Članom 10.2.3. Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je da obveznik PDV-a koji fakturiše dobara ili usluge iz oblasti građevinarstva drugom obavezniku PDV-a ili licu iz člana 9.1. Zakona o porezu na dodatu vrednost to čini bez PDV-a (uz ispunjenje svih uslova za primenu člana 10.2.3, koje u ovom tekstu nećemo posebno razmatrati, jer smo o njima već pisali u prethodnim objavama).

Izvođač radova, koji je u sistemu PDV-a fakturiše građevinske radove bez PDV-a ukoliko je naručilac tih radova (lice na koje glasi račun):

 1. takođe u sistemu PDV-a ili je
 2. lice iz člana 9.1. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

U članu 9.1. Zakona o porezu na dodatu vrednost pobrojana su sledeća lica:

 • Republika i njeni organi,
 • organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i
 • pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave.

Dakle, ukoliko jedan obveznik PDV-a izdaje račun naručiocu posla, licu koje nije obveznik PDV-a, on će to učiniti:

 • bez prikazivanja PDV-a u računu – ukoliko je naručilac posla lice iz člana 9.1. (a ispunjeni su i drugi uslovi za primenu člana 10.2.3.)
 • sa iskazanim PDV-om, ukoliko naručilac nije ni obveznik PDV-a ni lice iz člana 9.1. (nema osnova za primenu člana 10.2.3.)

Pravilno zaključivanje da li je određeni subjekat lice iz člana 9.1. vrlo je važno, jer utiče direktno na odluku onoga koji fakturiše da li da izda račun sa PDV-om ili bez njega.

Očigledno, ovo pitanje je irelevantno kada je državna institucija kojoj se radovi fakturišu obveznik PDV-a. U tom slučaju, ispunjen je prvi uslov za primenu člana 10.2.3. Ukoliko, pak, državna institucija nije obveznik PDV-a, tada treba sagledati da li je to lice obuhvaćeno članom 9.1.

S obzirom na veliki broj pitanja na ovu temu, u nastavku dajemo smernice i primere kako identifikovati pravilno ova lica.

Ponovićemo spisak onako kako je dat u samom članu 9.1:

 • Republika,
 • njeni organi,
 • organi teritorijalne autonomije,
 • organi lokalne samouprave, kao i
 • pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave.

S obzirom da je najviše nedoumica vezano za poslednju grupu sa spiska, krenućemo od nje.

Podvućićemo osnovnu karakteristiku ove grupe a to je da ova lica obavljaju poslove državne uprave ili lokalne samouprave odnosno da su osnovana radi obavljanja ovih poslova.

Najviše pitanja stizalo je u vezi sa poslovanjem sa osnovnim školama, domovima zdravlja, predškolskim ustanovama, ustanovama kulture, socijalne zaštite. Sve pobrojane institucije ne mogu se smatrati licima iz člana 9.1. jer ne obavljaju poslove državne uprave već poslove iz oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, predškolskog vaspitanja itd.

Postoje slučajevi u kojima je teže razaznati delatnost kojom se naručilac posla bavi, pa je neophodno baratati definicijom poslova državne uprave i samouprave.

Poslovi državne uprave uređeni su Zakonom o državnoj upravi, i javljaju se u obliku:

 • Učestovanja u oblikovanju politike Vlade – priprema nacrta zakona, strategija razvoja i drugi poslovi sličnog karaktera za Vladu Republike
 • Praćenja stanja – analiza stanja u oblastima delokruga organa, predlaganje ili sprovođenje mera
 • Izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata – donošenje propisa, rešavanje u upravnim stvarima, vođenje evidencija, izdavanje javnih isprava i drugi izvršni poslovi
 • Inspekcijskog nadzora – provera stepena primene propisa u praksi neposrednim uvidom u poslovanje privrednih subjekata i postupanje fizičkih lica
 • Staranja o javnim službama – staranje da se rad javnih službi odvija u skladu sa zakonom
 • Razvojnih poslova – podsticanje i usmeravanje razvoje u skladu sa politikom Vlade
 • Ostalih stručnih poslova – prikupljanje i obrada podataka iz oblasti svog rada, analiza i izveštavanje i drugo.

Podatke potrebne za određivanje da li je subjekat lice iz člana 9.1. možete potražiti pre svega na internet stranici te institucije. Na primer, na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, na stranici O nama, u prvoj rečenici se navodi:

Republički zavod za statistiku je posebna stručna organizacija u sistemu državne uprave u Republici Srbiji…

Dovoljno da možemo zaključiti da je RZS lice iz člana 9.1. kome bismo radove fakturisali bez PDV-a, uz ispunjenje svih drugih uslova za primenu člana 10.2.3.

U skladu sa Zakonom o državnoj upravi, licima iz člana 9.1 smatraju se:

 • Vlada Republike Srbije
 • Ministarstva
 • Direkcije, agencije, uprave i inspektorati u sastavu ministarstava (na primer Porska uprava, Uprava carina itd)
 • Sekretarijati, agencije, zavodi i druge posebne organizacije koji nisu u sastavu ministarstava, a obrazuju se za obavljanje izvršnih poslova (Republički hidometeorološki zavod, Republički zavod za statistiku, Agencija za privredne registre itd.)
 • Narodna banka Srbije
 • Narodna skupština
 • Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 • Vojska
 • Sudovi

Druga velika grupa lica uređena je Zakonom o lokalnoj samoupravi, i to su:

 • Opština
 • Grad
 • Mesna zajednica
 • Grad Beograd

Organi ovih lica kao i organi Autonomne pokrajine Vojvodine smatraju se licima iz člana 9.1.

Da zaključimo. Izvođač radova, koji je u sistemu PDV-a, fakturiše građevinske radove prethodno pobrojanim licima bez PDV-a, uz napomenu da se na promet ne obračunava PDV u skladu sa članom 10.2.3. Zakona o PDV-u. Naručilac radova, lice iz člana 9.1. vrši interni obračun PDV-a po primljenom računu izvođača kao poreski dužnik.

Izvođač radova, koji je u sistemu PDV-a i koji fakturiše građevinske radove državnom subjektu koji nije ni obveznik PDV-a ni lice iz člana 9.1. izdaje račun sa PDV-om.

Izvođač radova, koji je u sistemu PDV-a i koji fakturiše građevinske radove državnom subjektu koji je u sistemu PDV-a izdaje račun bez PDV-om, bez obzira na to da li je državni subjekat lice iz člana 9.1. ili ne.

Da li je neko lice obveznik PDV-a ili ne, možete proveriti na sajtu Poreske uprave, na adresi http://www.poreskauprava.gov.rs/pib.html. Unosom PIB-a tog lica u polje za pretragu PIB Registra, dobijate izvod iz podataka o tom licu, koji sadrži između ostalog i informaciju da li je lice PDV obveznik.

Poslednja izmena dana 17. jula 2016. u 06:02


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »