Poslovanje vaše firme često ume da bude vrlo komplikovano i zahtevno. Svakodnevno se suočavate sa različitim problemima u poslovanju i nije nemoguće da se uprkos želji da sve obavljate u skladu sa zakonom ipak pojave situacije nad kojima nemate kontrolu, što na žalost može da uslovi činjenju prekršaja i podnošenju prekršajne prijave od strane nadležnog  inspektora. Ovde naročito govorim o situacijama kada se pojavi prekršaj za koji vi kao vlasnik firme do trenutka dobijanja poziva za sud možda niste ni znali, niti ste mogli da znate i samim tim niste u velikoj meri mogli da utičete na isti. Jednostavno na adresu firme stigne koverta sa pozivom suda da se tog i tog dana javite u prekršajni sud zbog određenog prekršaja koji je učinio vaš zaposleni. Ono što predstavlja dodatnu težinu potencijalnom kažnjavanju pravnog lica jeste činjenica da su kazne za pravno lice višestruko veće nego za fizičko lice. Zato i sebi postavljate logično pitanje, zašto bi moja firma mogla biti odgovorna za prekršaj koji je učinio neko drugi? Ovde ću se ukratko baviti ovo materijom sa željom da vam razjasnim nejasnoće i donekle predstavim „logiku“ kažnjavanja pravnog lica zbog prekršaja koje učini zaposleni u tom pravnom licu.

Pravno lice kao apstraktna kategorija sastavljena od ljudi i imovine ne može imati svoju volju i ne može sasmostalno odgovarati (osim u određenim slučajevima). Svoju „volju“ prema trećim licima pravno lice izražava preko svojih organa. Laički rečeno, to su lica koja su kod nadležnog organa upisana kao takva ili čak lica u okviru firme kojima su poverena određena ovlašćenja i obaveze. Zakon o prekršajima propisuje da je pravno lice odgovorno za prekršaj učinjen radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica koje je u vreme izvršenja prekršaja bilo ovlašćeno da postupa u ime pravnog lica. Ovde i dolazimo do suštine problema i ujedno odgovora na pitanje zašto firma plaća kaznu za prekršaj koji je učinio njen zaposleni? Upravo zato što u trenutku činjenja prekršaja taj zaposleni predstavlja pravno lice, odnosno zato što su u tom trenutku njemu poverena određena ovlašćenja, kojima se da kažemo ispoljava „volja“ pravnog lica. Smatra se da organi upravljanja i odgovorna lica u pravnom licu trebaju snositi odgovornost zato što su određena ovlašćenja prenela na neko lice za koje se kasnije ispostavilo da je učinilo prekršaj i nije dovoljno kompetentno.

Zakon jasno definiše da odgovornost pravnog lica proističe iz radnje odgovornog lica u pravnom licu koje je zaduženo za određene poslove, radnje upravljanja preduzećem, radnje upravljanja pravnim licem, preduzete radnje u okviru nadzora nad radom i organizacijom rada u pravnom licu i radnje koje se preduzimaju u cilju sankcionisanja pravnog lica u pravnom prometu. Zbog toga, pravno lice odgovara u svim slučajevima kada je prekršaj učinjen propustom donošenja pravilnih odluka od strane fizičkih lica koja imaju svojstvo odgovornog lica u pravnom licu, jer su na odgovarajuća radna mesta postavljeni tako da to po prirodi položaja i funkcije izdaju nalog drugim licima tj. trećim licima za izvršenje nekih radnji, pa propuštanjem dužnog nadzora ili kontrole nad tim licima dolazi do činjenja prekršaja. Iz tih razloga odgovornost odgovornih lica se nikako ne može isključiti za propuste u radu u pravnom licu, čak i u slučaju kad odgovorno lice ne učestvuje direktno u izvršenju prekršaja, kao što je to slučaj npr. kod saobraćajnih prekršaja (ne upravlja direktno vozilom pravnog lica niti direktno čini prekršaj). Stoji činjenica da organi upravljanja i odgovorna lica ne mogu prisustvovati u svim situacijama i ne mogu na sve uticati, ali je na njima da paze kome će delegirati određene poslove, prenositi ovlašćenja i činiti sve da do prekršaja ne dođe.

Naravno da ideja o odgovornosti pravnog lica svakako nije izolovana u okviru naših granica i treba reći da pojedina prava čak odlaze mnogo dalje prilikom određivanja odgovornosti pravnog lica. Respondeat superior (neka gospodar odgovara) je doktrina koja podrazumeva da je gospodar odgovaran za radnje svojih agenata i primenjuje se i u kontinentalnom i anglosaksonskom pravu. Na osnovu ovog instituta poznat je slučaj u Engleskoj gde je poslodavac optužen jer je njegov zaposleni učinio krivično delo nedozvoljenih polnih radnji. Na bazi ovog slučaja, doneseno je još presuda gde su poslodavci kažnjeni jer su njihovi zaposleni učinili krivična dela, kao npr. kažnjavanje noćnog kluba zato što je obezbeđenje prilikom udaljavanja lica iz kluba, tom licu nanelo teške telesne povrede ili ugrozilo javni red i mir.

Što se tiče dela koja se odnosi na previsoko kažnjavanje pravnog lica u odnosu na fizičko i odgovorno lice, lično verujem da je dobar deo ove ideje duboko u utemeljen u ideji socijalizma kao našeg nasleđa i samim tim visokim kaznama i marginalizaciji preduzetništva kao jedne „kontra produktivne“ pojave u to vreme.

Na koji način se može zaštititi?

Pre svega, strogo vodite računa kome poveravate ovlašćenja i vršenje određenih poslova. To svakako nije garancija da ćete sigurno biti zaštićeni, ali jeste dobar početak. Osim toga, svako pravo   uključujući i naše predviđa naknadu štete od strane zaposlenog.

Zakon o radu propisuje sledeće:

„Zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu, u skladu sa zakonom.”

Zaključak je nesporan, a to je da je firma odgovorna za prekršaje koje učini njen zaposleni. Institut odgovornosti pravnog lica za prekršaje kod nas je preuzet iz krivičnog zakonodavstva i takođe podrazumeva da odgovornost pravnog lica proiziliazi iz odgovornosti odgovornog lica. Delegiranje ovlašćenja u okviru firme zbog svega navedenog predstavlja prilično odgovoran posao kome morate posvetiti puno vremena i pažnje.

Poslednja izmena dana 18. maja 2017. u 17:15


Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »