Prodaja robe i usluga fizičkim licima – krajnim korisnicima (potrošačima) posredstvom interneta obuhvaćena je šifrom delatnosti:

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

Ova grupa, prema opisu iz Klasifikacije delatnosti, obuhvata delatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. delatnosti trgovine na malo gde kupac na osnovu oglasa, kataloga, informacija koje se mogu dobiti na veb sajtu, uzoraka ili bilo kog drugog sredstva oglašavanja bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih preko pošte, interneta (obično na posebne načine koje veb sajt predviđa) ili telefonom. Kupljeni proizvodi mogu biti neposredno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu.

Ova šifra delatnosti odnosni se na trgovinu na malo svih vrsta robe osim motornih vozila i motocikala, njihovih delova i pribora za njih preko interneta (šifre delatnosti iz grupe 45).

Zakonom o trgovini, prodaja putem interneta svrstana je u daljinsku trgovinu, koja predstavlja vid trgovine na malo van prodajnog objekta.

Trgovina putem interneta mora stoga da ispuni sve uslove koji su propisani Zakonom o trgovini kao obavezni za trgovce, kao i posebne higijensko-sanitarne, bezbednosne, zdravstvene, uslove zaštite životne sredine, propisane tehničke zahteve i dr. uslove propisane posebnim zakonima.

Zakon o trgovini predviđa brojne obaveze koje se tiču svojstava robe, isticanja cena, isprava koje prate robu i slično, te je neophodno upoznati se sa njima. Elektronska trgovina posebno je uređena Zakonom o elektronskoj trgovini, čije odredbe takođe obavezuju trgovce, te ih valja proučiti. Zakon o elektronskoj trgovini možete pronaći ovde, a Zakon o trgovini ovde.

Zakonom je između ostalog propisana i obaveza trgovca da vodi evidenciju o prometu robe na obrascu KEP. Ova evidencija mora biti dostupna u prodajnom objektu, odnosno u trgovini van prodajnog objekta, na mestu koje se prijavi ministarstvu.

Dakle, trgovci koji prodaju robu preko interneta treba da prijave nadležnom ministarstvu mesto na kojem se nalazi KEP knjiga.

Za trgovinu van prodajnog objekta, evidencija se vodi na nivou celokupnog prometa tog trgovca u trgovini van prodajnog objekta na tržištu Republike Srbije.

Za isporučenu robu, trgovac je dužan da izda račun potrošaču. Na ovo ga obavezuje Zakon o zaštiti potrošača.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, član 12, račun naročito sadrži:

  1. naziv ili poslovno ime, adresu i podatke koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca;
  2. podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;
  3. prodajnu cenu;
  4. datum izdavanja računa;
  5. specifikaciju prodajne cene, u slučaju da se ugovorna obaveza prodavca sastoji iz više usluga koje se posebno naplaćuju.

Ukoliko je prodavac obveznik PDV-a, prilikom isporuke robe kupcu koji je fizičko lice koje nije u sistemu PDV-a, ne postoji obaveza izdavanja PDV računa, već samo mogućnost.

Ova “olakšica” predviđena je članom 2. stav 1. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“ broj 123/12).

Dakle, u ovom slučaju, prodavac može da izda PDV račun, a i ne mora, ali mora da izda račun koji sadrži elemente koji su propisani Zakonom o zaštiti potrošača, koje smo naveli ranije u tekstu.

U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Od ovog opšteg pravila, predviđeni su izuzeci.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza “kucanja” prodaje preko fiskalne kase.

U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) nisu dužna da promet ostvaren u okviru navedene delatnosti evidentiraju preko fiskalne kase.

Ovaj stav potvrđen je i Mišljenjem Ministarstva finansija br. 430-00-208/2011-04 od 29.04.2011. Godine.

U Mišljenju se takođe navodi da lice koje otpočinje obavljanje određene delatnosti, kao što je u konkretnom slučaju delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pored odluke o početku obavljanja pomenute delatnosti mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu šifru te delatnosti.

Poslednja izmena dana 29. oktobra 2016. u 23:42


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »