Ukoliko imate potrebu da angažujete određeno lica koje već radi puno radno vreme kod drugog poslodavca, možete to učiniti po osnovu ugovora o dopunskom radu.

Angažovano lice može da radi kod vas najviše do trećine punog radnog vremena, što bi značilo 13 časova i 24 minuta nedeljno.

Dopunski rad predviđen je samo za lica koja već imaju status zaposlenih radnika sa punim radnim vremenom, te po ovom ugovoru ne možete angažovati nekoga ko je preduzetnik, penzioner ili nezaposlen.

Međusobne obaveze i prava angažovano lice i poslodavac treba da urede ugovorom, koji se obavezno sačinjava u pisanoj formi.

Dopunski rad može da obuhvati različite poslove u firmi i može se sklopiti u svim delatnostima u privredi.

Na naknadu koju po ugovoru poslodavac isplaćuje licu koje obavlja dopunski rad obračunavaju se i plaćaju:

  1. Porez na dohodak građana po stopi od 20% uz priznavanje 20% normiranih troškova, i
  2. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 26% na iznos koji predstavlja osnovicu poreza.

Doprinos za zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti ne obračunavaju se i ne plaćaju na naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu, jer ih za angažovana lica već izmiruje firma u kojoj su zasnovali radni odnos (a znamo da se ovi doprinosi uvek plaćaju samo po jednom, prioritetnom, osnovu).

Polazna osnovica za obračun poreza i doprinosa je bruto naknada. Ukoliko je ugovorom predviđena bruto naknada, imamo već “gotovu” osnovicu za obračun. Međutim, ukoliko je u ugovor predviđen iznos koji dobija lice koje obavlja dopunski rad tj neto naknada, u tom slučaju je potrebno izvršiti preračun neto na bruto, primenom koeficijenta koji iznosi 1,58227848.

Nakon što neto iznos ugovorene naknade pomnožimo navedenim koeficijentom, dobićemo bruto naknadu koju treba da umanjimo za iznos normiranih troškova kako bismo dobili osnovicu za obračun poreza i doprinosa.

Množenjem osnovice odgovarajućim stopama dobijamo iznos dažbina.

Pretpostavimo da je naknada ugovorena u neto iznosu u visi od 10.000 dinara. Primenom keoficijenta, dobijamo da je naša bruto naknada 15.822,78 dinara.

Da bismo izračunali porez i PIO doprinos, prvo ćemo od bruto naknade oduzeti 20% normiranih troškova  tj 3.164,56 dinara (20% od bruto naknade). Dakle, osnovicu poreza i doprinosa čini praktično 80% bruto naknade, odnosno 12.658,23 dinara. Kada ovu osnovicu pomnožimo sa 20%  odnosno 26% dobijamo iznos poreske odnosno obaveze za PIO doprinos. Porez iznosi 2.531,65 dinara, a PIO doprinos 3.291,14 dinara.

U sekciji Dokumenta – Obračuni možete preuzeti Excel dokument sa podešenim formulama za obračun.

Pre svake isplate naknade licu koje obavlja dopunski rad potrebno je predati PPP PD prijavu elektronski, posredstvom portala ePorezi. Šifra vrste prihoda je 605 00 0, dok šifra primaoca može biti 01 za zaposlenog ili 02 za osnivača zaposlenog u svom privrednom društvu.

Nakon podnete prijave može se izvršiti isplata naknade licu, kao i isplata pripadajućeg poreza i doprinosa, prema instrukciji za plaćanje koja se generiše na sajtu Poreske uprave nakon podnošenja PPP PD prijave.

Nakon isplate, potrebno je u roku od 3 dana predati obrazac M-UN ili M-UN/K nadležnoj filijali PIO Fonda, prema sedištu isplatioca.

Obračun po ugovoru o dopunskom radu u dvojnom knjigovodstvu preduzetnika i privrednih društava knjiži se stavom

  • 525 (bruto naknada)
  • 465 (neto naknada)
  • 489 (analitički konto obaveze za porez na dohodak)
  • 489 (analitički konto obaveze za PIO doprinos)
Poslednja izmena dana 30. juna 2016. u 15:16


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »