Razvoj malog i srednjeg preduzeća prolazi kroz nekoliko faza tipičnih povezanih faza, a korespondira sa percepcijom vlasnika o ciljevima, težnjama i uspešnosti poslovanja.

U prvoj fazi razvoja fokus je na prodaji i sve aktivnosti su podredjene prodajnom rezultatu i podizanju prodaje. Vlasnik je u potpunosti uključen u poslovanje i prati ga mali broj zaposlenih.

Sledeći  period povezan je sa kalkulacijom zarade i težnjom njenog maksimiziranja kroz podizanje prodajne cene. Broj zaposlenih raste, broj procesa i aktivnosti u preduzeću raste. Posao biva složeniji.

U trećem razdoblju dolazi se do zaključka da su mogućnosti za prodaju i podizanje zarade na postojeći način ograničene, te se kreće prvo u smanjene, a zatim i u optimizaciju troškova.

U četvrtom koraku, preduzeće je dostiglo zrelu fazu poslovanja, sada vlasnici spoznaju da se maksimalni prinos na sredstva koja su angažovali postiže sveobuhvatnim pristupom prihodovne strane, optimizacije troškova i sagledavanjem izvora i strukture finansiranja.

Na prelasku iz treće u četvrtu fazu poslovanja, posao je postao već ozbiljno složen da se nameću nova pitanja poput decentralizacije odlučivanja, sagledavanja i merenja svih poslovnih procesa, a sve u cilju optimizacije poslovanja i ostvarivanja strateških ciljeva.

Ovo je momenat kada se javlja i snažna potreba za eksternim sagledavanjem poslova, novim uglom gledanja, novim znanjima, metodologijom i alatima praćenja posla.

Ovakvu odluku nije jednostavno doneti, posebno uzimajući u obzir ograničenost raspoloživih resursa, i uvek apostrofirane značajnije prioritete koji su povezani sa osnovama poslovanja (ulaganje u opremu, u obrtni kapital, nove zaposlene itd).

Preduzeće je na dobrom putu kada spozna činjenicu da razvoj i prosperitet ne obezbedjuje samo posvećen rad „u biznisu“, već i „na biznisu“, uz konstantno istraživanje potencijalnih izvora finansiranja ili subvencionisanog angažovanja konsultanta, eksperta iz oblasti, eksternih saradnika. 

Iz ličnog iskustva autora, a u radu sa brojnim klijenima iz segmenta malih i srednjih, preduzeća koja su prepoznala potrebu za angažovanjem konsultanata ili outsource podrške, imaju prilike da koriste različite izvore subvencija.

Aktivnost na ovom polju zahteva stalno praćenje institucija, uslova subvencionisanja, raspoloživosti fondova od strane preduzeća i pravovremeno apliciranje za sredstava.

Kao primere institucija koje prate i podržavaju razvoj malih i srednjih preduzeća putem grantova navodim EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) i RAS (Razvojna agencija Srbije).

EBRD povezuje klijente sa domaćim konsultantima i internacionalnim savetnicima koji mogu da pomognu u transformisanju preduzeća svih veličina iz raznih privrednih grana. Od malih preduzeća koja žele da se razviju, do onih koja prelaze na globalno tržište, mreža EBRD stručnjaka i savetnika je na raspolaganju.

Bez obzira da li se radi o novom web-sajtu, sistemu za upravljanje kvalitetom, marketinškoj strategiji ili potpuno novoj strukturi upravljanja, cilju da se poboljšaju procesi i da smanje troškovi, projektima koji mogu da dovedu do uvodenja novih proizvoda, osvajanja novih tržišta, dobijanja sertifikata, smanjenja potrošnje energije i troškova poslovanja, kao i do potpunog redefinisanja pristupa poslovanju, EBRD  pomaže da definišete projekat koji će najbolje odgovarati potrebama preduzeća.

Savetodavne usluge mogu pokrivati sledeće oblasti:

 • strategija
 • marketing
 • organizacija
 • procesi
 • informacione i komunikacione tehnologije
 • inženjerska rešenja
 • upravljanje kvalitetom
 • finansijski menadžment
 • energetska efikasnost i zaštita životne sredine.

EBRD  pruža podršku tokom čitavog procesa, koristeći dugogodišnje iskustvo u cilju ostvarivanja maksimalnih rezultata.

Pored svega, saradnja EBRD  donosi uštede. Koristeci donatorska sredstva, troškovi projekta mogu biti  podeljeni sa klijentom.

Naime, u programu ASB (Asistance to Small Business) EBRD nakon analize predloženog projekta donosi odluku o grantu koji može iznosti maksimalono 50% vrednosti projekta, a ne više od 10,000EUR.

Godinu dana nakon završetka svakog projekta, vrši se evaluaciju ostvarenih efekata.

Više na www.ebrd.com

 

RAS (Razvojna agencija Srbije) je pokrenula interasantan razvojni program Kreiraj život, koji je i trenutno aktuelan.

Razvojna agencija Srbije raspisala je 06.03.2017.godine Javni poziv za ucešce u Programu podrške izvoznicima. Cilj Programa je internacionalizacija poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika u cilju prisutnosti i ostvarivanja prihoda na inostranim tržištima.

Podnosioci prijava moraju da ispunjavaju sve sledeće opšte uslove:

 1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važecim zakonom koji se odnosi na njih;
 2. da su osnovani pre 1. januara 2016. godine;
 3. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 4. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 5. da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
 6. da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 7. da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta APV i budžeta jedinica lokalne samouprave;
 8. da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
 9. da je podrška izvozu/promocija izvoza definisana kao jedan od ciljeva u njihovom strateškom planu/planu razvoja;
 10. da su u prethodnoj godini realizovali aktivnosti u vezi sa podrškom izvozu MMSPP;
 11. da su usvojili Program ili Plan rada za 2017. godinu.

Bespovratna sredstva od 300.000 rsd do 500.000 rsd, kao 50% vrednosti ukupnog projekta mogu biti dodeljena za:

 1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja u funkciji podizanja konkurentnosti na inostranim tržištima i to:
  • Implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i drugih standarda;
  • Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema bezbednosti hrane i drugih sistema;
  • Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema bezbednosti hrane i drugih sistema.
 2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda i sl.) u funkciji priprema proizvoda za inostrana tržišta.
 3. Izrada plana izvoza.
 4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže i priprema dokumentacije radi pripreme proizvoda za inostrana tržišta, što podrazumeva:
  • izradu idejnog rešenja i/ili izradu probnog uzorka;
  • izradu dokumentacije vezane za proizvod (npr: izrada uputstva na jeziku zemlje gde će se vršiti izvoz).
 5. Organizovanje obuka u vezi sa izvoznim aktivnostima.
 6. Okupljanje izvoznika radi zajedničkog nastupa na inostranim tržištima i njihovo udruživanje.

Jedno preduzeće ima pravo da aplicira po više osnova, a do makimalnih 1,000,000.00 RSD subvencije.

Više na www.ras.gov.rs

 

Ukoliko preduzeće ne prepoznaje know-how podršku kao ključnu za njegov razvoj, onda istraživanje potencijalnih izvora može da ide u smeru identifikovanja fondova koji koji daju podršku investitorima (RAS), podršku tehnološkim inovacijama (HORIZON 2020) itd.

Malo i srednje preduzeće treba da bude svesno postojanja fondova za podršku, da bude uporno u istraživanju i apliciranju za sredstva jer je to dobar put za razvoj.

Poslednja izmena dana 30. jula 2017. u 20:26


  Biljana Lazarević

  Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava. Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama…… Saznaj više »