Ako vam se nekada desilo da se, videvši iznos vaših prihoda u poslovnim knjigama zapitate “a gde su meni ove pare”, treba da razumete da prihodi od prodaje nisu isto što i novčani prilivi, i da “vam se pare” nalaze u formi potraživanja u vašem bilansu. Potraživanje je kao što mu ime kaže iznos koji vi potražujete od vaših dužnika po raznim osnovama, od kojih je najčešće potraživanje od prodaje.

Razliku između ovih kategorija najlakše ćemo sagledati na primeru.

Prodali ste robu kupcu. Vrednost robe bez PDV je 100.000 dinara, a PDV još 20.000 dinara, pa ste ukupno fakturisali 120.000 dinara.

Od momenta isporuke robe i izdavanja računa do momenta kada vam kupac plati fakturu, ovaj iznos predstavlja vaše potraživanje. Iz ugla kupca, to je dug. U vašim knjigama potraživanja se nalaze na strani aktive. Dakle, potraživanje uvećava vašu imovinu, jer po osnovu njega očekujete priliv sredstava u firmu.

Od kupca potražujete ukupan iznos. Ali, nije sav iznos vaš prihod. Po definiciji, prihod je ona vrednost koja povećava sredstva preduzeća, a potiče od obavljanja delatnosti. Pošto ćete PDV koji naplatite od kupca, platiti državi, on za vas ne predstavlja prihod (a ni trošak). Vaš prihod je vrednost prodate robe bez PDV, dakle 100.000 dinara.

Kada vam kupac plati isporučenu robu, potraživanja od kupca u knjigama se gase a beleži se priliv sredstava (na primer novca na tekućem računu).

Ako biste tokom godine naplatili sve račune koje ste ispostavili po osnovu prodaje, vaš prihod bi bio jednak ukupnim prilivima, a potraživanja od prodaje ne biste imali.

Dakle, prihod od prodaje nastaje u trenutku isporuke dobara ili usluga, bez obzira na to da li je naknada za dobra i usluge plaćena ili ne. Prihodi i novčani prilivi zbog toga mogu ali i ne moraju da se podudaraju. Ovo je priznavanje prihoda po principu fakturisane realizacije – prihod nastaje onda kada se fakturiše prodaja, a to se opet čini kada se roba isporuči odnosno usluga pruži. Dokument koji svedoči o nastanku prihoda je račun.

Može se desiti, dakle, da imate visoke prihode u knjigama, jer ste isporučili robu i usluge i o tome izdali račune, a da ne raspolažete novčanim sredstvima, jer ovu robu i usluge niste naplatili. U tom, slučaju, u knjigama biste imali evidentirana potraživanja od kupaca. Potraživanja pokazuju fakturisanu, a nenaplaćenu prodaju.

Osnov za plaćanje većine poreza je momenat nastanka prihoda, a ne momenat naplate, što dodatno komplikuje finansijski položaj mnogih privrednika, pogotovo u godinama finansijske krize, kada je opšta likvidnost u privredi na niskom nivou.

Naime, poreske obaveze za privrednika nastaju danom kada isporuči robu ili usluge, i on ih mora izmiriti, bez obzira što po osnovu prodaje nije izvršio naplatu. Jedan od pokušaja da se privrednicima olakša ovaj problem je i sistema plaćanja PDV po naplati potraživanja. Međutim, ovaj sistem nije pokazao rezultate kakvi su se očekivali, te je i ostao slabo rasprostranjen u praksi.

Prihodi kao povećanje sredstava preduzeća mogu proisteći, osim iz prodaje robe i usluge, i iz prodaje imovine preduzeća, finansijskih plasmana, izdavanja imovine u zakup, zatim prihodi od članarina, i mnogi drugi. Prihodi su vrlo razuđena kategorija, te im po Pravilniku o kontnom okviru pripada cela klasa, koja nosi oznaku 6.

Potraživanja bismo mogli definisati kao deo imovine preduzeća po osnovu koga se očekuje priliv sredstava. Potraživanja od kupaca (potraživanja po osnovu prodaje) su samo jedna od kategorija potraživanja. U Pravilniku o kontnom okviru, potraživanja su klasifikovana u tri grupe – potraživanja po osnovu prodaje, specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividende, od zaposlenih, od državnih organa i organizacija, za više plaćen porez, po osnovu naknada šteta itd).

Poslednja izmena dana 31. avgusta 2015. u 11:13


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »