Pravno lice može da odobri pozajmicu:

  • fizičkom ili pravnom licu u zemlji i
  • pravnom licu u inostranstvu koje je u većinskom vlasništvu domaćeg pravnog lica – zajmodavca.

Zakon ne zabranjuje firmi da odobri zajam bilo kom fizičkom licu rezidentu pa tako ni osnivaču. Ipak, ovde treba biti oprezan.

Imovina firme služi za obavljanje delatnosti i sticanje profita, te u skladu sa ovim ciljem sa njom treba raspolagati.

Ukoliko osnivač ima uticaja na odlučivanje u vezi sa raspolaganjem imovinom privrednog društva, te sa njom raspolaže kao da je njegova lična, nastaje zloupotreba koja se ogleda u probijanju pravne ličnosti.

Jednostavno rečeno, ukoliko pravno lice odobri pozajmicu osnivaču koja je u interesu samog osnivača, a ne i u interesu pravnog lica, nadležni organi, prema načelu fakticiteta, mogu ovaj akt tretirati kao zloupotrebu pravnog lica i oporezovati kao uzimanje iz imovine društva.

Kao što smo već napomenuli, firma može da odobri zajam odnosno pozajmicu (ali ne i kredit) svakom drugom pravnom licu ili preduzetniku u Republici Srbiji, u manjem obimu i povremeno.

U prethodnom tekstu smo govorili o važnosti diferenciranja kredita od zajma (pozajmice).

Zakonom je pravo na odobravanje kredita dato isključivo bankama. Pravna lica i preduzetnici ne mogu se baviti odobravanjem kredita, već isključivo zajmova odnosno pozajmica. Prema tome, privredno društvo odnosno preduzetnik može da zaključi ugovor o zajmu odnosno ugovor o pozajmici, ali ne i ugovor o kreditu.

Odobravanje zajmova treba održati na razumnoj meri, kako nadležni organi ne bi ove transakcije okarakterisali kao neovlašćeno bavljenje kreditiranjem.

Dok god je odobravanje pozajmica sporadična aktivnost, a ne delatnost, firma može da finansijski pomogne bilo koje pravno lice ili preduzetnika u zemlji.

Ipak, kada su u pitanju strana lica, zakon nije liberalan.

Prema članu 23. Zakona o deviznom poslovanju, rezidenti – pravna lica mogu nerezidentima odobravati finansijske zajmove pod uslovom da je nerezident – dužnik po kreditnom poslu u većinskom vlasništvu rezidenta.

Pri obavljanju ovih poslova, rezident – pravno lice dužno je da ugovori i od nerezidenta pribavi instrumente obezbeđenja naplate.

Prema tome, rezidenti pravna lica ne mogu odobriti zajam stranom licu koje nije u njihovom većinskom vlasništvu.

Kada se domaće pravno lice nalazi u ulozi dužnika, ne postoje ovakva ograničenja. Članom 2. Zakona o deviznom poslovanju data je mogućnost svakom fizičkom ili pravnom licu nerezidentu (strancu) da da pozajmicu pravnom licu rezidentu, ali su ovi poslovi predmet evidentiranja kod Narodne banke Srbije.

Evidentiranje se vrši u roku od deset dana na propisanim obrascima, u skladu sa Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Poslednja izmena dana 10. januara 2018. u 18:38


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »