U sklopu modernizacije državne uprave, uveden je i elektronski servis Poreske uprave. On se nalazi na adresi eporezi.poreskauprava.gov.rs i za sada podržava elektronsku predaju nekih poreskih prijava i uvid u stanje poreskog duga za tekuću godinu.

Elektronska predaja poreskih prijava uređena je Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem (Sl.glasnik RS br. 113/2013).

Pravilnikom se definiše poreska prijava u elektronskom obliku kao elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija i koji je poreski obveznik elektronskim putem podneo Poreskoj upravi.

Za sada se posredstvom ovog sajta mogu predati poreske prijave:

 • Poreska prijava poreza na dodatu vrednost PP-PDV
 • Pojedinačna poreska prijava za poreze i doprinose PPP-PD
 • Pojedinačna poreska prijava PPP
 • Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica PP-PDP
 • Poreska prijava o obračunatim doprinosima za osnivače preivrednog društva PP OD-O
 • Poreska prijava za obračun poreza na dobit po rešenju za nerezidentno pravno lice PP KDZN
 • Poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja PP PPNO
 • Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom IOSI
 • Poreske prijave o obračunu akcize PP OAK, PP OAKL, TOA i PP OAEL
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa samooporezivanjem na prihod od samostalne delatnosti PPDG1S

Servis donosi značajne uštede, jer poreski obveznici više ne moraju da odlaze u Poresku upravu da bi predali određene poreske prijave, već to mogu učiniti iz svoje kancelarije, u bilo koje vreme (servis nije dostupan samo u toku održavanja koje se odvija tokom noći). Korišćenje portala je besplatno.

Da biste pristupili sajtu neophodan vam je kvalifikovani elektronski sertifikat koji sadrži elektronski potpis. Elektronski potpis je elektronski zapis koji se nalazi na nekom nosaču (pametna kartica, usb) i kojim se na elektronskim servisima dokazuje identitet. Naravno, neophodan vam je odgovarajući računar, internet pretraživač, čitač pametne kartice ili drugog nosača, koji treba da instalirate na vašem računaru.

Kvalifikovani elektronski sertifikat možete kupiti kod 4 sertifikovane kuće (Pošta, Halcom, Privredna komora i MUP). Na njemu će se nalaziti vaši podaci, a dobijate i PIN kod kojim ćete prilikom svakog potpisivanja potvrditi svoj identitet. Sva četiri sertifikaciona tela imaju jednak tretman od strane Poreske uprave.

Ukoliko ste zakonski zastupnik (direktor privrednog društva) odnosno preduzetnik, osim kvalifikovanog elektronskog potpisa koji glasi na vaše ime ništa vam više nije potrebno da biste pristupili ovom servisu.

Lica koja nisu zakonski zastupnici, mogu raditi na sajtu u ime firme samo uz posebno ovlašćenje za korišćenje elektronskog servisa, koje se može dodeliti elektronski ili putem obrasca PEP (preuzmi).

Obrazac PEP je propisani obrazac kojim zakonski zastupnik određenog poreskog obveznika (privrednog društva, udruženja, preduzetnik) daje ovlašćenje drugoj osobi (najčešće knjigovođi) da sa sopstvenim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom pristupi portalu Poreske uprave i da u ime obaveznika predaje poreske prijave i dobija stanje poreskih kartica.

Kako izgleda rad na ovom portalu?

Kvalifikovani elektronski sertifikat je pametna kartica (ili neki drugi nosač, na primer USB token), slična onoj kojom vršite elektronska plaćanja putem e-bankinga.

Osobe koje ovlasitite putem PEP obrasca mogu svojom karticom potpisati i predati vaše poreske prijave.

Potrebno je da otvorite sajt na kome se nalazi portal ePorezi, ubacite vašu karticu u čitač i unosom PIN koda uđete na korisnički deo sajta. Otvoriće se spisak obveznika za koje imate pravo da podnosite prijave ili dobijete izvod iz poreskih kartica. Na spisku će biti firme u kojima ste vi zakonski zastupnik ili ovlašćena osoba po PEP obrascu.

Izborom firme ulazite u deo gde možete podneti prijavu ili proveriti stanje poreskih obaveza za tu firmu/preduzetnika/fizičko lice. Rad na portalu je jednostavan, a obrasci poreskih prijava izgledom odgovaraju onim u papirnoj formi. Nakon unosa svih podataka u određenu elektronsku prijavu, aktivirate vaš elektronski potpis, unosite pin, potpisujete i predajete poresku prijavu.

Ukoliko u nekom trenutku budete želeli da povučete ovlašćenje koje ste dali trećem licu, to takođe možete uraditi putem PEP obrasca. Recimo da menjate knjigovođu, ukidanje ovlašćenja za starog knjigovođu vršite tako što predate PEP obrazac na kojem zaokružujete opciju za ukidanje ovlašćenja.

PEP obrazac uvek overava poreski obaveznik. On je taj koji dodeljuje i ukida ovlašćenja, pa se ponekad postavlja pitanje šta da rade knjigovođe koje više ne sarađuju sa određenim klijentom, ako taj klijent iz bilo kog razloga ne preda PEP obrazac za ukidanje ovlašćenja, pa se oni vode kao poreski punomoćnici na elektronskom servisu Poreske uprave.

Poreska uprava u ovom slučaju izbrisaće knjigovođu sa spiska ovlašćenih lica i na osnovu neoverenog PEP obrasca uz koji se dostavi Raskid ugovora između knjigovođe i bivšeg klijenta i izjava knjigovođe da je saradnja okončana uz molbu da se on više ne tretira kao ovlešćena osoba i da mu se ukine pristup elektronskim servisima za ovog poreskog obveznika (bivšeg klijenta).

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 15:58


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »