Novoosnovano privredno društvo (doo) je dužno da u roku od 15 dana od dana upisa u odgovarajući registar (na primer Agencije za privredne registre) podnese tkz akontativnu PDP prijavu – poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica. Ova obaveza uređena je članom 64. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“ br. 25/01 , 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14).

Možda se pitate zašto predajete poresku prijavu i pre nego što ste počeli sa radom. To je zbog toga što je Zakonom o porezu na dobit propisano da se porez na dobit plaća akontativno (unapred) svakog meseca.

Dakle, ukoliko ste primili Rešenje o registraciji iz APR-a za vaše novoosnovano društvo ograničene odgovornosti (doo), gde je kao datum upisa u registar naznačen 10.07.2015. godine, onda ste dužni da do 25.07.2015. godine podnesete poresku prijavu PDP.

Prijava se podnosi elektronski, posredstvom portala Poreske uprave. Da biste ovo uradili neophodan vam je kvalifikovani elektronski potpis. Možete ovlastiti nekog drugog, ko poseduje elektronski potpis, da to učini za vas. U praksi, podnošenje najčešće obavljaju knjigovođe.

Šta se popunjava u PDP prijavi i koja je njena svrha?

Pošto se oporezivanje dobiti vrši „unapred“, pa iznos dobiti koji ćete ostvariti nije poznat, koristi se procena. U sekciji obrasca prijave koji nosi oznaku 4. Podaci o proceni poslovnog rezultata i podaci za utvrđivanje visine akontacije unose se predviđeni prihodi, troškovi i dobit na koju će biti obračunat porez na dobit. U samom zaglavlju prijave bira se vrsta prijave br. 2. Otpočinjanje obavljanja delatnositi.

Privrednici su slobodni da po svom nahođenju predvide prihode i rashode. Pozitivna razlika prihoda i rashoda biće projektovana dobit. Na projektovanu dobit obračunava se porez od 15% koji se zatim deli sa brojem meseci poslovanja u tekućoj godini. Ovako dobijeni iznos je visina mesečne akontacije koju firma plaća do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Recimo da ste počeli sa radom 1. septembra. Očekujete da do kraja godine realizujete jedan unapred ugovoreni posao u vrednosti od 100.000 dinara. Procenili ste da ćete imati ukupno 65.000 dinara raznih troškova. Razlika ove dve vrednosti je vaša dobit (35.000 din) i osnovica za oporezivanje. Državi pripada 15% ovog iznosa odnosno 5,250 din, i to joj morate platiti u ratama svakog meseca do konačnog obračuna (minimum januar naredne godine). Pošto ste počeli da radite u septembru, vaša poslovna godina ima 4 meseca, pa će vaša rata biti četvrtina obračunatog iznosa, a to je 1,313 dinara. Ovaj iznos plaćate do 15. u mesecu za prethodni mesec. Dakle, septembarsku ratu platićete do 15. oktobra, a poslednju, decembarsku ratu, do 15. januara naredne godine.

Za firme koje su registrovane do 15. u mesecu smatra se da su počele rad u mesecu u kom su registrovane, a obveznici koji su registrovani od 16. do kraja meseca, prvim narednim mesecom. Ovo je važno kod određivanja broja meseci sa koiim ćete deliti iznos poreske obaveze kako biste dobili mesečnu akontaciju. Ako je firma osnovana 10. aprila, u broj meseci poslovanja ulazi i april. Firma koja bi bila registrovana 24. aprila delila bi iznos poreza sa brojem za jedan manjim, jer bi se, za ove potrebe, računalo da je počela sa radom u maju.

Ovde je ostavljena sloboda privrednicima da sami procene iznos prihoda, troškova i dobiti i na taj način mogućnost da se „poigraju“ sa iznosom mesečne akontacije poreza na dobit. Međutim, u najboljem interesu privrednika je da što tačnije, koliko su u mogućnosti, predvide dobit koju će na kraju godine zaista i da ostvare.

Naime, na kraju godine podnosi se konačna PDP prijava u kojoj se, za razliku od akontativne (u kojoj je uzeta u obzir procena) unosi stvarno ostvarena dobit, koju će vam, prema strogo propisanom postupku obračunati knjigovođa. Od obračunatog poreza oduzima se iznos plaćenih akontacija. Razliku treba da platitite pre nego što predate konačnu poresku prijavu (rok za predaju je 29. juni).

Ako ste namerno prikazali nižu dobiti nego što ste očekivali da će biti, kako biste plaćali što niže akontacije, može se desiti da ćete imati puno da doplatite na kraju godine, a to može biti značajno opterećenje na vašu likvidnost u tom trenutku.

O konačnoj poreskoj prijavi i sravnjivanju plaćenih akontacija na kraju godine pročitajte u sledećem tekstu.

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 16:24


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »