Kreditni poslovni sa inostranstvom po osnovu neplaćenog uvoza i nenaplaćenog izvoza i kada ih treba prijaviti Narodnoj banci Srbije

Prema članu 4. Zakona o deviznom poslovanju, kreditnim poslovima sa inostranstvom smatraju se komercijalni krediti po osnovu uvoza koji nije plaćen i izvoza koji nije naplaćen u roku dužem od godinu dana, kao i naplaćen a nerealizovan izvoz i plaćen a nerealizovan uvoz.

Radi lakšeg razumevanja, raščlanićemo prethodni pasus na 4 slučaja:

 • uvoz koji nije plaćen u roku dužem od godinu dana – jasno je da se radi o robi koja je uvozno ocarinjenja, ali je dobavljač kupcu odobrio odloženo plaćanje (ili kupac kasni sa plaćanjem) pa je od momenta uvoznog carinjenja prošlo više od godinu dana, a kupac i dalje duguje ino-dobavljaču
 • izvoz koji nije naplaćen u roku dužem od godinu dana – domaće lice izvezlo je robu inostranom kupcu, koji robu ili usluge nije platio u periodu od godinu dana nakon izvoznog carinjenja,
 • naplaćen a nerealizovan izvoz – domaće lice primilo je uplatu od inostranog kupca po osnovu izvoza koji treba da obavi. Od uplate avansa prošlo je godinu dana, a domaće lice nije izvršilo izvoz. Razlozi koji su doveli do ove situacije nisu važni.
 • plaćen a nerealizovan uvoz – Domaće lice platilo je inostranom dobavljaču avans za robu i usluge koju planira da uveze. Ino dobavljač u periodu od godinu dana nakon uplate još uvek nije isporučio robu domaćem licu.

Svi ovi slučajevi smatraju se komercijalnim kreditima. Presudan momenat koji opredeljuje navedene slučajeve kao komercijalne kredite je vremenski razmak između toka novca i toka robe i usluga. Razlozi zbog kojih do ovih neusklađenosti u tokovima dolazi nisu važni za samu klasifikaciju određenog posla kao kreditnog. Moguće je da su partneri ugovorom predvideli rok plaćanja duži od godinu dana. Moguće je i da je ugovorom predviđen kraći rok, ali da zbog finansijskih poteškoća dužnika, partneri ugovaraju produženje roka aneksom ugovora. U praksi se dešava i da bez saglasnosti poverioca, dužnik kasni.

Svi ovi slučajevi podrazumevaju da se naplata vrši bez obračuna kamate, a o njima se izveštava Narodna banka Srbije, ukoliko su ispunjeni određeni uslovi.

Izveštavanje NBS o ovim poslovima uređeno je Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Pre svega, Odlukom je propisano da se NBS ne izveštava o svim opisanim poslovima, već samo o poslovima veće vrednosti. To su:

 • poslovi čija je pojedinačna vrednost ili protivvrednost veća od 100.000 dinara, ili
 • poslovi čija je pojedinačna vrednost manja od 100.000 dinara, ali je ukupna vrednost ili protivvrednost tokom izveštajnog perioda veća od 1.500.000 dinara.

Dakle, ukoliko je domaće lice primilo avans za robu od inostranog kupca u vrednosti od 200.000 dinara, a robu nije izvezlo u periodu dužem od godinu dana, ovaj posao prijavljuje Narodnoj banci Srbije kao kreditni posao. Da je vrednost ovog posla 50.000 dinara, domaće lice ne bi izveštavalo Narodnu banku Srbije o ovom poslu.

Iako se kompenzacioni poslovi sa inostranstvom ne prijavljuju NBS, ipak, Odlukom je propisan jedan slučaj kada i ovi poslovi podležu izveštavanju. Naime, ukoliko se komenzatorni posao sa inostranstvom ne sprovede u roku koji je određen u Rešenju Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, on se obavezno prijavljuje Narodnoj banci.

Forma svih obrazaca je propisana, a predviđeni su:

 • Izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana Obrazac P-1
 • Izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana Obrazac O-1
 • Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu uvoza/izvoza unapred plaćene robe ili usluge po kojem nije istekao ugovoreni rok Obrazac P-2 (za poslove evidentirane po starim propisima, koji su važili pre 20.07.2013. godine).

Narodna banka Srbije predvidela je da se izveštaj podnosi tromesečno, za sve poslove iz tog perioda. Rok za podnošenje izveštaja je 10 dana nakon isteka tromesečja. Obrasci se dostavljaju elektronski, u propisanoj tabeli, na email adresu evidentiranje@nbs.rs.

Narodna banka Srbije na svom sajtu objavila je niz vrlo korisnih Uputstava o popunjavanju obrazaca kao i same obrasce u Excel formatu. Uputstva sadrže i upozorenja na moguće greške prilikom popunjavanja obrazaca. Uputstva i obrasce možete preuzeti sa sajta klikom ovde.

Poslednja izmena dana 9. januara 2016. u 16:26


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »