Iznos obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost koju treba platiti državi zavisi pre svega od:

  1. iznosa PDV koji obračunavamo u izlaznim računim koje ispostavljamo svojim kupcima, i
  2. iznosa PDV koji obračunavaju naši dobavljači koji su u sistemu PDV u računima koje nam dostavljaju.

Prvi iznos povećava, a drugi umanjuje iznos poreza koji na kraju obračunskog perioda (meseca ili tromesečja) treba da platimo državi.

Međutim, ne može se svaki iznos PDV iskazan u računu dobavljača koristiti za umanjenje obaveze.

Da bismo prethodni PDV iz računa dobavljača koristili kao odbitni, potrebno je da budu ispunjeni određeni opšti uslovi. Pored toga, propisani su i specifični slučajevi u kojima postoji ili ne postoji pravo odbitka.

Ova tema je vrlo kompleksa, i u praksi se stalno javljaju nove dileme. Zbog toga i Ministarstvo finansija često daje svoja mišljenja na temu postojanja prava na odbitak prethodnog PDV u onim slučajevima koji nisu jasno definisani zakonom i podzakonskim aktima.

Članom 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost definisano je da se pravo na odbitak prethodnog poreza može ostvariti ako dobra i usluge koja su predmet nabavke koristimo ili ćemo ih koristiti za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV. To znači da pravo odbitka zavisi od toga da li će prilikom dalje prodaje nabavljenih dobara na tu transakciju biti obračunat PDV ili da li će se dobra koristiti za obavljanje delatnost čiji je proizvod promet koji je oporeziv PDV.

Na primer, fabrika nabavlja opremu za proizvodnju obuće. Obuću prodaje veletrgovcu sa PDV. Dakle, oprema se koristi da bi se proizvelo dobro na koje će se prilikom prodaje obračunati PDV. U tom smislu, fabrika ima pravo da koristi PDV obračunat na opremu kao odbitni.

Ukoliko firma nabavlja neke proizvode za potrebe vlasnika, svojih zaposlenih ili kao reprezentaciju koju će pokloniti svojim poslovnim partnerima, nema pravo da koristi prethodni porez da umanji svoju obavezu, jer se ova dobra ne nabavljaju radi obavljanja delatnosti, u užem smislu.

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje ispravan račun izdat od strane drugog obveznika u prometu u kome je iskazan iznos prethodnog poreza. Kako da proverite da li je račun koji posedujete ispravan sa aspekta Zakona o PDV, pročitajte ovde.

Ukoliko se radi o uvozu, potrebno je posedovati obračun carinskog duga u kome je iskazan iznos prethodnog poreza i carinsku deklaraciju kao dokaz da je uvoz izvršen, a uz to PDV mora biti i plaćen, o čemu takođe treba posedovati dokaz (na primer izvod sa tekućeg računa na kome se vidi da je firma platila iznos carinskog duga carinskim organima). Više o obračunu PDV-a prilikom uvoza dobara pročitajte ovde.

Skrećemo pažnju da se PDV iskazan u neispravnom primljenom računu ne može koristiti kao odbitni. Takav je račun u kojem nije ispravno ispisana adresa ili naziv kupca. Čak i ako se na računu nalazi adresa kancelarije ili neke druge izdvojene jedinice koja nije registrovana u podacima firme u Agenciji za privredne registre, Poreska uprava prilikom kontrole može da proglasi ovakav račun neispravnim i da ne prizna pravo na odbitak PDV iz ovakvog računa.

Zbog toga je važno da pre korišćenja PDV iz računa proverimo da li su svi iskazani podaci navedeni tačno onako kako su i registrovani u registru Agencije za privredne registre.

Zakonom su definisani i posebni slučajevi u kojima obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza i oni se navode u članu 29. To su:

  1. nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, kao i iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava;
  2. izdataka za reprezentaciju obveznika;

Napominjemo da izdatke za reprezentaciju treba razdvojiti od potrošnje za potrebe promocije i marketinga, za koji postoji pravo odbitka, ako su ispunjeni i svi drugi uslovi.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo. Dakle, ukoliko su ispunjeni svi uslovi, obveznik može iskoristiti u martu 2015. godine odbitni PDV iz računa koji mu je dobavljač izdao dana 10.05.2012. godine.

Poslednja izmena dana 19. januara 2018. u 14:25


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »