Kako da proverite da li je PDV račun koji ste primili ispravan pre nego što ga prosledite na knjiženje i zašto je to važno?

Kada primite račun od dobavljača verovatno proverite šta je dobavljač fakturisao i po kojoj ceni. Kao “dobri domaćini”, posvetićemo pažnju dokumentu koji treba da platimo tako što ćemo proveriti da li je dobavljač fakturisao dogovorena dobra, u odgovarajućoj (isporučenoj) količini i po zahtevanom kvalitetu i ugovorenim uslovima.

A koliko nas proverava ostale, “manje važne” podatke na računu?

Da li nakon prijema računa proverite da li je na računu ispisana osnovica za PDV? Da li je naznačen i datum izdavanja i datum prometa dobara i usluga? Da li na gotovinskom računu postoji podatak o broju fiskalnog isečka na osnovu koga je izdat gotovinski račun?

Postoje određeni elementi računa koji su obavezni. Oni su propisani odredbama različitih zakona, a u ovom tekstu ukazaćemo na obavezne elemente propisane sledećim Zakonima:

 • Zakonom o računovodstvu
 • Zakonom o porezu na dodatu vrednost

Ukoliko račun ne sadrži neki od obaveznih elemenata, ili je podatak na računu pogrešan, po osnovu takvog računa vrlo verovatno ne možete ostvariti pravo na odbitak PDV ili umanjenje osnovice poreza na dobit.

Odredbe ovih zakona ne odnose se na sve subjekte, već na određene grupe obveznika, a evo i kako.

Odredbe Zakona o računovodstvu moraju da poštuju privredni subjekti koji vode knjige po ovom Zakonu, a to su preduzetnici i privredna društva koja vode dvojno knjigovodstvo u skladu sa ovim Zakonom.

Odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost koje se tiču obaveznih elemenata računa primenjuju fizička lica, preduzetnici i pravna lica u sistemu PDV-a.

Dakle, u ovom tekstu se fokusiramo pre svega na firme koje vode dvojno knjigovodstvo i obveznici su PDV-a.

Stoga, ukoliko ste u sistemu PDV-a, pre nego što prosledite račun za nabavku na knjiženje, predlažemo da odvojite malo vremena kako biste proverili:

 • da li je dobavljač PDV obveznik
 • da li je zaista došlo do isporuke robe/usluge koja je fakturisana,
 • da li su na računu ispisani svi neophodni elementi kao i da li su svi navedeni podaci ispravni, i

Proverite da li dobavljača sa kojim sarađujete aktivan obaveznik PDV-a

Proverite da li je dobavljač koji je u računu iskazao PDV zaista u sistemu PDV-a.

Proveru možete izvršiti na sajtu Poreske uprave, kojem možete pristupiti ovde.

Potrebno je da unesete PIB vašeg dobavljača i sigurnosni kod u odgovarajuća polja, a u rezultatima pretrage između ostalog, dobićete podatak o tome da li je vaš dobavljač u sistemu PDV-a i da li je u statusu “aktivan” (ili je na primer ugašen, ili mu je privremeno oduzet PIB i tako dalje).

Jasno je da firma koja nije u sistemu PDV ne sme da izda račun za promet na kome će iskazati PDV, a firma kojoj je oduzet PIB ili je ugašena ne sme uopšte da izdaje račun (tačnije ne sme da obavlja delatnost – prodaje robu, pa posledično ni da izdaje račune). Vi kao kupac ne smete po osnovu ovakvog računa koristiti odbitni PDV-a.

Suvišno je očekivati da proverite status svakog vašeg partnera svaki put kada od njega primite račun, ali svakako savetujemo da to učinite za sve nove dobavljače, dobavljače sa kojima niste sarađivali duži vremenski period, i za sve druge gde postoje naznake problema sa poslovanjem (kao što je blokada računa usled prinudne naplate, recimo).

Proverite da li je fakturisana roba/usluga isporučena

Račun je dokument o nastalom prometu.

On se izdaje sa početkom otpreme robe od dobavljača ka kupcu. Ukoliko do isporuke robe nije došlo, dobavljač može da izda neki drugi odgovarajući dokument (avansni račun, predračun, ponudu i slično) ali ne i račun.

Ukoliko primite račun za robu koja nije isporučena, kontaktirajte dobavljača sa zahtevom da izda drugi, primeren dokument.

Ovaj zahtev potiče iz odredaba dva zakona:

 • Zakon o računovodstvu – koji zahteva da račun prikazuje poslovnu promenu koja se desila (a to je kupoprodaja) i to na istinit i potpun način. Ukoliko do prometa nije došlo, ne treba izdati račun.
 • Zakona o porezu na dodatu vrednost – koji nalaže da se račun izdaje za svaki promet dobara i usluga, a pod prometom se podrazumeva isporuka dobara i pružanje usluga.

Ukoliko primite račun od dobavljača za promet koji se nije dogodio (na primer dobavljač vam je ispostavio račun, a robu namerava da vam isporuči nakon što mu platite iznos sa ispostavljenog računa), ne možete po ovom računu knjižiti nabavku robe, niti možete koristiti PDV iskazan u ovom računu kao odbitni, jer se radi o neispravnom računu (iz ugla Zakona o PDV-u). Vaš dobavljač sa druge strane, dužan je da iskazani PDV plati ((Lice koje iskaže PDV u računu, a nije obveznik PDV ili nije izvršilo promet dobara ili usluga, duguje iskazani PDV – član 44 stav 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost)).

Ovaj korak u proveri je vrlo važan, jer kao preduzetnik odnosno zaposleni u firmi nalazite se na “izvoru” događaja. Ako sami ne znate da li je određena roba isporučena, možete da proverite sa svojim kolegama koji su uključeni u konkretan posao odnosno projekat.

Vaš knjigovođa, sa druge strane, ima informacije koje su prikazane u dokumentima, ali ne uvek i informacije “sa terena”. Zbog toga je važno da verifikujete isprave koje mu šaljete, i tako sprečite da se u vašim knjigama na stanju pojavi roba koje fizički nema u vašem magacinu ili da odbijete PDV iz računa koji je neispravan jer je izdat pre nastalog prometa.

Zakon o računovodstvu nalaže da firma odredi odgovornu osobu koja će svojim potpisom na dokumentu (pa tako i na računu dobavljača) potvrditi da se radi o računski tačnom, potpunom i istinitom dokumentu.

Uverite se da je tako pre nego što parafirate dokument i prosledite ga na knjiženje.

Isto pravilo važi i za usluge.

Račun za uslugu treba po pravilu izdati kada je završeno pružanje pojedinačne usluge.

Ukoliko se radi o uslugama za čije pružanje se izdaju periodični računi, promet usluga smatra se izvršenim poslednjeg dana perioda za koji se izdaje račun. Tipičan primer “periodičnih” usluga su usluge zakupa poslovnog prostora.

Prema tome, zakup treba fakturisati poslednjeg dana u mesecu, ukoliko je ugovorom o zakupu predviđeno mesečno fakturisanje.

Ako bi ugovorom bilo predviđeno tromesečno fakturisanje, datum prometa usluge zakupa bio bi poslednji dan u kvartalu za koji se ispostavlja račun.

Neretko se u praksi sreću računi za zakup izdati tokom meseca. Primalac računa, zakupac, nema pravo da odbije PDV iskazan na računu za zakup poslovnog prostora ukoliko datum izdavanja označen na računu prethodi datumu prometa, a to je poslednji dan u mesecu (pretpostavljamo da je ugovorom predviđeno mesečno fakturisanje).

Na primer, ukoliko od zakupodavca primite račun za zakup poslovnog prostora za oktobar 2016. godine, koji je izdat dana 07.10.2016. god, nemate pravo na odbitak PDV-a iz ovakvog računa, jer se on smatra neispravnim s obzirom da je račun izdat a promet usluge nije nastao (promet usluge nastaje 31.10.2016. godine i to je datum kada najranije treba izdati račun).

U slučaju da primite ovakav račun, odmah kontaktirajte dobavljača i zahtevajte da ubuduće računi budu ispravni.

Obavezni elementi PDV računa

Zakon o porezu na dodatu vrednost nalaže da se za svaki promet dobara mora izdati račun i propisuje koje podatke račun obavezno mora da sadrži.

Posebnim Pravilnikom su uređeni slučajevi kada ne postoji obaveza izdavanja računa kao i slučajevi u kojima se mogu izostaviti određeni elementi, ali ćemo se zarad naše teme zadržati na “uobičajenom” slučaju, i skrenuti pažnju na obavezne elemente i najčešće greške odnosno neispravne podatke u njima.

Proverite da li je računu dobavljač tačno naveo:

 1. naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 3. naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
 4. vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 5. datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 6. iznos osnovice;
 7. poresku stopu koja se primenjuje;
 8. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 9. napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
 10. napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Ukoliko neki od podataka nedostaje ili je neispravan, preporučujemo da kontaktirate vašeg knjigovođu, a zatim ukoliko on potvrdi da se radi o neispravnom računu, isti reklamirate kod dobavljača.

Na osnovu ovakvog računa, odnosno sve do momenta kada primite ispravljen (dopunjen) račun od dobavljača nemate pravo da odbijete iskazani PDV.

U postupku poreske kontrole PDV obaveze, inspektori proveravaju da li je dobavljač tačno ispisao naziv vaše firme, adresu i PIB. U slučaju da ovi podaci na računu nisu identični podacima iz registra Agencije za privredne registre, možete imati problema ukoliko ste koristili prethodni PDV sa računa kao odbitni.

Ako primetite da je dobavljač pogrešio vaš naziv ili adresu, ili je vaš naziv skratio, a vi takav skraćeni naziv niste registrovali u APR-u, zahtevajte da vam dostavi račun sa tačnim podacima.

Ukoliko je naziv vaše firme Moja Firma Integration Solutions doo Beograd, a dobavljač ispiše Moja FIS doo ili Moja Firma doo, a vi takve skraćene nazive nemate registrovane kod Agencije, poreski inspektor može osporiti pravo na odbitak PDV-a iz ovog računa.

Isto se može desiti i ukoliko imate kancelarije na više adresa, te računi stižu na neku od adresa koje niste registrovali u APR-u.

Proverite da li račun sadrži osnovicu za PDV, poresku stopu po kojoj je obračunat PDV (10% ili 20%), datum prometa i mesto i datum izdavanja računa.

Ukoliko PDV nije obračunat, na računu mora biti navedena napomena o poreskom oslobođenju i član Zakona o porezu na dodatu vrednost na osnovu koga se ostvaruje pravo na oslobođenje.

Pored svih ovih podataka, gotovinski računi moraju da sadrže i broj fiskalnog isečka na osnovu koga su izdati.

Naše preporuke kako da dokumentujete nabavku za gotovinu možete pročitati ovde.

Poslednja izmena dana 29. decembra 2016. u 22:59


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »