Privatnu praksu kao laboratoriju može osnovati bilo nezaposleni zdravstveni radnik sa položenim stručnim ispitom, bilo zdravstveni radnik korisnik starosne penzije, uz saglasnost komore zdravstvenih radnika. Osnivač privatne prakse samostalno obavlja delatnost kao preduzetnik. Zdravstveni radnik može osnovati samo jedan oblik privatne prakse.

Privatna praksa kao laboratorija može se osnovati za medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju.

Privatna praksa ne može obavljati zdravstvenu delatnost iz oblasti hitne medicinske pomoći, snabdevanja krvlju i krvnim derivatima, uzimanja, čuvanja i presađivanja organa i delova ljudskog tela, proizvodnje seruma i vakcina, patoanatomsko – obdukcijsku delatnost, kao i zdravstvenu delatnost iz oblasti javnog zdravlja.

Zdravstveni radnik može osnovati privatnu praksu pod uslovom:

 1. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 2. da je završio fakultet, odnosno odgovarajuću školu zdravstvene struke i položio stručni ispit, a za specijaliste i odgovarajući specijalistički ispit;
 3. da je izvršio upis u imenik nadležne komore;
 4. da je dobio, odnosno obnovio odobrenje za samostalni rad, u skladu sa zakonom;
 5. da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za osnivanje i početak rada privatne prakse u pogledu kadra, opreme, prostora i lekova;
 6. da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena krivična sankcija – mera bezbednosti zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti, odnosno da mu odlukom nadležnog organa komore nije izrečena jedna od disciplinskih mera zabrane samostalnog rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad komora zdravstvenih radnika;
 7. da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom.

Privatna praksa može obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom, i to:

 1. ako ima određenu vrstu i broj zdravstvenih radnika odgovarajućeg stepena stručne spreme, sa položenim stručnim ispitom, a za obavljanje određenih poslova i sa odgovarajućom specijalizacijom;
 2. ako ima dijagnostičku, terapijsku i drugu opremu za bezbedno i savremeno pružanje zdravstvene zaštite za delatnost za koju je osnovana;
 3. ako ima odgovarajuće prostorije za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti za koje je osnovana;
 4. ako ima odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava koje su potrebne za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti za koje se privatna praksa osniva.

Privatna praksa koja koristi izvore jonizujućih zračenja mora pored navedenih uslova, ispunjavati i druge uslove propisane zakonom kojim se uređuje zaštita od jonizujućeg zračenja.

Privatna praksa može obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako Ministarstvo rešenjem utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani zakonom za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti. Rešenje donosi zdravstveni inspektor, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Na navedeno rešenjemože se izjaviti žalba ministru, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja zdravstvenog inspektora. Rešenje ministra je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti privatna praksa upisuje se u registar kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom, i počinje sa radom danom upisa u registar.

Privatna praksa može obavljati samo određene poslove zdravstvene delatnosti koji su utvrđeni rešenjem Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti.

Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Sl. glasnik RS“, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik i 22/2013) bliže su propisani sledeći uslovi koji se odnose na laboratoriju.

Uslovi u pogledu kadra

Privatna praksa može se osnovati i obavljati delatnost laboratorije ako u pogledu kadra ima:

 • za medicinsku odnosno kliničku biohemiju – jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije i dva laboratorijska tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;
 • za mikrobiologiju i patohistologiju: jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i jednog laboratorijskog tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom;

U privatnoj praksi mora biti obezbeđen štambilj zdravstvenim radnicima sa visokom školskom spremom koji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti.

Štambilj je pravougaonog oblika, po ivicama uokviren linijom, dimenzija 15 x 50 mm i sadrži sledeće podatke pisane u ravnim redovima, i to:

 1. doktor medicine ili doktor stomatologije;
 2. ime i prezime;
 3. specijalnost;
 4. broj rešenja o upisu privatne prakse u registar kod nadležnog organa.

Uslovi u pogledu prostorija

Privatna praksa – laboratorija, može se obavljati u građevinskom objektu u kome su obezbeđeni sledeći opšti uslovi:

 1. da su građeni od materijala koji ne sme štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuju zvučnu, termo i hidro izolaciju;
 2. da su priključeni na električnu i telefonsku mrežu;
 3. da su obezbeđeni vodovod, kanalizacija i grejanje;
 4. da imaju posebne prostorije za ostavu čistog i prljavog rublja;
 5. da u radnim prostorijama, bolesničkim sobama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;
 6. da imaju sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu, a u bolnici na 10 postelja sanitarni čvor i tuš sa kadom;
 7. da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost, i to: u ordinaciji i laboratoriji 250 – 500 luksa, u čekaonici 100 luksa i u hodnicima 50 luksa;
 8. da u svim prostorijama, u zavisnosti od namene bude obezbeđena temperatura od 18 – 25 stepeni Celzijusa;
 9. da su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati;
 10. da svaka građevinsko-tehnička i funkcionalna celina u zdravstvenoj ustanovi ima sanitarni čvor za muškarce i žene (odvojeno za bolesnike i za osoblje) i posebne prostorije za ostavu opreme i sredstava za održavanje opšte higijene i za garderobu osoblja;
 11. da prostorije u kojima zdravstvenu delatnost obavlja zdravstvena ustanova i privatna praksa, specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, specijalistička ordinacija za radiologiju, specijalistička ordinacija za hiper, odnosno hipobaričnu medicinu, laboratorija za virusološku i mikrobiološku dijagnostiku i poliklinika imaju poseban, odnosno odvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije;
 12. da prostorije za operacionu salu, porođajnu salu, hemodijalizu i intenzivnu negu imaju obezbeđenu klimatizaciju.

Za obavljanje privatne prakse, kao laboratoraije, pojedine prostorije, u zavisnosti od namene treba da imaju sledeće površine: 40 m2 (20 m2 za biohemiju, 10 m2 za hematologiju i 10 m2 za urine);

Osnivač privatne prakse dužan je da u prostorijama privatne prakse, na vidnom mestu, istakne oglasnu tablu dimenzija 50 x 50 cm, sa sledećim podacima:

 1. naziv pod kojim privatna praksa obavlja zdravstvenu delatnost, utvrđenu u skladu sa rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;
 2. delatnost koju obavlja na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti;
 3. ime osnivača privatne prakse;
 4. datum početka obavljanja zdravstvene delatnosti utvrđen rešenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;
 5. fotokopija izdatog rešenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti i rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;
 6. spisak zdravstvenih radnika sa navedenim specijalnostima sa kojim je osnivač privatne prakse zaključio ugovor o dopunskom radu.

Uslovi u pogledu opreme

Laboratorijska dijagnostika mora imati sledeću opremu:

Prostorija za prijem i uzimanje materijala:

 1. Sto radni
 2. Stolice dve
 3. Polica
 4. Otoman za pregled
 5. Orman za instrumente

Laboratorija:

 1. Sto laboratorijski specijalni
 2. Fotokolorimetar
 3. Spektrofotometar sa protočnom termo kivetom (UV oblast)
 4. Mikro centrifuga
 5. Centrifuga za mikrohematokrit
 6. Vaga analitička električna
 7. Vaga tehnička
 8. Analizator za 8 hematoloških parametara
 9. Analizatori neselektivni višekanalni (glukoza, urea, kreatinin i dr.)
 10. Analizator biohemijski selektivni (1 na 200.000 analiza godišnje)
 11. Fotometar plameni
 12. Oprema za elektroforezu
 13. Koagulometar
 14. Urinometar
 15. Sterilizator suvi
 16. Sušnica za sudove
 17. Aparat za destilaciju vode (200 l/čas)
 18. Demineralizator
 19. Kupatilo vodeno
 20. Frižider sa zamrzivačem
 21. Pehametar
 22. Mešalica magnetna
 23. Vorteks mikser
 24. Rešo
 25. Digestor
 26. Mašina za pranje laboratorijskog posuđa
 27. Termostat
 28. Mikroskop binokularni svetlosni

Kliničko-biohemijska i laboratorijska dijagnostika, pored opreme predviđene za laboratorijsku dijagnostiku, mora imati i sledeću opremu:

 1. Osmometar
 2. Denzitometar
 3. Aparat za određivanje adidobaznog stanja krvi
 4. Hemooksimetar
 5. Nefelometar
 6. Centrifuga sa adapterom za različite veličine epruveta
 7. Kupatilo vodeno sa mešačem
 8. Zamrzivač do -20 C
 9. Sto laboratorijski specijalni

Uslovi u pogledu obezbeđivanja lekova

Privatna praksa – laboratorija, može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima obezbeđene odgovarajuće lekove utvrđene u aktu o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga sredstva za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, i to: lekove i druga sredstva za ukazivanje hitne medicinske pomoći i antišok terapiju.

 

Poslednja izmena dana 19. juna 2017. u 00:30


Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »