Predškolsko vaspitanje i obrazovanje podrazumeva vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, odnosno uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu. U ovom tekstu ćemo Vam objasniti na koji način je moguće da se Vaša firma bavi ovom specifičnom delatnošću, i na koji način je moguće osnovati predškolsku ustanovu od strane privatnog lica. Ministarstvo nadležno za ovu oblast je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da ćete se prilikom osnivanja uglavnom obraćati na adresu tog Ministarstva.

Oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja je regulisana sledećim zakonima:

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje i 68/2015),
 • Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010) i
 • Zakon o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona, 83/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2014 – dr. zakon).

Nosioci predškolskog vaspitanja i obrazovanja su predškolske ustanove. S obzirom na to da je delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja delatnost od neposrednog društvenog interesa i ostvaruje se kao javna služba, na osnivanje i rad takve ustanove primenjuju se propisi o javnim službama.

Osnivanje predškolske ustanove

Predškolsku ustanovu može da osnuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet nacionalne manjine, ali i drugo pravno ili fizičko lice. Radi dobrog razumevanja, Agencija za privredne registre vodi registar preduzetnika i privrednih društava, dok nadležni sud vodi registar ustanova. Dakle, Vaša firma mora biti prvo upisana u APR, da bi kao pravno lica mogla da izvrši upis u sud.

Osnivač ustanove ne može da bude fizičko lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, ili koje je osuđeno za: krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje; za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom. Sve ovo bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju. Takođe, osnivač ne može biti ni lice za koje je, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Na osnivanje, organizaciju i rad ustanove, shodno se primenjuju propisi koji se odnose na privredna društva, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Osnivač ustanove obezbeđuje sredstva potrebna za osnivanje i početak rada ustanove i donosi akt o osnivanju.

Akt o osnivanju

Akt o osnivanju, pored onoga što je propisano Zakonom o privrednim društvima, sadrži naročito:

 • naziv osnivača;
 • naziv i sedište ustanove;
 • delatnost ustanove;
 • iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način obezbeđivanja sredstava;
 • prava i obaveze osnivača u pogledu obavljanja delatnosti zbog koje je ustanova osnovana;
 • međusobna prava i obaveze ustanove i osnivača;
 • određivanje organa upravljanja ustanove u osnivanju i njegova ovlašćenja;
 • lice koje će, do imenovanja direktora ustanove, obavljati njegove poslove i vršiti njegova ovlašćenja;
 • rok za donošenje statuta, imenovanje direktora i organa upravljanja.

Kada ustanovu osniva više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom.

Ustanova se upisuje u sudski registar kad nadležni organ uprave utvrdi da su ispunjeni uslovi za početak rada i obavljanje delatnosti koji su zakonom propisani. Ustanova stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

Organi ustanove su direktor, upravni i nadzorni odbor, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Statut ustanove

Ustanova obavezno ima statut. Statut je osnovni opšti akt ustanove kojim se bliže uređuju organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje u ustanovi, postupanje organa ustanove radi obezbeđivanja ostvarivanja prava deteta i učenika, zaštite i bezbednosti dece, učenika i zaposlenih i mere za sprečavanje povreda zabrana utvrđenih ovim zakonom, način objavljivanja opštih akata i obaveštavanja svih zainteresovanih strana o odlukama organa i druga pitanja, u skladu sa zakonom.

Uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanove

Pravno ili fizičko lice može da osnuje ustanovu ako:

 • postoji potreba za vaspitanjem i obrazovanjem dece na određenom području;
 • ima program obrazovanja i vaspitanja;
 • ima obezbeđena sredstva za osnivanje i rad;
 • ima garanciju poslovne banke da su obezbeđena sredstva u visini potrebnih sredstava za godinu dana rada predškolske ustanove.

Ustanova može da počne sa radom i da obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja ako ispunjava uslove za osnivanje i ima:

 • propisani prostor, opremu i nastavna sredstva;
 • nastavnike, vaspitače i stručne saradnike u radnom odnosu na neodređeno vreme;
 • obezbeđene higijensko-tehničke uslove, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje ova oblast.

Bliži uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanove, propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove („Sl. glasnik RS“, br. br. 50/94 i 6/96) koji možete preuzeti odavde.

Proširena delatnost ustanove

Ustanova koja ima rešenje o verifikaciji može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja, tzv. proširena delatnost, pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja.

Proširena delatnost ustanove može da bude davanje usluga, proizvodnja, prodaja i druga delatnost kojom se unapređuje ili doprinosi racionalnijem i kvalitetnijem obavljanju obrazovanja i vaspitanja.

Odluku o proširenju delatnosti donosi organ upravljanja ustanove, uz saglasnost Ministarstva. Potrebno je da ova odluka o proširenju delatnosti bude što detaljnija, uz jasno naznačenje o kojoj delatnosti se tačno radi (navesti šifru i naziv delatnosti iz Klasifikacije delatnosti), kao i na koji način se tim proširenjem unapređuje ili doprinosi racionalnijem i kvalitetnijem obavljanju obrazovno-vaspitnog rada.

Bliže uslove za obavljanje proširene delatnosti ustanove, propisuje ministar nadležnog ministarstva, u skladu sa zakonom.

 

Verifikacija predškolskih ustanova

Ustanova može da počne sa radom tek kada se utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje i početak rada, i kada dobije rešenje o verifikaciji.

Verifikacija predškolskih ustanova je postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Ustanova ukoliko  želi da konkuriše za participaciju u razvojnim projektima Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili projekte za koja sredstva obezbeđuje strani ili domaći donator, kao uslov mora da ima rešenje o verifikaciji ustanove.

Obaveza verifikacije ustanova  je propisana Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Svaka ustanova koja obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja u obavezi je da podnese nadležnom organu, odnosno Ministartvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zahtev za verifikaciju ustanove sa potpunom dokumentacijom zakonom propisanu.

Zahtev za verifikaciju podnosi se i kada se u ustanovi vrši statusna promena, menja sedište, odnosno objekat, organizuje rad u izdvojenom odeljenju, uvodi novi obrazovni profil ili ostvaruje novi program obrazovanja i vaspitanja.

Potrebna dokumentacija

Ustanova mora da obezbedi saglasnost, odnosno odluku organa upravljanja da se pokreće postupak verifikacije ustanove u sedištu i izdvojenim odeljenjima ili objektima, i nakon toga upućuje zahtev Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz dokumentaciju koju čine Zahtev i Elaborat.

Zahtev obavezno sadrži:

 • naziv ustanove;
 • sedište ustanove;
 • vrstu ustanove;
 • program obrazovanja i vaspitanja;
 • jezik na kome će se ostvarivati obrazovno-vaspitni rad;
 • razloge i opravdanost osnivanja i
 • navedene uslove koje obezbeđuje osnivač za početak rada i obavljanje delatnosti.

Elaborat o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih i didaktičkih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje delatnosti vaspitanja i obrazovanja, shodno dosadašnjoj praksi, sadrži:

 1. uvodne napomene i deskriptivni prikaz razloga i celishodnosti osnivanja;
 2. naziv, sedište i vrstu ustanove (šifra delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja);
 3. uslove koje obezbeđuje osnivač za obavljanje delatnosti, odnosno prostor (detaljan opis u odnosu na propisani normativ, podaci o tome čiji je prostor – vlasnički list, ugovor o zakupu i dr);
 4. navedenu opremu i didaktička sredstva za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada (detaljan opis, prema redosledu, iz propisanog normativa i objašnjenje za uvođenje savremenije opreme i sredstava u odnosu na propisane);
 5. „kadar u ustanovi“ (spisak vaspitača,nastavnika, stručnih saradnika, medicinskih sestara i dr. koji će biti zaposleni u ustanovi, sa podacima i dokazima o vrsti stručne spreme i dr);
 6. higijensko-tehnički uslovi i
 7. ostalo, u zavisnosti od konkretnog slučaja osnivanja ustanove.

Uz Zahtev za verifikaciju dostavljaju se i:

 • akt o osnivanju ustanove,
 • dokaz o upisu u sudski registar kod nadležnog suda,
 • dokazi o ispunjenosti gore navedenih uslova,
 • odluku organa upravljanja da se pokreće postupak verifikacije ustanove u sedištu i/ili izdvojenim odeljenjima,
 • garanciju poslovne banke da su obezbeđena sredstva u visini potrebnih sredstava za godinu dana rada predškolske ustanove (dosadašnji stav i praksa: pet hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti).
 • dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, u skladu sa propisom koji uređuje administrativne takse (visinu takse moguće je saznati na šalteru Ministarstva).

Zahtev za verifikaciju ustanove sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Dokumentacija se dostavlja na šalter Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u Nemanjinoj 22, na čijem šalteru podnosilac zahteva dobija informaciju o visini iznosa takse. Nakon toga se vrši uplata administrativne takse, a dokaz o uplati takse se prilaže uz dokumentaciju.

Nakon što Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje utvrdi da je podneta dokumentacija kompletna i relevantna, Zahtev se upućuje nadležnoj inspekcijskoj službi za utvrđivanje propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje delatnosti predškolskog odnosno osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Rešenje o verifikaciji ustanove Ministarstvo donosi tek po dobijanju Izvešataja od strane nadležne inspekcijske službe. O Zahtevu za verifikaciju ustanove Ministarstvo je dužno da odluči najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja Zahteva. Ovo Rešenje o zahtevu za verifikaciju ustanove je konačno.

Po dobijanju pozitivnog Rešenja o zahtevu za verifikaciju ustanove, možete početi sa obavljanjem ove delatnosti.

 

Poslednja izmena dana 16. avgusta 2016. u 01:40


  Selena Marković

  Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »

  Žarko Ptiček

  Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »