U cilju stimulisanja zapošljavanja, od 01. jula 2014. godine, primenjuju se nove odredbe Zakona o porezu na dohodak građana (član 21v) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 45).

Njima je uveden novi sistem olakšica kojim je uređeno pravo na refundaciju dela plaćenog poreza i dela plaćenih socijalnih doprinosa na zarade (i iz zarade – a  u nastavku ćemo pojasniti šta ovo znači) za novozaposlena lica koja su određeno vreme pre zaposlenja provela na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (na “birou” rada).

Olakšice se primenjuju na zarade isplaćene zaključno sa 31. decembar 2018. godine.

Ovim izmenama ukinut je dotadašnji sistem olakšica koji je bio starosno opredeljen. Novim sistemom olakšice su jednako dostupne poslodavcima za sve novozaposlene radnike bez obzira na njihovu starost i radno iskustvo.

Sistem podrazumeva da nakon što isplatite zaradu radniku i pripadajući porez i socijalne doprinose državi, uz ispunjenje određenih uslova, možete podneti zahtev da vam država refundira – izvrši povraćaj dela uplaćenih dažbina.

Sa novozaposlenim morate sklopiti ugovor o radu, na određeno ili neodređeno, i on mora biti prijavljen na obavezno socijalno osiguranje.

Iznos plaćenog poreza i socijalnih doprinosa na zarade koji može da povrati poslodavac zavisi od broja novih radnika, tako da poslodavac može da refundira:

  1. 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
  2. 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
  3. 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Olakšica se odnosi i na socijalne doprinose plaćene iz zarade i na teret poslodavca. Kratko pojašnjenje – socijalni doprinosi obračunavaju se dva puta prilikom kalkulacije zarade – jednom na teret radnika (“iz zarade”), a jednom na teret poslodavca (“na zaradu”). Doprinosi koji terete radnika zajedno sa neto iznosom plate čine bruto zaradu. Bez obzira na to što padaju na teret radnika, socijalne doprinose plaća poslodavac (i jedne i druge). Oni se dobijaju primenom približno istih stopa na istu osnovicu. Olakšica se primenjuje i na jedne i na druge doprinose.

Da biste imali pravo da zahtevate (i dobijete) povraćaj dela poreza i doprinosa koje ste platili na zaradu novom zaposlenom, potrebno je da ispunite niz uslova.

Povraćaj dela plaćenih dažbina vrši se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Neophodno je podneti zahtev za povraćaj, uz koji je potrebno dostaviti sledeće dokaze:

  1. Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza po odbitku,
  2. Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da su lica za koja se podnosi zahtev za povraćaj pre zasnivanja radnog odnosa bila bez prekida prijavljena kao nezaposlena najmanje 6 meseci, odnosno, ako se radi o pripravnicima, najmanje 3 meseca,
  3. uverenje CROSO o broju zaposlenih na dan 31.03.2014. godine.
Poslednja izmena dana 16. januara 2018. u 00:24


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »