Postupak brisanja poreskih obveznika iz sistema PDV-a uređen je članom 38a Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Ukoliko više ne želite da budete u sistemu PDV, potrebno je da podnesete zahtev Poreskoj upravi, koja će sprovesti potrebni postupak brisanja iz PDV evidencije i izdati o tome potvrdu. Ovo je moguće ukoliko u prethodnih 12 meseci niste ostvarili promet veći od 8 miliona dinara.

Ukoliko je obveznik u prethodnih 12 meseci ostvario promet veći od 8 miliona dinara, nisu ispunjeni uslovi za brisanje iz PDV evidencije, te se on ne može osloboditi obaveza plaćanja PDV-a, osim u slučaju kada firma prestaje sa radom.

Firme koje sprovode postupak gašenja treba da podnesu zahtev za brisanje iz sistema PDV-a najmanje 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra Agencije za privredne registre.

U prvom slučaju, kada je promet u prethodnih 12 meseci niži od 8 miliona dinara, subjekat izlazi iz sistema PDV-a dobrovoljno, svojom odlukom. Obveznik slobodno bira datum od kojeg se smatra da je prestao sa obavljanjem PDV aktivnosti (prestao da bude PDV obveznik).

Odluka o prestanku obavljanja PDV aktivnosti može se doneti tokom cele godine. Ne postoje zakonska ograničenja u tom smislu.

U istom mesecu u kojem je doneo odluku o prestanku obavljanja PDV aktivnosti, obveznik podnosi Poreskoj upravi zahtev za brisanje iz PDV evidencije na obrascu ZBPDV.

Pretpostavimo je da firma u prethodnih 12 meseci ostvarila ukupan promet u iznosu od 4 miliona dinara. Uprava firme zaključila je da nema benefita od toga što je obveznik poreza na dodatu vrednost.

Uprava firme donosi dana 10.04.2017. godine odluku o prestanku obavljanja PDV aktivnosti. Do kraja meseca aprila, firma je dužna da nadležnoj filijali Poreske uprave dostavi Obrazac ZBPDV u papirnoj formi (u trenutku pisanja ovog teksta, ovaj obrazac ne može se predati elektronski).

Pored donošenja odluke i predaje zahteva, firma ima još nekoliko obaveza u vezi sa napuštanjem sistema PDV-a.

Obveznik koji podnosi zahtev za brisanje iz evidencije za PDV dužan je da na dan prestanka PDV aktivnosti (koji, ponavljamo, firma određuje sama u odluci koju donosi):

 1. izvrši popis dobara, uključujući opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, kao i datih avansa, po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza i da o tome sačini popisnu listu;
 2. izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte u skladu sa ovim zakonom;
 3. utvrdi iznos prethodnog poreza za dobra i date avanse.

Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza (tačka 2) i iznos prethodnog poreza (talka 3) firma iskazuje kao dug za PDV u poreskoj prijavi.

Dakle, ove iznose vaš knjigovođa će obračunati i prikazati u poslednjoj PDV prijavi kao vaš dug za PDV.

Ukoliko na računu poreza na dodatu vrednost postoji preplata koja pokriva iznos duga po poslednjoj poreskoj prijavi, nećete biti u obavezi da platite iznose prethodnog PDV koji je sadržan u zatečenim zalihama na dan kada prestajete sa PDV aktivnošću (izlazite iz sistema PDV-a).

Međutim, ukoliko na računu (poreskoj kartici) poreza na dodatu vrednost nemate preplatu koja bi “pokrila” ovaj dug, obavezni ste da platite iznose iz tačke 2 i tačke 3 koje uslovno možemo nazvati iznosom PDV koji ste imali pravo da odbijete prilikom nabavke zaliha koje imate na stanju na dan vršenja popisa.

Dakle, uobičajeni sled koraka bio bi:

 • Donošenje odluke o datumu prestanka PDV aktivnosti,
 • Sprovođenje popisa istog dana,
 • Izrada popisne liste ((Šta sve sadrži popisna lista, uređeno je Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV.))
 • Obračun ispravke odbitka prethodnog poreza i obračun prethodnog poreza,
 • Predaja PDV prijave u koju se unosi dug po osnovu prethodnog poreza u zatečenim zalihama,
 • Plaćanje poreskog duga, ukoliko ne postoji preplata iz koje će biti namiren,
 • Predaja zahteva za brisanje na obrascu ZBPDV.

Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV obveznik podnosi popisnu listu.

U našem primeru, firma podnosi (elektronski na sajtu ePorezi) PPPDV prijavu za period 01.04.2017. – 10.04.2017. godine. U poreskoj prijavi firma označava opciju za prestanak PDV aktivnosti.

Po okončanju postupka, Poreska uprava će izdati potvrdu o brisanju iz sistema PDV-a.

Za kraj podsećamo na ograničenje iz člana 33 Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Naime, ovaj član uređuje mogućnost dobrovoljnog ulaska u sistem PDV za obveznike čiji promet u prethodnih 12 meseci nije prešao iznos od 8 miliona dinara. Ovi obveznici nazvani u malim poreskim obveznicima.

U jednom stavu ovog člana navodi se da mali poreski obveznik može da se opredeli za evidenciju u sistem PDV, a u tom slučaju, obaveza plaćanja poreza na dodatu vrednost traje najmanje dve godine.

Prema tome, mali poreski obveznici koji su u sistem PDV ušli dobrovoljno, ne mogu izvršiti brisanje iz istog pre isteka roka od dve godine.

Poslednja izmena dana 30. aprila 2017. u 19:03


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »