Osoba koja je ispunila uslove za starosnu penziju može bez smetnji ponovo zasnovati radni odnos.

Naime, u Zakonu o radu ne postoje odredbe koje bi ovu mogućnost uskratile licu koje ispunjava druge uslove za rad utvrđene zakonom odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.

U ovom tekstu govorimo isključivo o ponovnom zasnivanju radnog odnosa od strane starosnog penzionera.

Zasnivanjem radnog odnosa starosni penzioner ne gubi pravo na penziju.

Šta više, po prestanku radnog odnosa koji je zasnovao, a ako je on trajao duže od godinu dana, i ako je za to vreme bio prijavljen na socijalno osiguranje i ako mu je poslodavac uplaćivao doprinose, penzioner ima pravo na svojevrsnu reviziju (uvećanje) penzije po osnovu novog radnog staža i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje je poslodavac uplaćivao tokom perioda rada.

Radni odnos sa starosnim penzionerom može se zasnovati na određeno ili neodređeno vreme zaključenjem ugovora o radu.

Starosni penzioner koji ponovo stupi u radni odnos ima ista prava i obaveze kao i ostali zaposleni, sa par izuzetaka.

 • S obzirom da je starosni penzioner korisnik zdravstvenog osiguranja po osnovu penzije, on se izjavom može izjasniti da li želi da nastavi da koristi zdravstveno osiguranje kao penzioner ili zaposleni.
 • Takođe, zbog svog statusa, starosni penzioner nikada više ne može steći status nezaposlenog
 • Starosni penzioner ne može ostvariti pravno na otpremninu radi odlaska u penziju.

Ostala prava i obaveze iz radnog odnosa jednaka su pravima i obavezama koja ostvaruju i ostala lica u radnom odnosu kod poslodavca.

Specifičnosti obračuna zarade starosnog penzionera koji je ponovo zaključio ugovor o radu

Na zaradu koju ostvari starosni penzioner obračunava se uvek:

 • Porez na zarade, na isti način kao za sve druge zaposlene, i
 • Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, na isti način kao za sve druge zaposlene.

Da li će na zaradu penzionera biti obračunat i doprinos za zdravstveno osiguranje zavisi od toga koji prioritetni osnov osiguranja odabere penzioner.

Naime, član 21. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisuje da lice koje stekne uslove da bude osigurano po više osnova, a u našem slučaju, penzioner ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje i kao korisnik penzije i kao zaposleni, dužno je da izabere jedan od osnova osiguranja po kojem će ostvarivati prava iz zdravstvenog osiguranja.

Forma i način na koji penzioner treba da se izjasni o prioritetnom osnovu zdravstvenog osiguranja i nije propisan. Savetujemo da penzioner poslodavcu da pisanu izjavu o željenom osnovu zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko pezioner odabere da bude zdravstveno osiguran kao zaposleni, u tom slučaju se prilikom obračuna zarade, obračunava i plaća doprinos za zdravstveno osiguranje. Penzioner ima sva prava iz zdravstvenog osiguranja kao i svi drugi zaposleni.

Ne treba zaboraviti da penzioneru koji želi da bude zdravstveno osiguran kao zaposleni treba ishodovati novu zdravstvenu karticu kako bi mogao da ostvari svoje prava.

Ukoliko penzioner odabere da bude zdravstveno osiguran kao penzioner, prilikom obračuna njegove zarade ne obračunava se i ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje.

U ovom slučaju penzioner ne može da ostvaruje naknadu zarade za vreme bolovanja na teret Fonda zdravstvenog osiguranja, jer ovo pravo imaju samo zaposleni radnici, i nije predviđeno za osobe koje su korisnici zdravstvenog osiguranja kao penzioneri.

Prilikom obračuna zarade za starosnog penzionera koji je ponovo zasnovao radni odnos ne obračunava se doprinos za osiguranje od nezaposlenosti jer ovo lice po prirodi stvari nikada više ne može steći status nezaposlenog lica.

Dakle, obračun zarade starosnog penzionera može se sprovesti na dva načina, a u zavisnosti od toga da li je penzioner osiguran zdravstveno po osnovu rada ili penzije.

Osnov zdravstvenog osiguranja
Penzija Radni odnos
Dažbine koje se plaćaju ●      Porez na zarade
●      Doprinos za PIO
●      Porez na zarade
●      Doprinos za PIO
●      Doprinos za zdravstveno osiguranje
Formula za preračun neto na bruto Bruto = (Neto – 1.160,40) / 0,76 Bruto = (Neto – 1.160,40) / 0,7085 *

 

Tabela – Specifični elementi obračuna zarade starosnog penzionera u zavisnosti od osnova zdravstvenog osiguranja koji je odabrao penzioner

Izuzimajući navedene specifičnosti, metod obračuna zarade se u ostalim segmentima ne razlikuje od obračuna zarade zaposlenih.

Nakon obračuna zarade, a pre isplate podnosi se poreska prijava PPP PD u elektronskom obliku na portalu Poreske uprave ePorezi.

U zavisnosti od primaoca zarade, šifra vrste prihoda može biti:

 • 1 09 101 00 0 – za penzionera po osnovu zaposlenja
 • 1 10 101 00 0 – za penzionera samostalnih delatnosti
 • 1 12 101 00 0  – za vojnog penzionera
 • 1 13 101 00 0  – za poljoprivrednog penzionera

Na kraju napominjemo da lica koja su korisnici invalidske penzije ne mogu ponovo zasnovati radni odnos, jer ta lica karakteriše potpuni gubitak radne sposobnosti – te ona samim tim nikada više ne mogu biti u radnom odnosu.

 

* Formule su validne za vrednost umanjenja poreske osnovice koja je momentu pisanja ovog teksta iznosila 11.604,00 dinara.

Poslednja izmena dana 25. septembra 2016. u 17:01


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »