Kao što je u tekstu “Međusobni odnosi pre registracije i kako ih pravno regulisati” navedeno, jedna od pravnih mogućnosti ugovaranja budućih odnosa pre registracije firme, koja Vam stoji na raspolaganju je zaključenje Pisma o namerama (eng. Letter of Intent). Pismo o namerama, strogo pravno gledano, može da se tumači kao predugovor, odnosno kao obavezivanje ugovornih strana na zaključenje tačno određenog ugovora. U slučaju kada nemate osnovano privredno društvo, Pismo o namerama bi bilo predugovor o Ugovoru o osnivanju.

Pismom o namerama ugovorne strane, odnosno Vi i Vaši partneri – učesnici budućeg poslovnog poduhvata, pre svega navodite koji je to zajednički cilj koji želite da ostvarite. Kakav je to projekat, šta je ustvari taj biznis oko kojeg ste se okupili.

Takođe, Vi i Vaši partneri Pismom o namerama ugovarate ne samo svoja prava, već i svoje obaveze u vezi sa ostvarivanjem tog zajedničkog cilja. Pismom o namerama, sami sebe obavezujete da uložite trud, znanje, vreme, novac ili šta god drugo, kako biste došli u mogućnost da, u skladu sa Pismom o namerama, izvršite registraciju firme.

Pismom o namerama možete urediti koja od ugovornih strana će za šta biti zadužena: programer za izradu koda, ekonomista za izradu biznis plana i kontaktiranje investitora, dizajner za izradu vizuelnih elemenata i vizuelnog identiteta Vaše firme, i slično.

Pogodnost pravnog dejstva Pisma o namerama je što već njime možete definisati i članske udele u budućoj firmi. Jedna od najvažnijih stvari je da se svi koji ste okupljeni oko poslovnog poduhvata dogovorite o procentima. Koliko će kome udela u budućoj firmi pripasti je pitanje zbog kojeg mnoga partnerstva ostanu neostvarena usled nemogućnosti postizanja adekvatnog odgovora. Nemojte ni ulaziti u trošenje novca, vremena, znanja, i bilo kakvog truda, pre nego što odgovor na ovo pitanje zadovolji sve ugovorne strane. Nemojte da dopustite da dogovarate bilo šta drugo, osim zajedničkog cilja, pre nego što postignete dogovor oko procenata.

Pismom o namerama možete definisati uslove koji su potrebni da se ostvare kako bi firma bila registrovana. Dakle, Pismom o namerama možete i “tempirati” momenat osnivanja firme.
Ovo se postiže tako što navedete koji su to sve pojedini ciljevi koje treba dostići. Na primer, ako je Vaš biznis pružanje usluga putem Interneta, to može da bude određen broj posetilaca Vašeg Internet servisa.

Pismom o namerama možete da ugovorite da sve pravne poslove koje pojedini partner (potpisnik Pisma o namerama) preduzima, a koje idu u korist buduće firme, moraju biti preduzete s naznakom da ih preduzima u skladu sa Pismom o namerama. Na primer, ako želite da registrujete domen i zakupite hosting za buduću firmu, ili zaključite ugovor o zakupu prostora u kojem će buduća firma poslovati, to mora da uradi neko od Vas, na svoje ime, jer firma kao pravni subjekt još ne postoji. Ako se registracija domena i zakup hostinga, ili zakup prostora, obavljaju s obzirom na Pismo o namerama, postoji pravna veza između buduće firme i registrovanog domena, tako da se po osnivanju firme domen može preneti na nju, bez dodatne saglasnosti lica koje je registrovalo domen, jer je ta saglasnost već sadržana u Pismu o namerama. Slično važi i za ostala prava i obaveze koje u ime i za račun buduće firme stiču potpisnici Pisma o namerama. Dakle, Pismo o namerama obavezuje samo potpisnike Pisma, ali oni mogu činiti pravne radnje zarad ostvarenja zajedničkog projekta.

Pismom o namerama možete ugovoriti i sve drugo što Vi i Vaši partneri u poslovnom poduhvatu smatrate značajnim ((uz uobičajena ograničenja ugovaranja po Zakonu o obligacionim odnosima)), kao što su odredbe o: čuvanju poslovne tajne, nadoknadi za rad i naknadi štete, zaključivanje pravnog posla s obzirom na ličnost, rešavanje sporova i slično.

Ugovorne strane mogu da se obavežu da odredbe Pisma o namerama, odredbe pravnih poslova koje zaključuju s obzirom na Pismo o namerama, ideje, koncepte, podatke o saradnicima ili potencijalnim saradnicima, kao i sve druge informacije koje su razmenile od početka saradnje na zajedničkom projektu, čuvaju kao poslovnu tajnu, bez obzira na faktičku realizaciju zajedničkog projekta.

Ugovorne strane mogu da se odreknu da jedna od druge potražuju bilo kakvu naknadu za rad, angažovanje ili eventualno pričinjenu štetu, ukoliko do realizacije zajedničkog projekta ne dođe iz objektivnih uslova, izmenjenih okolnosti, ili više sile. Ovim se ne dira u pravo bilo koje ugovorne strane da potraži naknadu za štetu koja joj je pričinjena u nameri ili gruboj nepažnji, a naročito za štetu pričinjenu odavanjem poslovne tajne.

Takođe, ako Vi i Vaši partneri prepoznajete međusobno komplementarna znanja i veštine, onda Pismo o namerama možete da zaključite s obzirom na ličnost (intuitu personae), i da ugovorite da promena jedne od ugovornih strana nije moguća bez saglasnosti drugih ugovornih strana.

Kao i u svakom drugom ugovoru, možete da se obavežete da ćete svaki spor koji nastane povodom Pisma o namerama pokušati da rešite mirnim putem, i možete da ugovorite nadležnost suda.

Možda jedna od najvećih vrednosti Pisma o namerama je mogućnost da testirate da li uopšte možete da zaključite pisani dokument sa Vašim partnerima. Ako padnete na ovom testu, možete da računate i da će i zajednički poslovni poduhvat pasti, samo sa mnogo glasnijim i bolnijim treskom.

Poslednja izmena dana 4. septembra 2016. u 01:59


Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »