Od 30. maja 2013. godine obavezu za plaćanje doprinosa za svoje osnivače privredna društva utvrđuju sama. Od tog dana, Poreska uprava prestala je sa izdavanjem rešenja po kojima su se ranije izmirivali doprinosi.

Privredna društva obračunavala su socijalne doprinose za svoje osnivače koji obavljaju rad u društvu ali u njemu nisu zaposleni (nisu u radnom odnosu – nisu potpisali ugovor o radu sa svojim drštvom kao poslodavcem) i plaćali ih barem na minimalnu osnovicu socijalnih doprinosa i o tome podnosila poresku prijavu PP OD O Poreskoj upravi u papirnoj formi.

Od 1. marta 2016. godine način predaje ovog obrasca se promenio.

Naime, poreska prijava PP OD O od 1.3.2016. godine podnosi se isključivo u elektronskoj formi, posredstvom portala ePorezi, potpisana kvalifikovanim elektronsim potpisom zakonskog zastupnika ili ovlašćene osobe.

Elektronska prijava podnosi se za dospele a neisplaćene doprinose osnivača na dan 1.3.2016. godine i nadalje.

Dakle, elektronsku prijavu podnosićemo za doprinose koji će dospeti i koje ćemo platiti nakon 1. marta, ali i za doprinose koji su dospeli ranije, ali nisu bili plaćeni.

Na primer, ukoliko firma nije platila socijalne doprinose za svog osnivača za juli 2015. godine, predaće PP OD O obrazac elektronski, a pored doprinosa uplatiće i kamatu za kašnjenje u izmirenju obaveze.

Stara prijava u papirnoj formi podnosiće se od 1.marta nadalje isključivo u slučaju kada su socijalni doprinosi plaćeni pre 1.marta a o tome nije podneta poreska prijava i kada se podnosi izmenjena poreska prijava zbog uočene greške u več predatoj PP OD O prijavi u pisanoj formi.

Svi obveznici ovo će učiniti (predati PP OD O “u papiru”) za prijavu koja se odnosi na januar 2016. godine za koji je doprinose trebalo platiti do 15. februara, a prijavu “u papiru” predati od 1. do 5. marta, i to ukoliko su doprinose platili pre 1. marta. Ukoliko doprinose za januar nisu platili pre 1.3.2016. godine – podneće prijavu elektronski.

O obavezi i načinu obračuna socijalnih doprinosa za osnivače pisali smo u posebnom tekstu. Ovde ćemo obraditi tematiku predaje nove poreske prijave.

Nova elektronska poreska prijava može se podneti u periodu od 1. do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Dakle, za obračunate doprinose za mart mesec PP OD O prijavu treba podneti od 1. do 15. aprila. Nakon ovog datuma nije moguće podneti prijavu. Prijavu nije moguće podneti ni pre okončanja perioda za koji se podnosi – na primer, za mesec mart prijava se može podneti tek od 1.aprila.

Uplatu treba izvršiti kao i do sada – do 15. u mesecu za prethodni mesec. Ukoliko se uplata doprinosa vrši nakon propisanog roka, neophodno je obračunati i platiti kamatu za kašnjenje.

Podsećamo čitaoce da plaćanje socijalnih doprinosa na minimalnu osnovicu ne daje pravo osnivačima da podignu iznos u visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi.

Elektronska poreska prijava sastoji se iz tri dela:

 • podaci o prijavi
 • podaci o isplatiocu
 • podaci o osnivačima

U daljem tekstu navešćemo pojašnjenja samo za pojedina polja, s obzirom na to da je većina podataka koja se unosi u prijavu jasna.

U prvom delu unose se podaci o samoj prijavu, kao što su period obračuna, rok dospeća i tako dalje.

U polje vrsta prijave, subjekti koji redovno izmiruju obaveze uneće broj 1 – opšta prijava. Subjekti koji prijavljuju doprinose sa zakašnjenjem treba da izaberu opciju 3 (samoinicijativno prijavljivanje propusta po članu 182b ZPPPA).

U drugi deo prijave odnose se opšti podaci o privrednom društvu, koji se unose i u prijavu poreza po odbitku (objedinjena naplata).

U trećem delu unose se podaci o osnivačima, svakom ponaosob, pod odgovarajućim rednim brojem.

Polje koje zahteva dodatna pojašnjenja je svakako polje šifre vrste doprinosa.

Šifra vrste doprinosa sastoji se od :

 • broja 1
 • numeričke oznake vrste osiguranika
 • numeričke oznake vrste doprinosa
 • oznake 00 0.

Vrsta osiguranika može biti:

 • zaposleni – oznaka 01
 • samostalne delatnosti – oznaka 03
 • poljoprivredna delatnost – 04
 • lice koje nije osigurano po drugom osnovu – 05
 • vojni osiguranik – 08
 • penzioner po osnovu zaposlenja – 09
 • penzioner po osnovu samostalne delatnosti – 10
 • vojni penzioner – 12
 • poljoprivredni penzioner – 13

Šifra vrste osiguranika praktično se odnosi na osnov osiguranja koji osnivač ima po drugom osnovu, ako ga ima, odnosno prikazuje da osnivač nije osiguran ni po jednom drugom osnovu.

Na primer, ukoliko je osnivač zaposlen kod drugog poslodavca, treba izabrati oznaku 01, a ukoliko je istovremeno preduzetnik treba uneti šifru 03. Ukoliko nije osiguran po drugom osnovu, unosi se oznaka 05.

U slučajevima kada je lice osigurano po drugom osnovu, vrši se samo obračun PIO doprinosa, a u polja predviđena za iznos obračunatog doprinosa za zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost unosi se “0,00”.

U prijavu PP OD O unose se iznosi u dinarima sa dve decimale. Program dozvoljava grešku prouzrokovanu zaokruživanjem u iznosu od 50 para.

Sa druge strane, ukoliko se izabere šifre 05, za osnivača se obračunavaju i prijavljuju sva tri obavezna socijalna doprinosa s obzirom da nije socijalno osiguran po drugom osnovu.

Oznaka vrste doprinosa može biti

120 – doprinosi koji potiču iz perioda od 31.8.2004. godine

121 – doprinosi koji potiču iz perioda pre 31.8.2004. godine

Nakon oznake vrste doprinosa upisuje se i “00 0”.

Recimo, osnivač koji u svom privrednom društvu obavlja rad van radnog odnosa, a ujedno je i preduzetnik, prilikom prijave za mesec april 2016. godine uneće šifru 1 03 120 00 0.

Napominjemo da se doprinosi mogu obračunati i na osnovicu koja je viša od najniže mesečne osnovice socijalnih doprinosa, a taj iznos unosi se u polje Osnovica za doprinose.

Nakon unosa svih podataka i predaje prijave, Poreska uprava vrši formalnu i matematičku ispravnost prijave. Ukoliko je prijava ispravna, dobiće status Proknjižena, što znači da je prijava i formalno podneta. Na portalu Poreske uprave generisaće se obaveštenje o podnetoj prijavi, kojoj će biti dodeljen broj prijave i broj odobrenja za plaćanje.

Uplata obaveze vrši se na račun objedinjene naplate 840-4848-37.

Podsećamo da osnivači koji su zaključili radni odnos sa svojim privrednim društvom doprinose plaćaju na ugovorenu zaradu, te ne podnose obrazac PP OD O.

Poslednja izmena dana 8. marta 2016. u 04:54


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »