Nakon što ste se u tekstovima „Upisani i uplaćeni osnovni kapital“ i „Udeli, pravo glasa i o čemu se glasa“ uputili u to šta su udeli i koja prava sa sobom nose, u ovom tekstu će biti reči o tome kako se ti isti udeli mogu prenositi, odnosno kako član društva može preneti svoj udeo bilo na drugog člana društva, bilo na treće lice. Fokusiraćemo se na društvo s ograničenom odgovornošću kao najčešćim oblikom organizovanja, a odredbe koje važe za njega u velikoj meri važe i za ostale oblike organizovanja.

Sloboda prenosa udela

Prenos udela između članova unutar društva je slobodan, osim ako je zakonom ili osnivačkim aktom drugačije određeno. Osnivačkim aktom mogu se predvideti razna ograničenja za prenos udela. Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, a može se preneti i na drugi način u skladu sa zakonom. Forma overe potpisa znači da ugovorne strane fizički stanu pred šalter overe suda ili opštine, gde pred ovlašćenim službenikom, kome se legitimišu, potpišu ugovor.

Pravo preče kupovine

Članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili zakonom.

Postupak u vezi sa pravom preče kupovine

Prenosilac udela u obavezi je da pre prenosa udela trećem licu, svoj udeo ponudi u pisanoj formi svim drugim članovima društva. Član društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihvatanju njegove ponude u celosti. Rok za obaveštenje o prihvatu ponude je 30 dana od dana prijema ponude, osim ako je drugi rok utvrđen osnivačkim aktom, a koji ne može biti kraći od 8, niti duži od 180 dana.
U slučaju da dva ili više članova društva prihvate ponudu, a između njih i prenosioca udela se ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela svih drugih članova društva koji su prihvatili ponudu.

Povreda prava preče kupovine

Član društva koji ima pravo preče kupovine, a kome prenosilac udela nije dostavio ponudu, ima pravo da u roku od 30 dana od dana saznanja za zaključenje ugovora o prenosu udela, a najkasnije istekom šestog meseca od dana registracije prenosa udela u registru privrednih subjekata ((APR)), podnese tužbu nadležnom sudu.

Ovom tužbom se može zahtevati:

  • poništaj ugovora o prenosu udela ili/i
  • obavezivanje tuženog člana društva na prenos udela tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između tužioca i tuženog člana društva.

Prenos udela ako postoji više prihvatilaca ponude

Ako postoji više članova društva koji su prihvatili ponudu, od kojih neki naknadno odbiju ili propuste da pristupe zaključenju i overi ugovora o prenosu udela u roku koji je u ponudi naveden (iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela), prenosilac udela zaključuje ugovor o prenosu udela sa članovima društva koji su pristupili zaključenju i overi. U slučaju da niko od članova društva koji su prihvatili ponudu ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu udela u roku koji je naveden u ponudi (iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela), prenosilac udela svoj udeo može preneti trećem licu pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji za to lice od uslova iz ponude. Ako u ovoj situaciji prenosilac udela ne želi da udeo prenese na treće lice, on može protiv jednog ili više članova koji su prihvatili ponudu podneti tužbu nadležnom sudu.

Ovom tužbom, prenosilac može zahtevati da sud donese presudu kojom će:

  1. utvrditi da je svaki od tuženih stekao srazmerni deo udela koji je predmet prenosa, a koji odgovara učešću udela tog tuženog u zbiru udela svih tuženih ili
  2. svakog od tuženih obavezati na isplatu srazmernog dela cene udela koji je predmet prenosa, a koji odgovara stečenom delu tog udela.

Rok za podnošenje tužbe je 30 dana od dana isteka roka koji je u ponudi naveden kao rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela.

Prenos udela trećem licu

Ako nijedan od članova društva ne iskoristi svoje pravo preče kupovine, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem. Uslovi pod kojima se može zaključiti taj ugovor, ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima društva.

Prenos udela uz saglasnost društva

Osnivačkim aktom može se utvrditi da se udeo u društvu može preneti na lice koje nije član društva samo uz prethodnu saglasnost društva. Ukoliko je takva obaveza sadržana u osnivačkom aktu, prenosilac udela mora društvu podneti zahtev za saglasnost. Ukoliko društvo ni nakon isteka roka od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti, ne obavesti prenosioca udela o uskraćivanju saglasnosti, prenosilac udela je ovlašćen da udeo prenese u skladu sa uslovima iz tog zahteva.

Pravo društva na određivanje kupca udela

Društvo može umesto davanja saglasnosti da odredi treće lice na koje prenosilac udela može preneti udeo pod istim uslovima. U tom slučaju, prenosilac udela može svoj udeo preneti isključivo na to treće lice i pod istim tim uslovima. Ukoliko treće lice ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu udela u roku od 15 dana od dana kada je prenosilac udela obavešten o toj odluci društva (iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela), prenosilac udela ima pravo da udeo proda trećem licu po svom izboru, ali pod istim uslovima. Ako treće lice određeno od strane društva zaključi i overi ugovor o prenosu udela, društvo odgovara prenosiocu udela solidarno za isplatu kupoprodajne cene zajedno sa tim licem.

Presuda koja zamenjuje saglasnost

Ukoliko dođe do situacije da društvo obavesti prenosioca udela o tome da mu uskraćuje traženu saglasnost, a pri čemu ne odredi treće lice na koje trebe preneti udeo, prenosilac udela može protiv društva tužbom nadležnom sudu zahtevati donošenje presude koja će zameniti saglasnost društva. Ako sud donese presudu koja zamenjuje saglasnost društva, društvo ima pravo na određivanje kupca.

Prenos udela puten nasleđa

U slučaju smrti člana društva, naslednici tog člana stiču njegov udeo u skladu sa Zakonom o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015).

Posledice prenosa udela

Prenosilac udela solidarno odgovara sa sticaocem udela za obaveze prema društvu po osnovu svog neuplaćenog, odnosno neunetog uloga u osnovni kapital društva, kao i za obavezu svih dodatnih uplata u pogledu tog udela, prema stanju na dan prenosa udela.
Pravne radnje preduzete prema, ili od strane prenosioca udela, pre registracije prenosa udela, u pogledu tog udela ili odnosa u društvu, smatraju se radnjama preduzetim prema, odnosno od strane sticaoca udela, osim ako je to nespojivo sa prirodom preduzete pravne radnje.

Ortačko i komanditno društvo

Udeo se prenosi pisanim ugovorom zaključenim između prenosioca i sticaoca, kao i na drugi način propisan zakonom. Potpisi na ugovoru o prenosu udela moraju se overiti. Sticalac udela stiče udeo danom registracije prenosa udela. Prenos udela između ortaka je slobodan, osim ako se ugovorom o osnivanju ne odredi drugačije, a prenos udela trećim licima ne može se obaviti bez saglasnosti ostalih ortaka, osim ako se drugačije ne odredi u osnivačkom aktu. U slučaju da ortaci ne daju saglasnost za prenos udela trećem licu, ortak kome je saglasnost za prenos udela uskraćena može istupiti iz društva.

Odgovornost kod prenosa udela

Prenosilac udela i sticalac udela odgovaraju neograničeno solidarno za sve obaveze prenosioca udela prema društvu na dan registracije prenosa udela, osim ako svi ortaci ne postignu drugačiji sporazum.

Poslednja izmena dana 12. septembra 2015. u 14:52


Selena Marković

Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »

Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »