Jedna od najvažnijih aktivnosti kojom će se Vaša frima baviti, a da toga možda niste ni svesni, je zaključivanje ugovora. Kako je u pitanju firma, to će najčešće biti takozvani ugovori u privredi, ali i druge vrste ugovora. Najvažnija karakteristika svih ugovora, pa i ugovora u privredi je njihova neformalnost! Ovo odsustvo forme potiče iz člana 67. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Dakle, zaključenje ugovora ne podleže nikakvoj formi, osim ako je zakonom drukčije određeno, kao što je to kod ugovora koji se tiču prometa nepokretnosti zakonom propisana forma overe pisanog ugovora. Za svaki ugovor važi da se smatra zaključenim kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora. A kako se to zaključuje, upravo je definisano ponudom i prihvatom ponude. Naime, ugovor je zaključen onog časa kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu, i u tome se ogleda važnost ponude i njenog prihvata.

Šta je ponuda?

Ponuda je predlog za zaključenje ugovora. Ponuda može biti učinjena tačno određenom (pravnom ili fizičkom) licu, a može biti učinjena i neodređenom broju (pravnih i fizičkih) lica. Ponuda koja je učinjena neodređenom broju lica naziva se opšta ponuda. Taj predlog, da bi se smatrao ponudom u pravnom smislu, mora da sadrži sve bitne elemente ugovora kako bi se njenim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor. U slučaju da su ugovorne strane postigle saglasnost o bitnim elementima ugovora, a postizanje saglasnosti o sporednim odredbama ugovora ostave za kasnije, ugovor se takođe smatra zaključenim. Ukoliko o sporednim odredbama ugovarači ne postignu saglasnost ni kasnije, urediće ih sud naročito vodeći računa o prethodno vođenim pregovorima, utvrđenoj praksi između ugovarača i običajima. Ponuda ugovora za čije zaključenje zakon zahteva posebnu formu ugovora obavezuje ponudioca samo ako je učinjena u toj formi, a što važi i za prihvat ponude.

Koje je dejstvo ponude?

Ponuda obavezuje ponudioca, osim ako je eksplicitno isključio svoju obavezu da održi ponudu. Moguće je da zbog prirode samih okolnosti posla proizlazi takvo isključenje. Ponuda se može opozvati isključivo ako je ponuđeni primio opoziv ponude pre prijema ponude ili istovremeno sa samom ponudom.

Do kada ponuda obavezuje?

Ponuda u kojoj je određen rok za njeno prihvatanje obavezuje ponudioca do isteka tog roka. Ukoliko je ponudilac u pismu ili e-mailu odredio rok za prihvatanje, smatraće se da je taj rok počeo teći od datuma označenog u pismu, odnosno od dana kad je pismo predato pošti. Isto se primenjuje i na elektronsku poštu. Ponuda učinjena odsutnom licu, a u kojoj nije određen rok za njeno prihvatanje, vezuje ponudioca za vreme koje je redovno, prema uobičajenom toku stvari potrebno da ponuda stigne ponuđenome, da je ponuđeno lice razmotri i o njoj odluči, i da odgovor o prihvatanju ponude stigne ponudiocu.

Prihvatanje ponude

Ponuda je prihvaćena kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Ponuda se smatra prihvaćenom i kada ponuđeni pošalje stvar ili plati cenu, kao i kad učini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrđene između zainteresovanih strana ili običaja, može smatrati izjavom o prihvatanju. Prihvatanje se može opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju pre izjave o prihvatanju ponude ili istovremeno sa njom.

Prihvatanje neposredne ponude
Ponuda učinjena prisutnom licu smatra se odbijenom ako nije prihvaćena bez odlaganja, osim ako iz okolnosti slučaja proizlazi da ponuđenom pripada određeni rok za razmišljanje. Ukoliko je ponuda učinjena telefonom, ili drugim sredstvom direktne komunikacije, smatra se kao da je ponuda učinjena prisutnom licu. Dakle, moguće je zaključivati ugovore i telefonskim putem.

Prihvatanje ponude s predlogom da se izmeni
U slučaju da ponuđeni izjavi kako prihvata ponudu, ali istovremeno i predloži da se ona u nečemu izmeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i da je sa njegove strane učinjena druga ponuda svom ranijem ponudiocu. Čest termin koji se upotrebljava u svakodnevnom govoru, a koji opisuje ovu pravnu situaciju je kontra-ponuda, preuzet iz engleskog jezika (counter-offer). Ono što je bitno da se zna, da se opisana kontra-ponuda, jednostavno smatra novom ponudom.

Ćutanje ponuđenog
Ćutanje ponuđenog lica ne znači njegovo prihvatanje ponude. Ne proizvodi pravno dejstvo odredba da će se ćutanje ponuđenog ili neko drugo njegovo propuštanje (na primer, ako ne odbije ponudu u određenom roku, ili ako poslatu stvar o kojoj mu se nudi ugovor ne vrati u određenom roku i sl.) smatrati kao prihvatanje. Međutim, ako je reč o situaciji gde je ponuđeni u stalnoj poslovnoj vezi s ponudiocem u pogledu određene robe ili usluge, smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu ili uslugu, ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio. Ukoliko se takva ponuda iz stalne poslovne veze ne odbije, smatra se da je ugovor zaključen u trenutku kad je ponuda stigla ponuđenom. U svim drugim slučajevima, ćutanje ponuđenog ne proizvodi, niti po sili zakona može proizvoditi, pravno dejstvo prihvata ponude.

Zakasnelo prihvatanje i zakasnelo dostavljanje izjave o prihvatanju
Prihvatanje ponude koje je izvršeno sa zakašnjenjem, smatra se novom ponudom učinjenom od strane ponuđenog, ali ako je izjava o prihvatanju koja je učinjena blagovremeno, stigla ponudiocu posle isteka roka za prihvatanje, a ponudilac je znao ili je mogao znati da je izjava otposlata blagovremeno, ugovor je ipak zaključen.
Ipak, ugovor u takvom slučaju neće biti zaključen ako ponudilac odmah, a najkasnije prvog idućeg radnog dana po prijemu izjave, ili i pre prijema izjave, a po isteku roka za prihvatanje ponude, izvesti ponuđenoga da se zbog zakašnjenja ne smatra obavezan svojom ponudom.

Ponudu ćete najčešće sresti na reklamama, oglasima, izlozima, i Internetu, na kojima je pored predemta koji se nude navedena i cena. Ove ponude se smatraju opštim ponudama, i pravno su obavezujuće. Tako će i Vaša firma, ukoliko se bude oglašavala, ili ukoliko bude navodila cene svojih proizvoda ili usluga, zaključivati ugovore jednostavnim prihvatom ponude od strane drugih lica. Ukoliko kojim slučajem ne oročite važenje ponude, ili je ne uslovite na neki način, na primer: do isteka zaliha, bićete u obavezi da izvršite vašu ugovornu obavezu koja je nastala prihvatom ponude.

Poslednja izmena dana 1. septembra 2015. u 11:12


Selena Marković

Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »

Žarko Ptiček

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »