U tekstu Organizovanje nagradne igre u robi i uslugama definisali smo šta je to nagradna igra, ko i pod kojim uslovima može da je organizuje, kakve obaveze preuzima u ovom postupku i koliko iznosi naknada za priređivanje nagradne igre.

U nastavku pročitajte koje osnovne korake treba da pređete od ideje do realizacije, iz ugla obaveza prema državi.

Prvi korak u priređivanju nagradne igre u robi i uslugama je donošenje odluke o tome.

Odluku o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama donosi preduzetnik, direktor, odbor direktora ili drugo nadležno lice odnosno organ priređivača.

Forma i sadržina odluke nisu propisani, ali se u okviru dokumentacije koja se (kasnije tokom postupka) podnosi nadležnim državnim institucijama zahteva navođenje broja i datuma ove odluke, što znači, da će vam biti potrebna odluka u pisanoj formi.

Nakon donošenja odluke, potrebno je definisati pravila igre. Ovo je vrlo važan korak, kako za samu igru i njenu uspešnost i transparentnost, tako i u proceduralnom smislu, jer na definisana pravila nagradne igre saglasnost mora dati Ministar finansija.

Pravila nagradne igre kao dokument treba da sadrže obavezne elemente propisane Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o bližim uslovima odnosno sadržini pravila igara na sreću, a priređivač (odnosno nadležno lice ili organ priređivača) ih nakon donošenje dostavlja Ministarstvu finansija radi dobijanja saglasnosti. Ovo je neophodan korak u realizaciji nagradne igre.

U sledećem koraku pribavljate još jednu saglasnost – saglasnost Uprave za igre na sreću za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.

Zahtev za dobijanje saglasnosti možete preuzeti ovde, a uz njega treba predati u njemu navedene priloge (dokumentaciju).

Kontakt podatke Uprave možete pogledati na njihovom sajtu, klikom ovde.

Dobijanje saglasnosti Uprave je neophodan uslov za realizaciju nagradne igre. Priređivanje nagradne igre u robi i uslugama bez saglasnosti Uprave smatra se krivičnim delom neovlašćenog organizovanja igara na sreću!

Nakon dobijanja saglasnoti Uprave, može se pristupiti realizaciji nagradne igre.

Priređivač je dužan da 15 dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u barem jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Pre početka igre dužan je i da plati naknadu za priređivanje igre, koju smo u prvom tekstu pomenuli, i to u visini od 25% vrednosti nagradnog fonda.

Visinu naknade definiše Uprava u rešenju kojim daje saglasnost za priređivanje konkretne nagradne igre pravnom licu ili preduzetniku koji je organizator (priređivač) iste.

Ukoliko Uprava proceni da je vrednost nagradnog fonda umanjena, ima pravo da utvrdi tržišnu vrednost dobitaka, i prema njoj obračuna visinu naknade koju treba da plati priređivač.

Kada ispuni sve propisane obaveze, predviđene za pripremni period, priređivač može da počne sa realizacijom igre u svemu prema pravilima koja je definisao, i koja su odobrena od strane Ministra finansija.

Istim pravilima, priređivač je dužan da utvrdi i postupak izvlačenja dobitnika po okončanju igre.

Izvlačenju prisustvuje posebna komisija koja vrši nadzor nad regularnošću izvlačenja, o svom radu sačinjava zapisnik, a imena članova i predsednika komisije dostavljaju se Upravi putem izveštaja o rezultatima igre.

Poslednja faza same igre je objavljivanje dobitnika i dodela nagrade u robi i uslugama.

Iako je igra završena, obaveze priređivača tu ne prestaju.

Nakon završene igre, on (pravno lice ili preduzetnik) je dužan da u roku od 15 dana Upravi za igre na sreću dostavi izveštaj o utvrđivanju rezultata igre. Izveštaj sadrži podatke o članovima komisije, nagradnom fondu i dobitnicima.

Priređivač je dužan i da vodi bazu podataka o licima koja su osvojila nagrade. Ova evidencija uređena je posebnim Pravilnikom, a vodi se po pravilu u elektronskoj formi.

Elektronske podatke i ostalu dokumentaciju, uključujući i bazu podataka o dobitnicima, priređivač je dužan da čuva najmanje pet godina.

Priređivač je dužan da podatke iz ove evidencije čuva kao poslovnu tajnu uz poštovanje zakonskih odredbi o zaštiti podataka o ličnosti.

U narednom tekstu bavimo se poreskim aspektima nagradnih igara u robi i uslugama. Pročitajte koje poreze treba platiti, a kojih ste oslobođeni.

Poslednja izmena dana 26. novembra 2016. u 15:24


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »