Zakonom o radu propisuje se pravo zaposlenog na minimalnu zaradu za vreme provedeno na radu i standardni ucinak. Dakle, ukoliko zaposleni radi sa punim radnim vremenom i ostvaruje standardan radni učinak, poslodavac je obavezan da mu isplati najmanje minimalnu zaradu.

Kada govorimo o zaradi, uvek treba precizirati da li se radi o neto ili bruto vrednostima.

Principijelno, neto vrednosti odgovaraju iznosima koji se isplaćuju radnicima, dok bruto vrednosti predstavljaju zbir neto iznosa i poreza i doprinosa koji se obračunavaju iz zarade.

Minimalna zarada utvrđuje se kao proizvod minimalne cene rada i radnih časova.

Minimalna cena rada utvrđuje se u neto iznosu po radnom času za kalendarsku godinu. Najkasnije do 15. septembra tekuće godine objavljuje se minimalna cena rada za narednu godinu u Službenom glasniku RS. Minimalna cena rada za 2015. godinu iznosi 121 dinar po radnom času, a Vlada je nedavno donela odluku da će ista cena rada važiti i tokom naredne 2016. godine.

Broj radnih časova računamo tako što broj radnih dana u konkretnom mesecu pomnožimo sa 8 radnih sati. Primera radi, februar 2015. godine imao je 20 radnih dana, odnosno 160 radnih časova.

Dakle, množenjem broja radnih časova i minimalne cene rada, dobija se minimalna neto zarada, koja se menja iz meseca u mesec, u zavisnosti od fonda radnih časova, kao i datom pregledu:

Mesec u
2015. godini
Mesečni fond
radnih sati
Neto minimalna
zarada (din)
Januar, Mart, April, Jun, Septembar, Oktobar 176 21.296,00
Februar 160 19.360,00
Maj, Avgust 168 20.328,00
Jul 184 22.264,00

 

Međutim, ovo nije iznos koji će biti isplaćen radniku, već samo obračunska kategorija. I to zbog toga što ovako utvrđena minimalna zarada predstavlja samo osnovnu zaradu.

Naime, pored toga što za vreme provedeno na radu i ostvaren standardni učinak radnik prima osnovnu zaradu, on ima pravo i na neka uvećanja zarade.

Dakle, zarada koju će radnik primiti sastoji se od osnovne zarade kao naknade za rad i uvećanja utvrđenih Zakonom o radu.

To su uvećanja po osnovu:

  • toplog obroka,
  • regresa za godišnji odmor,
  • minulog rada,
  • rada na dan državnog praznika,
  • noćnog rada,
  • prekovremenog rada, i
  • po drugim osnovama utvrđenim ugovorom o radu.

Iznose uvećanja utvrđuje poslodavac u svom opštem aktu, a za neke kategorije Zakon utvrđuje minimalne vrednosti, pa poslodavac može da isplati radniku uvećanje osnovne zarade minimum u vrednosti koja mu se garantuje Zakonom, a može da predvidi i povoljnije. Na primer, po osnovu minulog rada zarada se uvećava za 0.4% za svaku punu godinu rada kod poslodavca. Poslodavac može da predvidi povoljnije uslove za radnike, na primer da se uvećanje vrši po stopi od 0.5%.

Shodno tome, i minimalna zarada uvećava se za utvrđene iznose u skladu sa opštim aktom poslodavca. Obračun komplikuje činjenica da se uvećanja osnovne zarade utvrđuju u bruto iznosu. Iz ovog razloga, a i zbog obračuna zarade i poreza i doprinosa potrebno je utvrditi bruto iznos zarade.

Postupak preračuna neto na bruto

S obzirom da se minimalna cena rada, kao polazna osnovica utvrđuje u neto iznosu, potrebno je preračunati minimalnu neto zaradu na minimalnu bruto osnovnu zaradu (bruto vrednost bez uvećanja).

Nakon toga, na osnovnu bruto zaradu dodaju se uvećanja utvrđena u bruto iznosu (topli obrok, regres, minuli rad itd.).

Osnovna bruto minimalna zarada, izračunava se primenom formule:

OBMZ = (Neto minimalna zarada – Umanjenje poreske osnovice poreza na zarade x stopa poreza na zarade) / 0,701

S obzirom da je važeće poresko umanjenje 11.433,00 dinara i stopa poreza u momentu pisanja ovog teksta 10%, sledeća formula glasi:

Osnovna bruto zarada = (Neto minimalna zarada – 11.433,00*10%)/0,701

dakle

Osnovna bruto zarada = (Neto minimalna zarada – 1.143,30)/0,701

Po ovoj formuli dobijaju se sledeće vrednosti minimalne zarade za period januar – oktobar 2015 godine:

Mesec u
2015. godini
Neto minimalna
zarada (din)
Bruto osnovna
minimalna zarada
Januar, Mart, April, Jun, Septembar, Oktobar 21.296,00 28.748,50
Februar 19.360,00 25.986,73
Mart, Avgust 20.328,00 27.367,62
Jul 22.264,00 30.129,39

 

Na navedene iznose bruto osnovne zarade potrebno je dodati pomenuta uvećanja u bruto iznosu, kako bi se dobila bruto zarada, kao osnovica poreza na zarade i socijalnih doprinosa koji se obračunavaju iz zarade.

Visinu uvećanja za topli obrok, regres za godišnji odmor, minuli rad i druga uvećanja i dodatke propisuje poslodavac.

Ukoliko pretpostavimo da je poslodavac utvrdio uvećanje za topli obrok na nivou od 500 dinara mesečno, regres za godišnji odmor 1000 dinara mesečno, a da radnik po osnovu minulog rada ima pravo na uvećanje od 350 dinara, njegova minimalna bruto zarada za mesec oktobar 2015. godine bila bi 30.598,50 dinara. Pretpostavljamo da radnik nije ostvario pravo na druga uvećanja i dodatke (nije radio noću, prekovremeno, na dane državnih praznika itd.).

Na ovu osnovicu obračunavaju se porez na zaradu i socijalni doprinosi. Kada iznos dažbina oduzmemo od bruto minimalne zarade dobijamo iznos koji će radnik primiti kao svoju zaradu.

Na kraju skrećemo pažnju da kod svakakog obračuna treba proveriti da li je dobijena osnovica doprinosa veća od najniže propisane. Kada je u pitanju obračun minimalne zarade, do sada je uvek bruto zarada bila veća od najniže osnovice doprinosa, pa nije bilo potrebe ni za kakvim korekcijama. Ipak, više o tome u jednom od narednih tekstova.

Poslednja izmena dana 9. novembra 2015. u 19:33


Marija Đorđić

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »