U prethodnom tekstu objasnili smo kako dolazi do tog da firma plaća veći porez na dobit jer ne poseduje račune i druge isprave kojima se dokumentuju nastali troškovi (rashodi) tokom poslovne godine.

U ovom tekstu bavimo se time koje sve elemente treba da ima račun odnosno drugi dokument koji “prati” troškove da bismo mogli da tvrdimo da je nastali trošak (ispravno) dokumentovan.

Zakonom o porezu na dobit nije precizirano šta se smatra dokumentom odnosno koje osobine treba da ispunjava dokument da bismo mogli sa sigurnošću da kažemo da je određeni trošak dokumentovan odnosno nedokumentovan.

Ovim pitanjem bavi se Zakon o računovodstvu, koji uređuje šta se smatra validnom računovodstvenom ispravom.

Po mišljenju autora teksta, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu, član 8. i 9, dokumentovanim troškovima treba smatrati one za koje firma poseduje verodostojne isprave, a to su isprave iz kojih se jasno vidi osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Važno je da je isprava potpisana od strane odgovornog odnosno ovlašćenog lica ili da sadrži drugu identifikacionu oznaku odgovornog ili ovlašćenog lica.

Dakle, iz ovih odredaba možemo zaključiti da se račun koji ne sadrži ni jednu identifikacionu oznaku (potpis, pečat niti bilo koju drugu identifikacionu oznaku lica koje ga je izdalo) ne može smatrati validnom računovdstvenom ispravom, te je izvesno da bi u slučaju poreske kontrole trošak knjižen po ovakvom računu bio tretiran kao nedokumentovan.

Iako dokument (račun) postoji, on ne ispunjava uslove propisane za isprave koje treba da dokumentuju troškove, te je sudbina ovog de facto neispravno dokumentovanog troška da bude proglašen nedokumentovanim troškom.

Ministarstvo finansija dalo je više mišljenja na ovu temu u kojima je jasno navedeno da račun mora da sadrži identifikacionu oznaku osobe koja ga je izdala. Prema Mišljenju Ministarstva finansija br. 011-00-1077/2014-16 od 7.11.2014. godine, pod identifikacionom oznakom podrazumeva se:

  • ime i prezime,
  • faksimil,
  • potpis,
  • elektronski potpis
  • ili druga identifikaciona oznaka odgovornog lica.

Dakle, račun ne mora da sadrži pečat i potpis, ali mora da sadrži odrednicu lica koje je sastavilo račun kako bi dokument ispunjavao uslove da bude validna isprava za knjiženje troškova u računovodstvu.

Iz ovoga se može zaključiti da račun koji ne sadrži pečat i svojručni potpis odgovornog lica ali sadrži njegovo ime i prezime i faksimil (na primer) jeste validna računovodstvena isprava.

Sa druge strane, račun izdat u elektronskoj formi koji ne sadrži nikakvu identifikacionu oznaku odgovornog ili ovlašćenog lica, već napomenu da je račun važeći bez pečata i potpisa ne može se smatrati validnom računovdstvenom ispravom.

Prema tome, načelno, po osnovu računa koji ne sadrži ime i prezime odgovornog lica, njegov potpis, bilo ručni ili elektronski, faksimil niti bilo koji drugi identifikacioni podatak ovog lica ne treba priznati trošak u poreskom bilansu.

Da podsetimo, u ovom tekstu govorimo o tretmanu troškova sa aspekta poreza na dobit. U drugom tekstu možete pročitati kako da proverite da li je PDV račun za robu koji ste primili ispravan pre nego što ga prosledite na knjiženje.

Da se vratimo na temu.

Poreski organi u postupku poreske kontrole imaju tolerancije za račune koje izdaju javna preduzeća, a koji nisu snabdeveni identifikacionim podacima osobe koja ih je izdala.

Za sve ostale račune koje primite, insistirajte da budu snabdeveni podacima osobe koja ih je izdala, ukoliko želite da smanjite rizik da poreski inspektor okarakteriše troškove nastale po ovom računu kao nedokumentovane.

Na kraju napominjemo da se trošak ne može priznati na osnovu fiskalnog isečka ili izveštaja o plaćanju platnom karticom, ako nisu praćeni računom.

Predlažemo da pročitate kako još možete umanjiti porez na dobit u tekstu Kako da platim što manje poreza?

Poslednja izmena dana 25. marta 2017. u 17:05


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »