te radove da fakturiše bez PDV, s obzirom da se delatnost Bojenje i zastakljivanje nalazi u Pravilniku, te podleže obračunu PDV prema članu 10.2.3. Zakona o PDV-u (pružalac usluge fakturiše je bez PDV-a, a primalac računa vrši interni obračun PDV).

Sva lica koja se bave građevinarstvom i sličnim delatnostima treba da se detaljno upoznaju sa spiskom koji je dat u Pravilniku, kako bi mogli pravilno da fakturišu isporučene radove.

Ukoliko su radovi koje obavljaju pobrojani u pravilniku, račun odnosno situaciju ispostavljaju bez PDV, uz napomenu na računu da PDV nije obračunat u skladu sa članom 10.2.3. Zakona o PDV.

U nastavku dajemo detaljan prikaz delatnosti, po šiframa, koje u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost spadaju u građevinarstvo.

Pregled delatnosti iz Klasifikacije delatnosti sa bližim opisima

1) 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;

Obuhvata:

 • izgradnju svih vrsta stambenih zgrada:
  • zgrada s jednim stanom
  • zgrada s više stanova, uključujući i višespratne zgrade
 • izgradnju svih vrsta nestambenih zgrada:
  • zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. fabrika, radionica, montažnih postrojenja itd.
  • bolnica, škola i poslovnih zgrada
  • hotela, prodavnica, tržnih centara i restorana
  • aerodromskih zgrada
  • sportskih dvorana
  • parking garaža, uključujući i podzemne garaže
  • skladišta
  • zgrada za obavljanje verskih obreda
 • montažu i podizanje montažnih građevina na gradilištu
 • prepravke i obnovu postojećih stambenih građevina

Ne obuhvata:

 • izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada, del. 42.99
 • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
 • rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

2) 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;

Obuhvata:

 • izgradnju autoputeva, ulica, drumova i drugih puteva za vozila i pešake
 • površinske radove na ulicama, putevima, autoputevima, mostovima ili tunelima:
  • asfaltiranje puteva
  • bojenje i obeležavanje oznaka na putevima
  • postavljanje ograda i saobraćajnih oznaka i sl.
 • izgradnju aerodromskih pista

Ne obuhvata:

 • postavljanje ulične rasvete i električne signalizacije,
 • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
 • rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

3) 42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica;

Obuhvata:

 • izgradnju železničkih pruga i podzemnih železnica

Ne obuhvata:

 • postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21
 • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
 • tehničko rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

4) 42.13 Izgradnja mostova i tunela;

Obuhvata:

 • izgradnju mostova, uključujući i mostove za uzdignute autoputeve (vijadukte)
 • izgradnju tunela 

Ne obuhvata:

 • postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21
 • arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
 • rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1

5) 42.21 Izgradnja cevovoda;

Obuhvata izgradnju cevovoda za transportovanje tečnosti i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.

Obuhvata:

 • izgradnju ostalih građevina za:
  • cevovode za prenos na velike daljine i gradske cevovode (međumesni i lokalni cevovodi)
  • glavne dovode i mrežu
  • sisteme za navodnjavanje (kanali)
  • rezervoare
 • izgradnju:
  • odvodnih sistema (kolektora), uključujući i popravke
  • postrojenja za deponovanje otpadnih voda
  • crpnih stanica
 • kopanje bunara

Ne obuhvata:

 • rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

6) 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;

Obuhvata izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.

Obuhvata:

 • izgradnju ostalih građevina za:
  • međumesne i lokalne komunikacione i energetske dalekovode i mrežu
  • elektrane

Ne obuhvata:

 • rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

7) 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;

Obuhvata izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija iizgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.

Obuhvata:

 • izgradnju:
  • vodenih puteva, pristaništa, marina, ustava i dr., kao i izvođenje rečnih radova (utvrđivanje obala)
  • brana i nasipa
 •  iskopavanje (bagerovanje) vodenih puteva

Ne obuhvata:

 • rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

8) 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;

Obuhvata:

 • izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada kao što su:
  • rafinerije
  • postrojenja hemijske industrije
 • izgradnju građevina koje nisu zgrade, kao što su:
  • sportski objekti na otvorenom
 • opremanje parcela potrebnom infrastrukturom (npr. melioracijom, izgradnjom puteva itd.) 

Ne obuhvata:

 • montažu industrijskih aparata i opreme, del. 33.20
 • parcelisanje zemljišta bez opremanja potrebnom infrastrukturom, del. 68.10
 • usluge rukovođenja projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12

9) 43.11 Rušenje objekata;

Obuhvata:

 • rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata

10) 43.12 Priprema gradilišta;

Obuhvata:

 • raščišćavanje gradilišta
 • zemljane radove: iskopavanje, nasipanje, nivelisanje terena, iskop kanala, uklanjanje stena, miniranje i dr.
 • pripremne radove za rudarstvo: uklanjanje iskopa i druge radove i pripremanje mineralnih nalazišta, osim zemljišta s naftom i gasom
 • drenažne radove na gradilištu
 • drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu

Ne obuhvata:

 • bušenje radi proizvodnje sirove nafte i prirodnog gasa, del. 06.10 i 06.20
 • dekontaminaciju tla, del. 39.00
 • bušenje i kopanje bunara, del. 42.21
 • iskop okna, del. 43.99

11) 43.21 Postavljanje električnih instalacija;

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:

 • postavljanje instalacija:
  • električnih vodova i priključaka
  • telekomunikacionih vodova
  • vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove
  • satelitskih antena
  • rasvetnih sistema
  • protivpožarne alarme
  • alarmne sisteme protiv provala
  • ulične rasvete i električnih signala
  • rasvete na aerodromskim pistama
 • priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje 

Ne obuhvata:

 • izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22
 • nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20

12) 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;

Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke:

 • postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
  • grejne sisteme (na struju, gas ili naftu)
  • peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve
  • solarne neelektrične kolektore
  • vodovodnu i sanitarnu opremu
  • ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale
  • uređaje za gas
  • cevi za isparenja
  • protivpožarne sisteme
  • sisteme za rotacioni raspršivač
 • iskop kanala za instalacione radove 

Ne obuhvata:

 • postavljanje električnog podnog grejanja, del. 43.21

13) 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;

Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama.

Obuhvata:

 • postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
  • liftove i pokretne stepenice
  • automatska i obrtna vrata
  • gromobrane
  • sistem za vakuumsko čišćenje
  • toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od vibracija i dr.

Ne obuhvata:

 • instaliranje industrijskih mašina, del. 33.20

14) 43.31 Malterisanje;

Obuhvata:

 • malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove, uključujući i nanošenje odgovarajuće podloge

15) 43.32 Ugradnja stolarije;

Obuhvata:

 • ugradnju vrata (osim automatskih i obrtnih), prozora, okvira za vrata i prozore oddrveta ili drugog materijala
 • ugradnju kuhinjske opreme, ormana, stepeništa, opreme za radnje i sl.
 • ugradnju nameštaja
 • unutrašnje dovršavanje tavanica, pokretnih delova i dr. 

Ne obuhvata:

 • ugrađivanje automatskih i obrtnih vrata, del. 43.29

16) 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;

Obuhvata:

 • postavljanje, popločavanje, nameštanje (ili oblaganje) u zgradama i ostalim građevinama:
  • keramičkih, betonskih ili kamenih, zidnih ili podnih pločica, i oblaganje peći keramičkim pločicama
  • parketa i drugih podnih obloga od drveta, pokrivanje zidova drvetom
  • tapisona i linoleumskih podnih pokrivača, uključujući i one od gume ili plastičnih masa
  • podnih i zidnih obloga od teraca, mermera, granita ili škriljca
  • tapeta

17) 43.34 Bojenje i zastakljivanje;

Obuhvata:

 • unutrašnje i spoljašnje bojenje zgrada
 • bojenje ostalih građevina
 • zastakljivanje, postavljanje ogledala i dr. 

Ne obuhvata:

 • ugradnju prozora, del. 43.32

18) 43.91 Krovni radovi;

Obuhvata:

 • podizanje krovova
 • pokrivanje krovova

Ne obuhvata:

 • iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo bez rukovaoca, del. 77.32

19) 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi.

Obuhvata:

 • specijalizovane građevinske radove koji su zajednički za različite vrste građevina a zahtevaju posedovanje specijalnih veština ili specijalne opreme:
  • izgradnju temelja (fundiranje), uključujući pobijanje šipova
  • postavljanje izolacije protiv vlage i hidroizolacija
  • uklanjanje vlage u zgradama
  • kopanje okna
  • montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata koje izvođač radova nije proizveo
  • armiranje
  • zidanje opekom i kamenom
  • montiranje i demontiranje skela i radnih platformi, uključujući i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup
  • podizanje dimnjaka, industrijskih peći i dr.
  • izvođenje radova po specijalnim zahtevima, za koje je neophodnaveština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, tj. rad na visokim objektima
 • izvođenje podzemnih radova
 • izgradnju spoljnih bazena za plivanje
 • čišćenje parom, peskarenje i slični radovi na spoljašnosti zgrade
 • iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju koja ne može biti svrstana u specifični tip izgradnje, zajedno s radnicima 

Ne obuhvata:

 • iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje bez rukovaoca, del. 77.32
Poslednja izmena dana 2. novembra 2016. u 00:40


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »