Kada je momenat za njihovu izradu u MSP?                 

Poslovna politika i strategija preduzeća, budžet za poslovnu godinu, akcioni plan predstavljaju osnovna planska dokumenta preduzeća.

Definisanje poslovne politike i strategije preduzeća realizuje se pod uticajem dva tipa faktora:

 1. Interni faktori koji se odnose na stepen rasta i razvoja preduzeća;
  Potreba za decentralizacijom se pojavljuje u svim preduzećima koje se razvijaju i rastu. Usled povećanog obima poslovanja nije realno očekivati da se sve odluke u radu i o radu donose na vrhu preduzeća. Zbog toga se definiše poslovna politika kompanije u cilju decentralizacije poslovanja, a ovlašćenja sa vrha, od vlasnika se alociraju ka nižim nivoima odlučivanja, direktorima i rukovodiocima.
 1. Eksterni faktori koji prate ekspanziju preduzeća;
  Svaka banka ili institucija koja prati poslovanje preduzeća kroz kreditiranje ili subvencije iz različitih fondova zahteva kao obaveznu dokumentaciju prilikom apliciranja dokumente ovog formata, a koji ukazuju na sistemski i planski pristup vodjenju poslovanja.

Obavezan korak u procesu decentralizacije jeste definisanje poslove politike, odnosno definisanja ovlašćenja i odgovornosti u najznačajnijim segmentima poslovanja jedne kompanije i odnosi se na sledeće celine:

 • opšta politika poslovanja koja govori o filozoviji kopanije, viziji, misiji, vrednostima, opštim ciljevima. Ona odgovara na pitanja:” U kom smeru želimo da idemo? Šta želimo da radimo? Koje su naše osnovne vrednosti?“

Ako celokupno poslovanje u fokusu ima prodaju i okrenuto je ka prodaji, bitno je da svi u kompaniji shvate da je prodaja način života. Isto tako, ako je u pitanju inovativnost ili štednja, onda je to poslovna klima koja se podržava.

 • politika prodaje (planiranje i praćenje prodaje i razvoja prodajne mreže, formiranje cena, vodjenje asortimana, koordinacija rada sa kupcima, rangiranje kupaca, naplata potraživanja, isporuke, reklamacije);
 • politika nabavke (planiranje i praćenje nabavke, pregovaranje cena, rangiranje dobavljača, rokovi plaćanja, minimalne zalihe);
 • finansijska politika (izvori finansiranja, tokovi gotovine, plaćanje);
 • politika razvoja ljudskih resursa (selektovanje, evaluacija, treninzi, bonus skale);

Prilikom definisanja poslovnih politika treba posebno voditi računa o nivoima autorizacije i kontrole decentralizovanih ovlašćenja za različite organizacione nivoe. Preduzeća se mogu suočiti sa veoma lošim efektima decentralizacije, koji dalje mogu uticati na donošenje pogrešnih odluka, davati loše rezultate poslovanja i u daljim fazama rasta i razvoja predstavljati usko grlo u upravljanju organizacijom.

Strategija je most koji povezuje interno funkcionisanje preduzeća sa okruženjem. Strategija je skup odluka odluka koje su u skladu s dugoročnim razvojnim idejama vlasnika preduzeća i najvišeg menadžmenta. Ne retko se smatra da strategija samo odražava poslovnu politiku, medjutim strategija je predmet kontinuiranih procesa procene, preispitivanja, analize i stalnog usmeravanja preduzeća.

Strategija se može deskriptivno uporediti sa kapetanom na palubi broda koji konstantno kroz dvogled posmatra horizont i prilagođava kurs plovidbe. On mora uvek biti spreman da okrene brod u drugom pravcu (strategija 180 stepeni), ako se na horizontu ukaže opasnost od oluje ili pirata.

Neka druga literatura pojam strategije povezuje sa vojskom. Naime, na starogrčkom jeziku strategija se definiše kao metodi i sredstva vođenja vojske na bojnom polju, pošto vodi poreklo od grčkih reči:

 • stratos (vojska)
 • ago (voditi ka cilju)

U ekonomskom smislu, strategija se odnosi na razmatranje konkurentskih prednosti, osvajanje tržišta i klijenta, a usaglašeno sa internim snagama i slabostima uz smanjenje pretnjii i korišćenja prilika iz okruženja (SWOT matrica), a sve u cilju maksimiziranja profitnih potencijala kompanije ili realizacije usvojenih ciljeva.

Strategija preduzeća ispunjava svoju svrhu i ima pune efekte:

 • ukoliko je komunicirana svim zaposlenima jasno i nedvosmisleno;
 • ako su zaposleni razumeju svoju ulogu u značaj u procesu ostvarivanja ciljeva definisanih strategijom;
 • ako su zaposleni edukovani za poslove koje obavljaju i koji su im u skladu sa ovlašćenjima o decentralizaciji dodeljeni;
 • ako raspolažu adekvatnim alatima i resursima koji im olakšavaju posao;

Na osnovu strategije i definisanih ciljeva kao konkretnih, merljivih stremljenja koja preduzeće želi da postigne nastaje budžet za poslovnu godinu.

Budžet je osnovni planski dokument kompanije koji prikazuje očekivane prihode i rashode, dobit i kreanje gotovine u posmatranom budućem periodu.

Akcioni plan kao operativni instrument prati relizaciju aktivnosti usvojenih budžetom.

Realizacija planiranog budžeta glavni je signal i pokazatelj uspešnosti rada kompanije i njenih zaposlenih za eksterne procene od strane potencijalnih investitora, kreditora, partnera.

Takodje, ispravno postavljen budžet i merenje ostvarenja ciljeva su osnova za evaluaciju rad zaposlenih.

Uputno je da se strategija u osnovni crtama publikuje na vidljivim mestima, oglasnim tablama u zajedničkim prostorijama preduzeća. Za ovaj vid komunikacije sa zaposlenima preporučuje se prikaz strategije u tako zvanom OPO formatu (one-page-only).

Primer OPO prikaza osnovnih planskih dokumenata:

Poslovna politika, filozofija, misija vizija

Mi želimo da budemo prepoznati kao inovativni lider na prostoru EX-YU za oblast online edukacija;

Strategija

Inovativni pristup baziran na razvoju kompetenci zaposlenih i saradnika;

Ciljevi

Širenje liste potencijalnih polaznika;

Budžet

Budžetom za 2017 godinu predvideli smo Poslovne prihode u iznosu 300,000EUR, što predstavlja rast od 15% u odnosu na prošlu godinu;

Budžet za 2017 godinu predvidja pad Neto dobiti za 10% usled investicija;

Akcioni plan

Razvoj odgovarajućih softverskih rešenja, rok septembar 2017, odgovorna osoba IT manager;

Novi zaposleni za oblast ekspertize Finansijski menadžment, rok jul 2017, odgovorna osoba HR manager;

Poslednja izmena dana 6. jula 2017. u 17:09


  Biljana Lazarević

  Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava. Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama…… Saznaj više »