Često se može čuti od osoba koje se bave dizajnom, programiranjem, prevođenjem, pisanjem tekstova, izradom predmeta i slično, da kao odgovor na pitanje čime se bave, kažu da su frilenser (eng. Freelancer). Ipak, ma koliko neko ponavljao u Srbiji da je frilenser, tako nešto, pravno gledano, ne postoji. Zaista, postoje načini da fizičko lice koje obavlja neregistrovanu delatnost, plati pripadajuće poreze na legalan način, ali ga to ne čini prepoznatljivim u pravnom sistemu, naročito ne pod nazivom frilenser.

Preduzetnik, sa druge strane, prema definiciji iz Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Što se slobodnih umetnika tiče, odnosno lica koja obavljaju delatnosti slobodne profesije (na šta izraz frilenser asocira) uređene posebnim propisima, se mogu smatrati preduzetnicima ukoliko je tim propisima to određeno.

Dakle, preduzetnik je lice koje se obratilo Agenciji za privredne registre ((www.apr.gov.rs)) registracionom prijavom za osnivanja preduzetnika, i kome je APR donela odgovarajuće Rešenje kojim ga upisuje u registar preduzetnika. Ovo Rešenje ima takozvano konstitutivno dejstvo, što znači da se preduzetnikom postaje momentom upisa u registar preduzetnika koje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i Zakonom o postupku registracije u agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014) vodi APR.
Da bi se neko fizičko lice registrovalo kao preduzetnik potrebno je predati APR-u:

 • registracionu prijavu osnivanja
 • dokaz o identitetu preduzetnika
 • dokaz o uplati naknade (1.500 din.)
 • dozvolu, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju,

i u roku od pet radnih dana APR će, ukoliko je sve u skladu sa zakonom, registrovati preduzetnika.

Ono što je bitno naglasiti za preduzetnika je da se radi o jednom jedinom fizičkom licu, koje je registrovano za obavljanje delatnosti, i koje za svoje obaveze koje nastanu tokom obavljanja delatnosti, odgovara celokupnom svojom imovinom, bez obzira da li ju je stekao pre, u toku ili nakon obavljanja delatnosti. Odgovornost fizičkog lica koje je bilo preduzetnik, ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra kod APR.

Kada se kaže “obaveze” koje nastanu tokom obavljanja delatnosti kao preduzetnik, konkretno misli se na tri stvari:

 1. poreze i doprinose, odnosno dugovanja prema državi
 2. dugovanja prema poveriocima
 3. dugovanja po osnovu prouzrokovane štete

Preduzetnici u Srbiji imaju jednu posebnu prednost, koju ćemo ovde ukratko izložiti, a to je da budu paušalno oporezovani. U tom slučaju jedine obaveze, pored redovnog plaćanja poreza i doprinosa, su da vode KPO knjigu i da izdaju Račune (ili Fakture).

Frilenseri, kao što smo rekli u uvodu, imaju mogućnost da legalno prijave svoje prihode, tako što će za svaku pojedinačnu uplatu, izvršiti takozvano samooporezivanje, tako što će:

 • izvršiti obaveštavanje Poreske uprave (PP OPO)
 • izvršiti obračun poreza i doprinosa
 • izvršiti plaćanje poreza i doprinosa
 • podneti prijavu PIO Fondu
 • podneti prijavu RFZO

Ukoliko to ne učine, u roku i na način propisan zakonom, ovo su neki od članova zakona koji mogu biti primenjeni na njih:

Krivični zakonik član 242 – Nedozvoljena trgovina
Ko nemajući ovlašćenje za trgovinu, nabavi robu ili druge predmete u većoj vrednosti u svrhu prodaje, ili ko se neovlašćeno i u većem obimu bavi trgovinom ili posredovanjem u trgovini ili se bavi zastupanjem organizacija u unutrašnjem ili spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Krivični zakonik član 229 – Poreska utaja
Ko u nameri da izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi stopedeset hiljada dinara, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Krivični zakonik član 231 – Pranje novca
Ko stekne, drži ili koristi imovinu sa znanjem, u trenutku prijema, da ta imovina potiče od krivičnog dela, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Ukratko rečeno, s obzirom da frilenser kao pojam nije prepoznat u našem pravu, možemo samo navesti prednosti preduzetnika. Preduzetnicima je pojednostavljena procedura osnivanja, svih promena, i gašenja odnosno brisanja iz Agencije za privredne registre. U odnosu na fizička lica koja se samooporezuju, paušalno oporezovani preduzetnik ima manje finansijske obaveze prema državi. Preduzetnici takođe imaju i neka prava koja frilenseri nemaju, kao što su:

 • pravo na penziju po ostvarenom radnom stažu
 • pravo na naknadu zarade za vreme odsustva (zbog nege deteta ili porodiljsko odsustvo)
 • pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje

Jedina sličnost između frilensera i preduzetnika je u tome što su i jedni i drugi fizička lica koja se bore da svojom delatnošću obezbede sebi prihode, ali ta sličnost nije pravne prirode.

Poslednja izmena dana 4. septembra 2016. u 02:04


  Žarko Ptiček

  Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »