Biti poslodavac i imati svoju firmu ne znači samo učestvovati u pravnom prometu kao poseban entitet, već podrazumeva uređivanje radno-pravnih odnosa sa zaposlenima. Kao što Vam je poznato, volju privrednog društva izražava zakonski zastupnik tog društva, lice kome su poverena ovlašćenja i koje snosi odgovornost za rad društva – u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću to je direktor (jedan ili više njih). Direktor Vaše firme, a to možete biti i Vi lično, smatra se odgovornim licem u pravnom licu po Zakonu o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Ne tretirajte vaša akta kao obrasce

Svaka firma, kao što ima specifičnosti u pogledu poslovanja, biznis planova i slično, ima i svoje osobenosti u pogledu odnosa sa svojim zaposlenima. Normalno je da se Vaša vizija ili Vaša misija razlikuje od tuđih! Pa zašto bi Vam onda Ugovori o radu bili isti? Ako poslovanje Vaše firme utemeljite na nekakvim šablonima koje ste preuzeli od drugih, ili sa Interneta, samo da biste ispunili formu, onda ne možete ni da očekujete nešto više od Vaših zaposlenih, niti od poslovanja same firme. Nećete imati nikakvu komparativnu prednost u odnosu na druge poslodavce, a samim tim ni na tržištu na kojem poslujete. Bićete samo jedna od “milion” istih firmi, koje u svetu tržišne konkurencije imaju veoma mali doseg, i kratak rok trajanja.

Osim toga, morate da znate, da, ukoliko je sve u skladu sa Zakonom, ne postoji ispravno ili pogrešno rešenje. Postoji samo radno-pravni odnos koji odgovara ili koji ne odgovara Vašem poslovanju.

Razmislite o sledećem: da postoji obrazac, recimo, Ugovora o radu, ne bi postojao Zakon o radu, već Zakon o obrascu ugovora o radu koji bi svi bili dužni da primenjuju. Kako to nije slučaj, pokušajte da razumete da Vam je u okvirima Zakona o radu ostavljena sloboda ugovaranja, a da akta koja Zakon propisuje služe za obostranu pravnu zaštitu. Tako ih i tretirajte. Kao Vaše oruđe za rad, a ne kao nekakve administrativne obrasce koje samo treba popuniti.

Koja su to akta i kako se dostavljaju?

Ugrubo, možemo podeliti akte koje poslodavac prilikom zapošljavanja dostavlja zaposlenom na:

 • obaveštenja
 • pojedinačna akta (ugovore)
 • opšta akta (pravilnike)

Pre svega, i to zaista, pre bilo kog drugog akta koji zaključujete prilikom zapošljavanja, zaposlenom, u skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2010) ((član 7)) treba dostaviti Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja, i to pisanim putem, a najkasnije pre stupanja zaposlenog na rad.

Osim navedenog, svi poslodavci su, od 5.6.2015. godine, kada je počeo sa primenom Zakon o zaštiti uzbunjivača („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014), dužni da svim radno angažovanim licima dostave pisano Obaveštenje o zaštiti prava uzbunjivača. Ovim obaveštenjem se zaposleni upućuju u prava koja imaju povodom unutrašnjeg i spoljašnjeg uzbunjivanja, kao i uzbunjivanja javnosti.

Ovo obaveštenje je najcelishodnije dostaviti zaposlenom pre stupanja na rad, zajedno sa Obaveštenjem o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja. Najjednostavniji i pravno ispravan način da izvršite dostavu navedenih obaveštenja je da ih odštampate u dva primerka, od kojih jedan zadržava zaposleni, a drugi sa datumom prijema i potpisom zaposlenog kojim potvrđuje prijem obaveštenja, zadržava poslodavac.

Sam radno-pravni odnos između poslodavca i zaposlenog započinje zaključenjem Ugovora o radu ili Ugovorom o pravima i obavezama direktora (koji može biti i van radnog odnosa). Zakon o radu dopušta i zaključenje ugovora van radnog odnosa kao što su: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Ugovor o delu, Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, i Ugovor o dopunskom radu. U svakom slučaju, bez obzira na konkretan ugovor koji je zaključen, svaka strana treba da ima svoj primerak. Ugovor o radu se prema slovu Zakona o radu ((član 30. stav 4.)) zaključuje u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac.

Kao i u slučaju Obaveštenja, celishodno je da zaposleni potvrdi prijem Ugovora o radu na primerku ugovora koji ostaje kod poslodavca.

Što se opštih akata Vaše firme tiče, a koji su u vezi sa zapošljavanjem, Pravilnika o radu, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnika o postupku povodom unutrašnjeg uzbunjivanja ((Odredbe Pravilnika o postupku povodom unutrašnjeg uzbunjivanja moraju biti u skladu sa Zakonom o uzbunjivačima i podzakonskim aktom Ministra nadležnog za poslove pravosuđa, kojim se bliže uređuje način unutrašnjeg uzbunjivanja, način određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih.

Kako ovaj podzakonski akt još uvek nije donet, to će ovaj tekst biti dopunjen odmah po njegovom donošenju.)), i drugih, važno je napomenuti da propisi obavezuju donošenje ovih akata ukoliko poslodavac ima više od 10 zaposlenih, ali Vas kao poslodavca ne sprečava da ih donesete i ako imate manji broj zaposlenih.

Većina zakonskih tekstova tretira opšta akta dostavljene zaposlenima ako su objavljeni na oglasnoj tabli firme, što bi značilo da se nalaze na vidnom mestu, i da su dostupni svakom radno angažovanom licu. Zakon o zaštiti uzbunjivača propisuje obavezu da se, pored oglasne table (vidnog mesta), tekst Pravilnika istakne i na Internet stranici poslodavca ako postoje tehničke mogućnosti.

Što bi značilo da ukoliko imate tehničke mogućnosti da na svoju internet stranicu postavite tekst Pravilnika, onda ste i u zakonskoj obavezi da to učinite.

Postoji praksa da se prilikom predaje dokumentacije zaposlenom, napravi popis spisa, odnosno navedu nazivi dokumenata koji mu se predaju, pa zaposleni potpisuje samo popis dokumenata čiji prijem potvrđuje. Ovako potpisana lista primljenih dokumenta takođe može da služi kao dokaz poslodavcu da je ispunio svoje zakonske obaveze prilikom zapošljavanja.

Ne plašite se kazni

Da bi se obezbedilo poštavanje Zakona, nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, opštih akata i ugovora o radu, kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vrši Inspekcija rada.

Poslodavac, odgovorno lice kod poslodavca i zaposleni dužni su da inspektoru omoguće vršenje nadzora, uvid u dokumentaciju i nesmetan rad i da mu obezbede podatke potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom ((Član 268b)).

Suprotno uvreženom mišljenju, Inspekcija rada služi da Vam pomogne da ispoštujete zakonske odredbe, a ne da Vas kažnjava za svaku sitnicu. Ipak, važno je napomenuti da direktor, kao odgovorno lice u pravnom licu, zbog nepoštovanja odredbi Zakona može biti kažnjeno sa:

 • novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu Zakona o radu;
 • novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara ako prekrši zabranu diskriminacije, ili ako zaposlenom uskrati prava iz radnog odnosa suprotno odredbama ovog zakona;
 • novčanom kaznom od 20.000 do 40.000 dinara ako zaposlenom ne preda primerak ugovora o radu u skladu sa odredbama ovog zakona;
 • novčanom kaznom od 10.000 dinara ako ne drži primerak ugovora ili kopije ugovora u skladu sa odredbama Zakona, kao i ako ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade, ili ako zaposlenom ne vrati uredno popunjenu radnu knjižicu ((Saglasno odredbi člana 116. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014) član 204. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) kojim se propisuje radna knjižica, prestaje da važi 1. januara 2016. godine.)).
Poslednja izmena dana 11. juna 2017. u 13:54


  Žarko Ptiček

  Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »