Besplatno davanje poslovnih uzoraka proizvoda uobičajen je promotivni alat mnogih firmi.

Uzorci su obično proizvodi manje vrednost koji po karakteristikama odgovaraju proizvodima koji se redovno prodaju, a na osnovu kojih potencijalni kupac treba da oceni kvalitet ponude prodavca.

Tipičan primer besplatnog davanja uzoraka je davanje simboličnih pakovanja određenih proizvoda za široku potrošnju koje promoterke dele kupcima koji posete prodajni objekat, na primer supermarket ili tržni centar.

Radi se o posebno obeleženim ili drugačije upakovanim proizvodima koje prodavac inače poseduje u svom asortimanu (ali u drugom obliku ili pakovanju), obično male vrednosti, koji se kao takvi inače ne nalaze u prodaji, a koji se dele kupcima i potencijalnim kupcima kako bi se povećao obim prodaje.

Tako bi se davanjem uzoraka moglo smatrati davanje začina kupcima i potencijalnim kupcima u malim kesicama od strane proizvođača začina. Ako bi isti proizvođač delio kupcima i potencijalnim kupcima daske za sečenje, u tom slučaju ne možemo govoriti o besplatnoj podeli uzoraka, već o podeli poklona.

Ovakvo besplatno davanje predstavlja ulaganje u promociju i propagandu, odnosno ima tretman troškova u svrhe promocije i propagande.

Uzorke možete nabaviti na domaćem tržištu ili iz uvoza.

Uvoz uzoraka oslobođen je plaćanja carine i uvoznih dažbina, uz ispunjenje određenih uslova. O ovim uslovima možete se raspitati kod vašeg špeditera.

Međutim, prilikom uvoza uzoraka obračunava se i plaća PDV. Iznos ovog poreza utvrđuje Carina. Firma – uvoznik uzoraka, koja je obveznik PDV-a, može obračunati PDV da odbije kao prethodni  pod uslovom da:

 1. poseduje dokument o izvršenom uvozu u kojem je iskazan carinski PDV (JCI, obračun carinskog duga) i
 2. da je tako obračunati PDV platila (poseduje dokaz da je PDV plaćen).

Skrećemo pažnju da za ostvarivanje prava na odbitak PDV obračunatog prilikom uvoza moraju biti ispunjena oba uslova.

Prema Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV, postoji obaveza evidentiranja podataka o dobrima koja se daju kao poslovni uzorci, njihovoj pojedinačnoj vrednosti i ukupnoj vrednosti uzoraka koji su dati u jednom poreskom periodu (mesecu ili tromesečju).

A kakav je tretman davanja uzoraka sa aspekta poreza na dodatu vrednost?

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, član 6, predmet oporezivanja nije besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa.

Dakle, ukoliko prodavac svojim kupcima u svrhu zaključenja prodaje besplatno da uobičajenu količinu poslovnih uzoraka, ova transakcija ne smatra se prometom u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, odnosno u vezi sa njom nije potrebno obračunati (pa time ni platiti) porez na dodatu vrednost.

Postavlja se pitanje – šta je uobičajena količina uzoraka. Iz Zakona možemo zaključiti da bi davanje uzoraka u većoj količi od uobičajene bilo predmet poreza. Drugim rečima, ukoliko bi prodavac kupcu dao besplatne uzorke u količini većoj od uobičajena, na vrednost datih uzoraka morao bi da obračuna PDV (i da isti plati) iako je reč o besplatnom davanju.

Uobičajena količina uzoraka uređena je Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti
(Sl. glasnik RS br. 118/12).

Pravilnikom je određeno da se uobičajenom količinom poslovnih uzoraka smatraju dobra:

 • koja nisu namenjena prometu, a
 • koja su rezultat poslovanja poreskog obveznika ili
 • koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti,
 • bez obzira da li je na tim dobrima utisnut logotip poreskog obveznika
 • koja su obeležena kao takva, a ako ne mogu biti obeležena kao poslovni uzorci, moraju biti u obliku i pakovanju različitom od oblika ili pakovanja tih dobara namenjenih prometu.

Dakle, uobičajena količina poslovnih uzoraka prilikom čijeg poklanjanja se ne obračunava PDV nije definisana kao kvantitativna ili vrednosna kategorija. Ne postoji odredba koja ograničava količinu uzoraka koji se mogu besplatno dati kupcima i potencijalnim kupcima, bez obračuna PDV, kao procenat od prihoda, nabavke ili u nekom paušalnom iznosu za određeni vremenski period.

Svako davanje poslovnih uzoraka koje zadovoljava gore navedene uslove, smatra se uobičajenom količinom, i ne podleže obračunu PDV.

Međutim, besplatno davanje poslovnih uzoraka koje ne zadovoljava propisane kriterijume, predmet je oporezivanja PDV, u slučaju kada se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa (prilikom nabavke uzoraka) može odbiti u potpunosti ili srazmerno (bez obzira na to da li je ovo pravo odbitka korišćeno ili ne).

PDV treba obračunati prilikom besplatnog davanja poslovnih uzoraka ((Pod uslovom da ih besplatno daje obveznik PDV-a koji je prilikom nabavke uzoraka ili njihovih sastavnih delova imao pravo da odbije prethodni poreza u potpunosti ili srazmerno, bez obzira na to da li je dato pravo koristio ili ne)):

 1. Koji nisu posebno obeleženi ili ako ne mogu biti obeleženi, ne nalaze se u obliku i pakovanju drugačijem od uobičajenog pakovanja tih dobara koja su namenjena za tržište
 2. koji se daju drugim licima a ne kupcima i potencijalnim kupcima
 3. Koji nisu rezultat poslovanja i nisu u neposrednoj vezi sa delatnosšću (već se radi o poklonima – na primer parfemi, ženske marame, rokovnici, i slična dobra u slučaju da nisu povezana sa delatnošću firme koja ih besplatno daje)
 4. I u drugim situacijama koje su u suprotnosti sa propisanom definicijom uobičajene količine poslovnih uzoraka, a kada je prilikom nabavke uzoraka i njihovih sastavnih delova postojalo pravo odbitka prethodnog poreza.

U ovom slučaju, PDV treba obračunati iako se radi o besplatnom davanju. Poreska osnovica u ovom slučaju (kada nastaje promet dobara bez naknade) je nabavna cena ili cena koštanja tih dobara.

Besplatno davanje poslovnih uzoraka koje ispunjava propisane uslove, te se vrši bez obračuna PDV, ne evidentira se kroz fiskalnu kasu (jer se smatra da promet nije nastao) niti se beleži u KEP knjizi (u kojoj se beleže promene na robi). Ovaj promet ne iskazuje se u poreskoj prijavi.

PDV iskazan u fakturama dobavljača od kojih su uzorci čije davanje nije predmet oporezivanja PDV-om nabavljeni ((Nije ispravno reći da je davanje besplatnih uzoraka oslobođeno PDV-a, već ono uopšte nije predmet oporezivanja. Treba praviti razliku između ova dva slučaja.)), može se odbiti ukoliko su ispunjeni svi opšti uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Predmet obračuna PDV nije ni davanje uzoraka za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa u količini određenoj aktom nadležnog organa. Na primer, davanje određenih količina proizvoda tržišnoj inspekciji radi vršenja analiza vrši se bez obračuna poreza na dodatu vrednost.

Poslednja izmena dana 11. decembra 2016. u 02:07


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »