Kraj poslovne godine se bliži a sa njim i odgovor na pitanje “kako smo poslovali ove godine”.

Da bi odgovor na ovo pitanje bio što tačniji, odnosno da bi završni račun što približnije oslikavao stvarno stanje vašeg poslovanja, potrebno je izvršiti proveru knjigovodstvenih evidencija koje su tokom godine kreirane i usklađivanje stanja u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem.

Najvažniji alat za ove svrhe je popis, ali i pored odnosno pre njega, privredni subjekti mogu izvršiti određene pripreme i provere.

Greške i propusti u evidencijama su neizbežne. Važno je identifikovati ih i otkloniti u najvećoj mogućoj meri.

Greška u poslovnim knjigama nije samo pogrešan broj u nekoj evidenciji. Ona se može nepovoljno odraziti na vaše poreske obaveze, i koštati vas novca koji ste mogli pametnije uložiti.

Evo predloga aktivnosti koje možete sprovesti u poslednjim mesecima poslovne godine kao pripremu pred zaključenje poslovnih knjiga.

Proverite da li ste izdali sve račune za isporučenu robu i usluge i da li ste ih predali knjigovođi na knjiženje

Izlazni račun (onaj koji izdajete vašem kupcu kada mu isporučite određeno dobro ili izvršite uslugu) je dokument na osnovu koga se knjiži vaš prihod u poslovnim knjigama, i obračunavaju poreske obaveze (na primer porez na dodatu vrednost i porez na dobit).

Ukoliko iz nekog razloga propustite da izdate račun kupcu ili da ga dostavite svom knjigovođi, ili račun ne bude proknjižen, vaš prihod u poslovnim knjigama neće biti tačan, a samim tim ni vaše poreske obaveze. U postupku poreske kontrole možete imati problema zbog toga što ste prijavili manji prihod od onog koji ste stvarno ostvarili.

Proverite da niste izdali robu kupcu na osnovu otpremnice, a zatim zaboravili da izdate račun, dali određenu robu “na probu” uz revers, a kupac se odlučio da želi da je kupi, da li ste sve račune koje ste izdali dostavili knjigovođi i slično. Ovu informaciju najpre vam može dati knjigovođa, koji će pregledati da li su svi računi evidentirani. Ukoliko izdajete račune po rastućim brojevima, knjigovođa će lako uočiti ukoliko je neki račun “preskočen”.

Stanje na poreskim karticama

Ukoliko vaš zakonski zastupnik poseduje elektronski sertifikat, pomoću njega možete pristupiti poreskim karticama firme na portalu Poreske uprave. U suprotnom, to može učiniti vaš knjigovođa ili drugo ovlašćeno lice.

U svakom slučaju, proverite da li u poreskom računovodstvu imate evidentiran dug.

Kao što znate, Poreska uprava na iznos dugovanja obračunava kamatu koja svakodnevno raste.

Ukoliko vaš dug potraje nekoliko meseci možete očekivati i prinudnu naplatu.

Prilikom ovog postupka, Poreska uprava osim iznosa glavnice duga i kamate, sa vašeg računa će naplatiti i uvećani iznos poreske obaveze za 5% i iznos od 5.300 dinara kao troškove postupka prinudne naplate.

Ovi troškovi mogu se izbeći redovnim izmirenjem obaveza. Nemojte dozvoliti da ih snosite iz neznanja. Uz to, postupak prinudne naplate može biti neprijatan i loš po vaš poslovni ugled.

Dobavljači u pretplati

U praksi se dešava da firme sa kašnjenjem dostavljaju račune svojih dobavljača na knjiženje. Ukoliko ste primili određeno dobro ili uslugu, a dobavljač vam nije dostavio račun, kontaktirajte ga i insistirajte da vam ga ispostavi. Podsećamo da predračun nije dokaz o izvršenom prometu. Na osnovu predračuna ne vrši se knjiženje poslovnih promena u knjigovodstvu, u ovom slučaju troškova poslovanja. Ukoliko vam je dobavljač dostavio samo predračun, a promet je nastao, zamolite da vam dostavi i račun.

Pretpostavimo da ste točili gorivo a račune koje ste dobijali na benzinskoj pumpi niste dostavljali na knjiženje. Možda ste ponekad zaboravili da zatražite gotovinski račun, neke račune ste zaturili u kolima, a neki od ovih računa su na vašem radnom stolu. Kakav je efekat ovoga u knjigovodstvu?

Ukoliko ste plaćali benzinskoj stanici za utrošeno gorivo preko tekućeg računa, u knjigovodstvu firme biće evidentirane uplate ali ne i troškovi goriva, jer nema računa koji dokazuju da je trošak nastao.

Primera radi, neka je zbir vrednosti nedostajućih računa 60.000 dinara. Za taj iznos vaša dobit u knjigama i u poreskoj prijavi je veća nego što bi bila da ste ove račune predali na knjiženje.

U postupku poreske kontrole, poreski inspektor može da tretira izdatke za gorivo kao izdatke za lične potrebe vlasnika (ako je firma iz našeg primera društvo ograničene odgovornosti, a gorivo je sipao osnivač) ili kao zaradu (ako je gorivo kupio zaposleni) jer ne postoji račun koji glasi na firmu kao dokument da je potrošnja nastala u poslovne svrhe. Ukoliko ne vodite evidenciju o upotrebi automobila, možete imati poteškoća da uverite inspektora da greši.

Isti efekat na troškove i osnovicu poreza na dobit ima i prispeće robe praćene otpremnicom, a u slučaju kada nije zaprimljen i račun, ili konsultant koji vam je pružio uslugu ali nikako da vam dostavi i račun. U vašem je interesu da sve račune dobavljača uredno dostavite knjigovođi na knjiženje, i tako sve nastale troškove prikažete realno.

Usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza

Obaveza koju neke firme iz godine u godinu rado preskaču je usaglašavanje potraživanja i obaveza sa kupcima i dobavljačima. Koliko god vam ovaj posao izgledao suvišan, on je vrlo važan. Da ne pominjemo da ste zakonski obavezni da ga sprovedete sa svim kupcima i dobavljačima jedanput tokom godine.

Usaglašavanje stanja podrazumeva da pre svega svojim kupcima dostavite spisak računa koje ste im izdali a koje oni nisu platili. Nakon prijema ovog spiska, kupci treba da provere da li se njihova evidencija slaže sa vašom i da vas o tome obaveste.

Iste spiskove treba da dobijete od svojih dobavljača. Sa dobavljačima od kojih ne primite spisak dužni ste da usaglasite stanje tako što ćete vi njima poslati odgovarajući dokument (Izvod otvorenih stavki, na primer).

Zašto je važno usaglašavanje stanja?

Dokument na osnovu koga je vaš kupac potvrdio da duguje po računima koje ste vi naveli je isprava koja može biti ključna ako budete imali problema sa naplatom.

Takođe, tokom usaglašavanja stanja mogu se otkriti i ispraviti greške u poslovnim evidencijama. Greške je najlakše i najbolje ispraviti u onoj poslovnoj godini u kojoj su nastale, pa je najbolja prilika za to kraj poslovne godine.

Ukoliko dozvolite da se greške u poslovnim evidencijama prelivaju iz godine u godinu, sve teže ćete ih ispraviti, a moguće i da ćete prilikom ispravke morati da platite porez (ispravke nekih grešaka zahtevaju da se evidentiraju kao prihodi koji se oporezuju; neke greške zahtevaju da se menjaju bilansi i poreske prijave za godine u kojima su nastale što vas može koštati vremena, novca, ponekad i živaca).

Probni bilans uspeha i akontacije poreza na dobit

Mesec i po dana do kraja poslovne godine je dobar trenutak da proverite kako ste otprilike poslovali do sada, ako to već niste uradili. Zamolite knjigovođu da napravi probni (preliminarni) bilans uspeha, kako biste okvirno mogli da znate koliko dobiti ćete ostvariti do kraja godine i kolika vas obaveza poreza na dobit čeka.

Čak i kada imate sopstvenu računicu finansijskog uspeha u ovoj godini, može se desiti da zbog načela po kojima se vode poslovne knjige, postoji određeni prihod ili rashod koga niste svesni.

Finansijski rezultat – dobitak ili gubitak – nalazi se u bilansu uspeha, a porez na dobit plaća se na oporezivu dobit, obračunsku veličinu iskazanu u poreskom bilansu, obrascu koji prati poresku prijavu poreza na dobit i koji će vam izraditi vaš knjigovođa.

Ukoliko ste tokom godine plaćali akontacije poreza na dobit, zbir akontacija umanjiće vašu konačnu poresku obavezu.

Ako ste prethodne godini poslovali sa gubitkom (i to u poreskom bilansu, koji je moguć i kada u bilansu uspeha imate dobitak) moguće je da tokom godine niste plaćali akontacije poreza na dobit i da će vam biti potrebno određeno vreme da iz tekućih priliva prikupite sredstva za plaćanje poreza na dobit.

Za kraj, nije na odmet porazgovarati sa knjigovođom o krupnim i složenim transakcijama, ako ste ih imali tokom godine, naročito ako u trenutku u kojem su se dešavale niste mogli da odvojite dovoljno vremena da ga upoznate sa svim aspektima tog posla. Neka od informacija koje ćete mu dati može signalizirati knjigovođi da treba da promeniti način na koji je poslovna promena  knjižena.

Poslednja izmena dana 19. decembra 2016. u 12:26


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »