Tokom godine, može doći do odstupanja između stvarnog stanja imovine i obaveza i stanja u knjigama, što zbog grešaka i propusta prilikom knjiženja, što zbog poslovnih događaja koji ostaju nedokumentovani, pa samim tim i neproknjiženi. Kraj godine je vreme za proveru i ispravke svih neslaganja, a popis je osnovni instrument kontrole.

Obaveza vršenja popisa propisana je članom 16. Zakona o računovodstvu. Sva pravna lica i preduzetnici koji vode knjige dužni su da popišu imovinu i obaveze na kraju poslovne godine i da usklade stanje u knjigama sa stvarnim stanjem dobijenim popisom, kao pripremu za izradu završnog računa (bilansa stanja i uspeha).

Način i rokovi vršenja popisa propisani su Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS“, br. 118/2013 i 137/2014).

Nakon što se izvrše pripreme za popis i donese potrebna dokumentacija (rešenje o imenovanju lica u popisnu komisiju, plan rada popisne komisije, nomenklaturne liste sa nazivima dobara koja se popisuju) kreće se u inventarisanje.

Postupak popisa rasčlanjen je u Pravilniku na sledeće etape:

 • utvrđivanje stvarnih količina imovine merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima, bliže opisivanje popisane imovine, kao i unošenje podataka u popisne liste;
 • upisivanje u popisne liste naturalnih promena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle 31. decembra godine za koju se vrši popis i svođenje na stanje na dan 31. decembra te godine;
 • unošenje knjigovodstvenog stanja imovine u popisne liste;
 • utvrđivanje razlika između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja;
 • unošenje cena popisane imovine;
 • vrednosno obračunavanje popisane imovine;
 • sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu.

Šta podrazumeva drugi korak?

Pa, popis se vrši sa stanjem na dan 31.12. tekuće godine. To ne znači da popis mora stvarno da se odigra poslednjeg dana u godini, već da ga možete obaviti i pre ili nakon toga, ali da dobijene količine svedete na stanje sa 31.12.

Kako da to uradite?

Odlučili ste da popis obavite 03. januara. Popisali ste svu imovinu koju ste zatekli u firmi tog dana. Sada ćete od popisanih količina oduzeti sva povećanja i dodati sva smanjenja imovine koja su se odigrala od 31.12. do 03.01. naredne godine, a to biste trebali da saznate iz poslovne dokumentacije. Ako ste 2. januara prodali određenu količinu robe, ovu količinu treba da dodate na cifru koju ste dobili popisom 3. januara jer je za toliko bilo više robe 31.12. Dakle, neophodno je da vodite evidenciju ulaza i izlaza zaliha i to pojedinačno, po količini i ceni, da biste ovo mogli da primenite.

Iako se pod popisom obično podrazumeva prebrojavanje dobara, popis treba da obuhvati svu imovinu i obaveze. Firma treba da popiše nematerijalnu imovinu, nekretnine, investicione nekretnine, postrojenja, opremu, biološka sredstva, zalihe materijala, nedovršenu proizvodnju, gotove proizvode i robu, stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, finansijske plasmane i potraživanja i gotovinske ekvivalente i gotovinu, kao i sve kratkoročne i dugoročne obaveze.

Postavlja se pitanje kako popisati imovinu koja nije brojiva – kao što su ulaganja u postojeće nekretnine ili nematerijalna imovina.

Pošto je popis kontrola da li knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom, po našem mišljenju, treba izvršiti ovu kontrolu na najpodesniji način.

Na primer, uvidom u registar Agencije za privredne registre, komisija može da proveri da li se vrednost kapitala koji je registrovan “slaže” sa iznosom koji je upisan u poslovne knjige. Može se desiti da postoji upisani neuplaćeni kapital koji nije proknjižen, pa komisija treba to da naznači, kako bi nakon popisa bio dat nalog knjigovodstvu da ovaj iznos proknjiži.

Stanje obaveza i potraživanja popisuje se prema knjigovodstvenom stanju, pod uslovom da su pre popisa izvršena usklađivanja stanja obaveza i potraživanja sa partnerima. Dakle, ukoliko ste uredno razmenili Izvode otvorenih stavki sa partnerima, možete stanje obaveza i potraživanja iz knjigovodstva da upišete u popisne liste obaveza i potraživanja.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti unose se u posebne popisne liste, uz navođenje apoena. Posebno se popisuje i sopstvena imovina koja se na dan popisa nalazi kod drugih, kao i tuđa imovina koja se zatekne u firmi. Oštećena, neispravna ili zastarela roba takođe se razdvaja od ostale imovine.

Za potrebe popisa formira se posebna popisna komisija. Izuzetno, kod mikro privrednih subjekata popis može da vrši jedno lice. U popisnoj komsiji ne mogu se naći lica koja su zadužena određenom imovinom – tkz računopolagači, kao što su magacioner ili blagajnik koji su odgovorni za stanje robe u magacinu odnosno stanje novca u blagajni, kao ni zaposleni u knjigovodstvu (jer lica koja obavljaju popis ne smeju da imaju uvida u knjigovodstveno stanje imovine koju popisuju).

O obavljenom popisu, komisija sastavlja izveštaj, koji zajedno sa popisnim listama predaje nadležnom organu na usvajanje. Izveštaj o popisu sadrži podatke o popisanim i knjigovodstvenim količinama, razlike i uzroke koji su do ovih razlika doveli, tamo gde ih je moguće utvrditi. Takođe, komisija daje predloge za otpis imovine koja se ne koristi, ili za otpis zastarelog potraživanja.

Nadležni organ firme donosi odluku o usvajanju Izveštaja o popisu, koja se zajedno sa popisnim listama predaje u knjigovodstvo. Na osnovu ove dokumentacije, knjigovodstvo će proknjižiti sve razlike koje su utvrđene. One se mogu javiti u formi manjka robe, smanjenja vrednosti materijala usled oštećenja, zastarelosti potraživanja koje treba otpisati, kao i eventualnih propuštenih ili pogrešnih knjiženja.

Nakon sprovedenih knjiženja, knjigovodstveno stanje treba realno da oslikava stanje imovine i obaveza firme, pa se može pristupiti izradi završnog računa (bilansa).

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 21:51


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »