Izmenama odredaba Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je “oslobođenje” od PDV-a za građevinsku delatnost. Zakonodavac je pripremio listu delatnosti koje se smatraju građevinskim u svrhu primene člana 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, kojim je ova olakšica uređena.

Međutim, praksa je iznela na videlo mnogobrojne nedoumice kada je potrebno utvrditi u koju delatnost svrstati konkretne radove kako bi se odredilo da li ih treba fakturisati sa obračunatim PDV-om ili bez njega.

Ministarstvo finansija izdalo je brojna mišljenja na ovu temu. Ipak, u slučajevima o kojima Ministarstvo nije zauzelo stav, na obvezniku je da sam proceni da li određeni radovi spadaju u građevinske ili ne, a prema smernicama iz Zakona i stručnih mišljenja, i prema sopstvenom nahođenju i rezonovanju.

U mnogim slučajevima, opredeljujući su detalji tehničke prirode – da li se kablovi određenog sistema pričvršćuju za zid “kanalicama” ili se zid štema, pa se kablovi u njega “uziđuju”, ili, da li se behaton ploče postavljaju na peščanu podlogu, sa koje se u svakom momentu mogu odvojiti i premestiti na drugom mesto ili se pak postavljaju na beton koji se steže i čini nemogućim da se ploča premesti bez oštećenja nje ili podloge.

U ovakvim okolnostima, neretko se dešava da obveznici zaključe da se određeni promet može smatrati prometom iz oblasti građevinarstva, i da u skladu sa tim i izdaju svoje račune, a da nakon toga, Ministarstvo finansija objavi mišljenje u kojem zauzme drugačiji stav, i suprotno.

Ista greška može nastati i iz neznanja i neobaveštenosti obveznika o odredbama zakona ili stavovima iz stručnog mišljenja.

Kako bilo, kada se otkrije, ovu grešku treba ispraviti.

Račun treba ispraviti u slučaju da ste:

  • na njemu prikazali PDV smatrajući da se ne radi o prometu iz oblasti građevinarstva, a da ste naknadno utvrdili da niste bili upravu, kao i u obrnutoj situaciji
  • (pogrešno) verujući da se radi o prometu iz oblasti građevinarstva niste iskazali PDV na računu pozivajući se na član 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Pogrešno izdat račun potrebno je stornirati, a istovremeno izdati novi, ispravan račun.

Ova mogućnost predviđena je članom 44. Zakona o porezu na dodatu vrednost. ((Upozoravamo da treba razlikovati druge slučajeve pogrešnog izdavanja računa, na koje se ne mogu primeniti pravila data u tekstu. Pre svega mislimo na izdavanje računa u slučajevima kada uopšte nije došlo do prometa. U ovom tekstu bavimo se izdavanjem računa za promet koji se desio, a na kojem PDV nije obračunat u skladu sa Zakonom.))

Ukoliko ste na starom (pogrešnom računu) iskazali PDV, dužni ste da ovaj PDV i platite, sve dok ne ispostavite novi ispravan račun.

Interes da isprave pogrešno izdat račun imaju obe ugovorne strane – i izdavalac i primalac računa.

Primalac računa čak i više, s obzirom da u načelu, u vezi sa ovim računom treba da ostvari pravo na odbitak PDV-a.

Ukoliko izvođač radova iskaže greškom PDV na računu za promet za koji je trebalo primeniti član 10.2.3. Zakona o PDV-u, primalac računa nema pravo odbitka tako iskazanog PDV, s obzirom da se radi o neispravnom PDV računu.

Na primer, firma A vrši radove za koje veruje da se ne smatraju građevinskim firmi B. Nakon ostvarenog prometa, firma A izdaje račun u kojem obračunava i prikazuje PDV. Firma B nema pravo da prikazani PDV u računu firme A odbije kao prethodni, jer račun firme A nije ispravan – u njemu je pogrešno obračunat i ptikazan PDV. Firma A dužna je da plati PDV koji je iskazala u računu, iako nije bila u obavezi da to učini.

Dakle, izdavalac računa platiće PDV koji nije bio dužan da plati, a primalac računa čak ni tada nije u mogućnosti da ovaj PDV koristi kao odbitni. I to sve dok izdavalac ne stornira pogrešan i izda nov ispravan račun.

Na novom, ispravnom računu potrebno je naznačiti da se tim računom vrši storniranje prethodno izdatog, pogrešnog računa, kao i njegov broj i datum.

Nema smetnji da se novoizdatom, ispravnom računu dodeli sledeći raspoloživi edni broj i da se na njemu ispiše datum kada je on stvarno i izdat.

Ispravka PDV vrši se u onom poreskom periodu (mesecu ili tromesečju) kada je izdat novi, ispravljeni račun (tekući poreski period).

Ukoliko ste izdali račun sa PDV-om, i sprovodite ispravku izdavanjem računa bez PDV-a u skladu sa članom 10.2.3. u poreskoj prijavi za onaj period u kojem ste izdali novi račun vršite umanjenje iznosa na polju 103 poreske prijave za iznos pogrešno iskazanog PDV-a.

Na polju 003 ne sprovode se korekcije, s obzirom da nemamo korekcije osnovice, a novi račun ne predstavlja novi promet već samo korekciju “ranijeg” prometa.

Primalac ispravljenog računa u ovoj situaciji, dužan je da sprovede izmenu poreske prijave, u slučaju da je odbio (pogrešno) iskazan PDV iz prvobitnog računa, za poreski period u kojem je koristio navedeni odbitak. Kao što smo već naveli, primalac nije ni imao pravo na odbitak PDV s obzirom da se račun smatra neispravnim (ali to nije znao ili je propustio da proveri i slično).

Na kraju napominjemo da se ova ispravka ne može sprovesti izdavanjem knjižnih zaduženja i odobrenja, s obzirom da se ne radi o izmenama poreske osnovice, već o ispravci obračuna poreza koji je prikazan na PDV računu.

Poslednja izmena dana 28. februara 2017. u 19:41


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »