U ovom tekstu baviću se još jednom temom koja je neposredno primenjiva. Kao što sam već pisao o tome kako se postaje transporter u Srbiji, red bi bio da se malo nadovežem, odem za nijansu u drugom pravcu i ispričam šta vam je potrebno za započinjanje posla javnog prevoza putnika, autobusom ili taksijem.

Jedan od ključnih događaja za one koje se bave prevozom putnika desio se u sezoni kupanja 2015. godine. Kada su autobusi već počeli da vraćaju preplanule turiste sa grčkih plaža, naši izabranici u skupštini bili su vredni i izglasali novi Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015), koji je na snazi od 12.08.2015. godine.  Ono što je važno odmah napomenuti jeste da je primena određenih odredbi ovog zakona odložena do 13.02.2017. godine. Kako nikoga ne bih doveo u zabunu tekst ću podeliti u dva dela, jedan deo koji se posebno odnosi na taksiste i drugi deo koji će govoriti o prevozu putnika autobusom. Ovde ću se uglavnom držati propisa koji se odnose na obavljanje prevoza na teritoriji Republike Srbije. Obavljanje međunarodnog prevoza putnika predstavlja malo širu temu koja bi zahtevala poseban tekst. Pa da počnemo…

Javni prevoz putnika autobusom

Dakle, rekli smo već da je donesen novi Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i da je odložena primena pojedinih članova do 2017. godine. Upravo su to članovi koji uređuju javni prevoz putnika autobusom tako da se do trenutka punog važenja novog zakona primenjuje stari Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 – dr. zakoni). Kako bi ovaj tekst bio što dužeg trajanja potrudiću se da vam približim ono što je zajedničko za oba propisa, kakve promene možete da očekujete, na šta da obratite pažnju i šta vam je sve potrebno za obavljanje javnog prevoza putnika autobusom. Svakako ću veći akcenat staviti na novi zakon jer bi definitivno bilo bolje odmah usklađivati poslovanje prema njemu zato što će vrlo brzo biti u punoj primeni.

Opet počinjemo od firme. Morate imati registrovanu firmu za obavljanje delanosti javnog prevoza i ispunjavati druge uslove propisane zakonom (član 6, starog Zakona o prevozu). Ono što je novina po novom Zakonu jeste uvođenje licence za prevoz. Licencu za prevoz će izdavati ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i izdavaće posebne licence za međunarodni i domaći, linijski i vanlinijski saobraćaj. Iako ove odredbe još uvek nisu stupile na snagu, važno je pomenuti ih na vreme jer će rokovi vrlo brzo biti ispunjeni, a na ovaj način možete da se upoznate sa onim šta vas očekuje u bliskoj budućnosti ukoliko odlučite da se bavite ovim poslom. Zaključak je da će licencu za obavljanje prevoza moći da dobije privredno društvo, odnosno preduzetnik ukoliko ispunjava određene uslove u pogledu poslovnog ugleda, finansijske i profesionalne sposobnosti, voznog parka i vozača. Sve ovo je detaljno objašnjeno u članovima 21-27 novog zakona. Licence će se izdavati na određeni vremenski period (10 godina), a isto tako licenca može biti oduzeta u određenim slučajevima.

Preduzeće najpre ne sme da bude osuđivano po više osnova u određenom vremenskom periodu, a isto tako ne sme imati zabrane obavljanja delatnosti javnog prevoza ili teže privredne prestupe za koje je propisana kazna u iznosu većem od 100.000 dinara. Dalje, biće potrebno da raspolažete kapitalom od 9.000 evra za prvi autobus i 5.000 evra za svaki sledeći ako želite da obavljate međunarodni prevoz, odnosno 2.000 evra za prvi i 1.000 evra za svaki sledeći autobus ukoliko obavljate domaći prevoz. Biće Vam potrebno još i da imate lice odgovorno za prevoz koje ima položen sertifikat o osposobljenosti, što je još jedna novina po novom propisu. Sertifikat se dobija od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja nakon položenog stručnog ispita. Zakon je odredio i krug lica koja mogu da polažu ovaj ispit. U članu 25. su propisani uslovi u pogledu voznog parka, broja autobusa i starosne granice vozila. Potrebno je još da imate određeni broj vozača koji ne sme da bude manji od broja autobusa i da vam se sedište preduzeća nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Veoma je važno da se opredelite kojom vrstom javnog prevoza putnika želite da se bavite zato što to donosi još neke obaveze. Osim taxi prevoza, zakon još navodi linijski, vanlinijski i poseban linijski prevoz, gde opet domaći linijski može da bude gradski i prigradski prevoz i međumesni prevoz. Imamo još i međunarodni prevoz i bilo bi previše opširno kada bi pisali o svemu pojedinačno. Ono što je svakako osnova jeste da Vam je potrebna registrovana firma u Srbiji, minimum jedan autobus, minimum jedan vozač i da se opredelite kojom vrstom prevoza želite da se bavite. Pročitajte malo zakone koje sam naveo, obezbedite osnovne stvari i krenite u proceduru, a administrativna stihija će odraditi svoje. Na tenderima sam često imao prilike da vidim potrebu za obavljanjem posla prevoza radnika na posao, dece u školu i slično, pa možda javne nabavke nisu loše mesto gde bi ste ponudili svoje prve usluge.

Vozi Miško…

Taxi prevoz

Kao što sam već napomenuo, primena određenih odredbi novog zakona o javnom prevozu putnika je odložena. Tako su takođe odložene odredbe zakona koje govore o taksi prevozu. Međutim, u trenutku pisanja ovog teksta one su već počele da važe i to tačnije od 13.11.2015. godine. U novom zakonu taksi prevoz je uređen članovima od 87-94. Ono što je jako važno jeste da za obavljanje taksi prevoza nije bitan samo zakon već i akt kojim je ovu materiju uredila jedinica lokalne samouprave na kojoj se obavlja delatnost taxi prevoza. Kako se određeni uslovi mogu razlikovati po gradovima i opštinama, u ovom tekstu držaću se onog što je zajedničko za sve i što zakon propisuje. U članu 94. stav 4. Zakona je propisano „Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom uređuje posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeležja taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom. Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje i usklađuje cenu u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji.“ Dakle, jako je važno da se ukoliko rešite da se bavite ovim poslom dobro informišete u svom mestu s obzirom da se pojedini uslovi mogu razlikovati. Tako na primer, grad ili opština mogu propisati da određeni broj godina posedujete vozačku dozvolu, da imate određeno radno iskustvo, da li uopšte postoji slobodno mesto za regsistrovanje još jednog taksi prevoznika u skladu sa programom, zdravstvenu sposobnost i slično.

Za obavljanje taksi prevoza najpre je potrebno da registrujete privredno društvo ili preduzetničku radnju i pretežnu delatnost 4932 – taksi prevoz. Osim toga potrebno je da znate da taksi vozač (fizičko lice koje upravlja taksi vozilom i obavlja taksi prevoz, kao preduzetnik ili kao zaposleni kod pravnog lica) ne može da bude lice koje je pravnosnažno osuđivano na kaznu zatvora dužu od dve godine za krivično delo protiv života i tela, polne slobode, protiv bezbednosti javnog saobraćaja i javnog reda i mira.

Šta je dalje što vam je potrebno? Pa naravno OPEL Kadet, 1990. godište, prešao 120.000 km, redovno servisiran, motor kao čaša, očuvan, utegnut, trapovi odlični… Šala na stranu, puno pažnje ćete morati da posvetite izboru vozila. Na žalost, zbog nemogućnosti ulaganja mnogi se odlučuju da jednostavno registruju svoje kućno mezimče kao taxi vozilo. Svakako da je jako važno birati vozilo koje bi u nekoj perspektivi bilo jeftinije za održavanje, malog potrošača i ostalo. No, ne bi ipak bilo loše da to prepustimo ljudima koji se time bave. Vrlo je bitno napomenuti da vozilo ne može da bude baš bilo koje. Zakon je jasno definisao kakvog profila mora da bude taksi vozilo i to je jednako za sve, pa tako zakon kaže da vozilo može imati najviše pet sedišta (računajuči i sedište vozača) i najmanje četvoro vrata. Vozilo isto tako mora biti u vlasništvu taksi prevoznika ili lizing kuće što se mora evidentirati u saobraćajnoj dozvoli i takođe mora biti registrovano prema mestu taksi prevoznika sa TX tablicama. Osim toga u taksi vozilu mora stajati uredno baždaren i ispravan taksimetar, kao i istaknuta taksi dozvola. Neophodno je takođe imati pri ruci rešenje kojim vam je odobreno bavljenje taksi prevozom, a koje ste prethodno pribavili od opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za saobraćaj. Na krovu vozila se mora nalaziti natpis „TAXI“.

Važno je da znate da taxi prevoz možete da obavljate isključivo na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj ste registrovani. Jedini izuzetak jeste da je polazno mesto na teritoriji na kojoj ste registrovani, a odredište se nalazi van te teritorije. U tom slučaju je potrebno da kada stranku odvezete iz Beograda u Šabac na vašar, skinete oznake sa krova vozila prilikom dolaska na mesto odredišta. Dakle, po zakonu ne smete da sakupljate putnike i počinjete sa vožnjom van mesta u kome ste registrovani. Osim toga, ne smete koristiti autobuska stajališta koja su određena za međumesni prevoz. Morate još prilikom početka vožnje uključiti taksimetar i na kraju izdati račun korisniku.

U suprotnom može da se desi da Vas obiđe inspektor kome su ovim Zakonom i Zakonom o inspekcijkom nadzoru povećana ovlašćena pa tako može da vam zbog nepoštovanja propisa isključi vozilo iz saobraćaja, oduzme registarske tablice i saobraćajnu dozvolu, privremeno oduzme indetifikacionu karticu, pa čak i privremeno oduzme vozilo.

Sve u svemu, mislim da pre nego što rešite da se bavite ovim poslom najpre trebate dobro analizirati stanje taksista u vašem gradu. Svedoci smo ekspanzije taksista u poslednjih desetak godina. Ono što ih suštinski razlikuje za opstanak u poslu jesu cena i kvalitet, ali verujem da će se u našoj zemlji velika većina ljudi pre koncentrisati na cenu nego na kvalitet. To naravno ne znači da će kvalitet usluga sa nižom cenom biti lošiji, ali ukoliko stranka želi da se vozi novijim i konformnijim vozilom, to će ipak morati malo više da plati.

Poslednja izmena dana 25. juna 2016. u 01:49


Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »