Kao što smo naveli u prethodnom tekstu Ispravka i otpis potraživanja, dokument u kojem se vrši procena naplativosti potraživanja je popisna lista. Na osnovu popisne liste, zakonski zastupnik (najčešće direktor ili preduzetnik) donosi odluku o ispravci vrednosti i otpisu potraživanja, odnosno odluku kojom usvaja popis i predlog koji je popisna komsija iznela u popisnoj listi odnoso zapisniku o sprovedenom popisu.

Ova dokumentacija je osnov za knjiženje ispravke vrednosti.

Vrste promena i stavovi za knjiženje

Ispravka vrednosti potraživanja knjiži se stavom 584/209 za iznos vrednosti korekcije odnosno za iznos potraživanja za koje je procenjeno da je nenaplativo.

Na kontu 204 ostaje originalno potraživanje knjiženo na bazi osnovn poslovne dokumentacije.

Na primer, firmi se tokom godine javio novi kupac zainteresovan za njene proizvode. Firma je zaključila sa kupcem ugovor o prodaji. Roba je isporučena uz odgovarajući račun. U knjigovodstvu firme proknjižen je račun na kontu 204 Kupci u zemlji (ostala konta iz stava za knjiženje prodaje nisu rlevantna za ovaj primer, pa ih nećemo navoditi).

Međutim, kupac nije izmirio svoju obavezu u roku plaćanja koji je ugovoren. Nakon što je firma prodavac uputila opomenu kupcu, on ih je obavestio da je u blokadi i da neće biti u mogućnosti da obavezu izmiri. Kupac nema sredstava da izmiri obaveze zbog kojih je u blokadi niti očekuje da će u skorije vreme primiti neka sredstva koja bi poslužila da reši ovaj problem.

Inače, 31. oktobra prodavac je poslao kupcu IOS, koji je kupac overio.

Šta se dešava u knjigovodstvu našeg prodavca?

Prilikom popisa, na osnovu IOS-a zabeleženo je potraživanje od kupca iz primera. Sektor prodaje dostavio je popisnoj komisiji opomenu pred utuženje i odgovor kupca, kao i obaveštenje kupca da mu je tekući račun u blokadi, i da je gotovo sigurno da kupac neće moći da izmiri svoju obavezu. Na bazi ove dokumentacije, popisna komisija predlaže da se potraživanje od ovog kupca ispravi u potpunosti putem indirektnog otpisa. Potraživanje nije ispravljeno putem direktnog otpisa, jer postoji šansa (iako vrlo mala) da se potraživanje naplati nakon što kupac “izađe iz blokade”.

U knjigovodstvu firme sprovodi se indirektni otpis potraživanja knjiženjem vrednosti potraživanja na kontima 584 (dugovna strana) i 209 (potražna strana) a istovremeno na kontu 204 ostaje vrednost potraživanja knjižena na osnovu računa kojim je dokumentovana prodaja robe (po osnovu ispravke vrednosti ništa ne knjižimo na kontu 204).

Direktni otpis koji se koristi kada je izvesno da potraživanje neće biti naplaćeno, knjiži se stavom 576/204 (ili drugi konto klase 2). Za razliku od indirektnog otpisa, koji za rezultat ima vidljivo potraživanje od kupca na kontu 204 i vrednost obezvređenja odnosno ispravke vrednosti na kontu 209, direktnim otpisom se vrši isknjižavanje potraživanja tj brisanje potraživanja iz poslovnih knjiga.

U godini u kojoj je izvršen, direktan otpis omogućava uvid u iznos originalne obaveze na kontu 204 (u tekstu govorimo o potraživanju od kupaca, pa korisimo konto 204, ali pored njega mogu se javiti i druga konta potraživanja iz klase 2). Međutim, već u narednoj poslovnoj godini, iznos potraživanja koje je direktno otpisano nije vidljivo, odnosno konto 204 prikazuje potraživanje od kupca umanjeno za otpisano potraživanje.

Na primer, prodavac potražuje od kupca iznos u vrednosti prodate robe. Kupac ne izvršava svoju obavezu i u jednom momentu obaveštava prodavca da je nad njim pokrenut stečajni postupak. Postupak stečaja je okonačan, potraživanje koje je ostalo nenaplaćeno treba u potpunosti otpisati. Iznos potraživanja knjiži se stavom 576/204.

Direktan otpis treba sprovoditi samo izuzetno, kada je vrlo izvesno da potraživanje neće biti naplaćeno.

Najčešći slučaj u praksi koji iziskuje korekciju vrednosti potraživanja je kašnjenje kupaca. Tada je neophodno proknjižiti ispravku vrednosti potraživanja. Tek ukoliko se kašnjenje protegne na nekoliko godina, pa u međuvremenu postane jasno da do naplate nikada neće doći (na primer nastupila je zastarelost potraživanja), tada je opravdano spovođenje direktnog otpisa potraživanja. Detalje u vezi načina i roka ispravke potraživanja treba urediti računovodstvenim politikama u Pravilniku o računovodstvu.

Otpis potraživanja koje je prethodno bilo ispravljeno knjiži se stavom 209/204. Trošak otpisa već je knjižen u godinama u kojima je vršena ispravka vrednosti, te u godini u kojoj se knjiži otpis ne pojavljuju se troškovi po ovom osnovu.

Još jedan slučaj koji se može javiti je naplata ranije ispravljenog potraživanja. (Naplata otpisanog potraživanja ne bi trebala da se desi, jer, kao što smo naveli, otpis treba vršiti samo onda kada je sigurno da do naplate neće doći.)

Ukoliko dođe do naplate ranije ispravljenog potraživanja, naplaćeni iznos knjiži se stavom storno 584/ storno 209.

Naplata ispravljenih potražvanja prati se sve do dana usvajanja finansijskog izveštaja, jer međunarodni standardi finansijskog izveštavanja zahtevaju da se i informacije do kojih se dođe nakon završetka godine, a pre predaje finansijskog izveštaja uključe u izveštaj.

To praktično znači da ukoliko u aprilu mesecu 2016. godine naplatimo potraživanje koje smo ispravili i u bilansu za 2015. godinu prikazali kao takvo (a još nismo predali finansijski izveštaj), potrebno je da za iznos koji je naplaćen izvršimo storniranje na kontima 584 i 209. Naime, pre predaje izveštaja raspolažemo informacijom da je naša procena bila netačna, da je potraživanje koje smo ispravili kao nenaplativo naplatili, te stoga treba da korigujemo stavke bilansa.

Ukoliko do naplate potraživanja dođe nakon predaje finansijskog izveštaja, tada knjiženje nije moguće sprovesti storniranjem troška sa konta 584, već treba koristiti konto 684.

U narednom tekstu obradićemo poreski tretman ispravke vrednosti potraživanja i njihovog direktnog otpisa.

Poslednja izmena dana 9. januara 2016. u 16:28


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »