Iako smo puno pisali na temu primene člana 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji da podsetimo, podrazumeva “oslobođenje” od plaćanja poreza na dodatu vrednost u građevinarstvu, u određenim slučajevima, još uvek postoje brojne nedoumice.

Najviše njih potiče od teškoća izvođača radova da odgonetnu da li radovi koje oni fakturišu spadaju u šifre delatnosti koje su obuhvaćene ovim članom, odnosno da li se predmetni radovi fakturišu sa obračunatim PDV-om ili ne.

U velikom broju slučajeva, jasno je da se radi o delatnostima koje su obuhvačene Pravilnikom. O ovim delatnostima pisali smo u tekstu Dobra i usluge iz oblasti građevinarstva koji se fakturišu bez PDV-a.

Na primer, izvođač radova koji vrši ugradnju stolarije lako će prepoznati da radovi ugradnje spadaju u šifru delatnosti koja je obuhvaćena Pravilnikom. On će, ako ispunjava i druge uslove za primenu člana 10.2.3 fakturisati radove bez PDV, koji će obračunati primalac radova – naručilac, kroz interni obračun, jer je naručilac poreski dužnik iz člana 10.2.3. Zakon o porezu na dodatu vrednost.

Međutim, šta ako izvođač radova vrši čišćenje klima uređaja? Da li se ove popravke smatraju prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva ili ne? Sličnih dilema je puno.

Kako bismo isključili uticaj ostalih faktora, smatramo da su u našim primerima ispunjeni svi drugi uslovi za primenu člana 10.2.3 (oba učesnika u prometu su obveznici PDV ili je naručilac posla lice iz člana 9.1, za predmetni promet nije primljen avans zaključno sa 14.10.2015. godine).

Kada nije moguće sa sigurnošću odrediti kojoj šifri delatnosti iz Klasifikacije delatnosti pripadaju konkretni radovi čiji se promet vrši, potrebno je zatražiti mišljenje Ministarstva finansija.

Pre nego što to učinite, pogledajte u nastavku teksta na koja pitanja je Ministarstvo već odgovorilo.

Naime, Ministarstvo finansija izdalo je do sada niz mišljenja kako bi razjasnilo mnoge sporne slučajeve iz privrede. U tekstu ćemo citirati najvažnije delove do sada izdatih mišljenja na ovu temu, kako bismo vam pomogli da pronađete odgovor na pitanje – Kako da znam da li se konkretna dobra i usluge smatraju građevinskim ili ne.

Obavljanje sitnih popravki (npr. promena perlatora na slavini, silikoniranje sifona, čišćenje klima uređaja i ventilacionih sistema i popravka vrata

Poreski dužnik je izvođač radova (radovi se fakturišu sa PDV-om)

Postavljanje itisona (podne obloge)

Poreski dužnik je primalac dobara (radovi se fakturišu bez PDV-a);
radi se o delatnosti pod šifrom 43.33 Postavljanje podnih obloga

Postavljanje staklenih i gipsanih pregradnih zidova u postojećim objektima

Poreski dužnik je primalac dobara (radovi se fakturišu bez PDV-a);
radi se o delatnosti pod šifrom 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Čišćenje fasada parom, peščanim mlazom i dr.

Poreski dužnik je primalac dobara (radovi se fakturišu bez PDV-a);
radi se o delatnosti pod šifrom 43.99 Ostali nepomenuti radovi
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00466/2015-04 od 16.11.2015. god.)

Izgradnja ili instaliranje telekomunikacionih vodova, odnosno delova telekomunikacionih vodova (npr. telekomunikacionih stubova, radiorelejnih veza, baznih stanica, antena i dr.)

Poreski dužnik je primalac dobara (radovi se fakturišu bez PDV-a);
radi se o delatnosti pod šifrom 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih
vodova, odnosno 43.21 – Postavljanje električnih instalacija
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01249/2015-04 od 16.11.2015. god.)

Instaliranje (postavljanje) saobraćajne električne signalizacije (semafori, svetleći znaci i dr), odnosno na održavanje saobraćajne električne signalizacije (semafori, svetleći znaci i dr.)

Poreski dužnik je primalac dobara (radovi se fakturišu bez PDV-a);
radi se o delatnosti pod šifrom 43.21 Postavljanje električnih instalacija
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1258/2015-04 od 16.11.2015. god.)

Druga vrsta dileme koja se javila jeste ko su sve lica iz člana 9.1.

Naime, član 10.2.3 primenjuje se i kada je primalac dobara iz oblasti građevinarstva lice iz člana 9.1. bez obzira na to da li je lice u sistemu PDV-a ili ne. Kada izvođač fakturiše građevinske radove licu iz člana 9.1 to čini bez obračuna PDV-a, a PDV obračunava i po potrebi plaća lice iz člana 9.1. kao poreski dužnik, bez obzira na to da li je u sistemu PDV-a ili ne.

Članom 9.1. obuhvaćena su sledeća lica:

Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave.

Ovde je važno podvući deo u cilju obavljanja poslova državne uprave i lokalne samouprave.

Dakle, licem iz člana 9.1. ne mogu se smatrati lica koja su osnovana od strane Republike ili aktom organa, ako su osnovana u druge svrhe a ne radi obavljanja poslova državne uprave.

Licem iz člana 9.1. ne mogu se smatrati recimo predškolske ustanove ili osnovne škole. Takođe, lice iz člana 9.1. nije javno preduzeće koje ne obavlja poslove upravljanja (na primer komunalno preduzeće).

Dakle, ukoliko izvođač vrši građevinske radove za naručioca – osnovnu školu, koja nije u sistemu PDV-a, radove će fakturisati sa PDV-om, s obzirom na to da nisu ispunjeni uslovi za primenu člana 10.2.3. (škola nije ni PDV obveznik ni lice iz člana 9.1.).

Sa druge strane, ukoliko bi izvođač vršio radove organu Grada Beograda, u tom slučaju bi fakturu izdavao bez obračunatog PDV-a, jer se organi Grada smatraju licem iz člana 9.1, pa je organ Grada poreski dužnik, iako nije obveznik PDV-a.

Podsećamo sva lica iz člana 9.1. koja nisu u sistemu PDV-a da su dužna da o obračunatom PDV-u (iz internih obračuna koje su sastavili) podnesu poresku prijavu nadležnom poreskom organu i plate iznos dugovanog PDV (ukoliko dug postoji) u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza, pri čemu je poreski period za ovo lice kalendarski mesec.

Poslednja izmena dana 14. februara 2016. u 16:24


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »