U okviru izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost koje su stupile na snagu sredinom oktobra 2015. godine predviđen je i jedan samostalni član Zakona koji uređuje obračun PDV prilikom fakturisanja dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koje je isporučilac primio avansnu uplatu pre 15. oktobra 2015. godine.

Ovaj član nosi oznaku 34[s6] i glasi:

Za oporezivi promet dobara i usluga koji se vrši nakon početka primene ovog zakona, a za koji je pre početka primene ovog zakona naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade, poreski dužnik za taj promet određuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14).

Dakle, ukoliko je isporučilac primio avansu uplatu zaključno sa 14. oktobrom za isporuku dobara i usluga koju vrši od 15.10.2015. pa nadalje, za taj promet isporučilac obračunava porez na dodatu vrednost u skladu sa odredbama Zakon o porezu na dodatu vrednost koji je važio pre 15.10.2015. godine. Da podsetimo, tada je samo glavni izvođač radova koji fakturiše radove na izgradnji novog objekta investitoru na koga glasi građevinska dozvola, fakturisao bez PDV-a. Ostali učesnici, koji nisu ispunjavali uslove za primenu tada važeće odredbe člana 10.2.3. fakturisali su radove sa PDV-om.

Na primer, izvođač radova je ugovorio ugradnju stolarije u okviru renoviranja postojećeg objekta sa vlasnikom objekta. Izvođač i vlasnik objekta su u sistemu PDV-a. Vlasnik objekta se obaveza da će uplatiti avansno 30% vrednosti radova do 10.09.2015. godine što je i učinio. Ugovorom su predvideli da se fakturisanje izvrši po okončanju celokupnog posla, što je izvođač učinio nakon što je obavio preuzeti posao, 20.10.2015. godine. Ceo posao je jedan promet (nije bilo predviđano delimično fakturisanje radova, kada bi svaka delimična isporuka bila jedan promet, za koji bi bile izdate privremene i jedna konačna situacija).

Izvođač će u skladu sa članom 34s6 izdati račun sa obračunatim PDV, koji primalac računa ima pravo da odbije, ukoliko ispunjava sve Zakonom predviđene uslove. Naime, prema starim odredbama Zakona, odnosno člana 10.2.3. koje su važile do 15.10.2015. godine, izvođač je bio obavezan da izda račun sa PDV-om jer je on poreski dužnik.

Dakle, nije važno koji procenat ukupne vrednosti posla je naplaćen avansno, več da je po predmetnom poslu – prometu barem deo naknade primljen pre prometa i to pre 14.10.2015. ili tog dana.

Tako bi se član 34 s6 primenjivao i da se fakturisanje vrši kroz 4 privremene i jednu konačnu situaciju, a da je avansna uplata primljena pre 15.10.2015. godine raspoređena na svaki od prometa, odnosno da se svakom privremenom i konačnom situacijom zatrvara deo avansa. Dakle, svaka od 5 delimičnih isporuka ispunjava uslov da u skladu sa članom 34 s 6 bude fakturisana sa PDV-om (pretpostavljamo da izvođač iz našeg primera prema starim odredbama člana 10.2.3. nije imao pravo da fakturiše bez PDV).

Međutim, ukoliko bi bilo predviđeno da se građevinski radovi fakturišu kroz nekoliko situacija, a da se naplaćeni avans odnosni samo na prvu situaciju, i to u celosti, u tom slučaju PDV bi bio obračunat u prvoj situaciji, dok bi druga i svaka sledeća situacija trebale da budu izdate bez obračunatog PDV, a da naruilac radova obračuna PDV u internom obračunu, pod uslovom da su i isporučilac i naručilac radova u sistemu PDV-a i da se radi o dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva koji su isporučeni nakon 15.10.2015. godine.

Dakle, svaka situacija je zaseban promet. Ukoliko je za datu situaciju odnosno za promet koji se u datoj situaciji fakturiše, primljen avans pre 15.10.2015. u tom slučaju se primenjuju stare odredbe Zakona o PDV-u.

Ukoliko po delimičnom prometu koji se fakturiše nakon 15.10.2015. godine u privremenoj ili konačnoj situaciji nije bilo naplate pre obavljenog prometa (avansne naplate) u tom slučaju se na promet primenjuju aktuelne odredbe člana 10.2.3.

Podrazumeva se da je lice iz našeg primera koje je primilo avans izdalo avansni račun, obračunalo PDV iz primljenog avansa u tom računu i tako obračunati PDV platilo.

Poslednja izmena dana 12. januara 2016. u 09:53


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »