Ukoliko ste u 2016. godini bili paušalno oporezovani, ali više ne ostvarujete pravo na paušalno oporezivanje ili ne želite više da plaćate porez kao “paušalac”, pred vama je postupak prelaska na vođenje poslovnih knjiga.

Gubitak prava na paušalno oporezivanja

Gubitak prava na paušalno oporezivanje utvrđuje Poreska uprava u rešenju u kojem preduzetniku nalaže da počne da vodi poslovne knjige od određenog datuma, najčešće početka ili polovine poslovne godine.

Da je do gubitka prava došlo, Poreska uprava utvrđuje na osnovu podataka koju podnosi sam preduzetnik i na osnovu podataka kojima raspolaže Uprava.

U slučaju da Poreska uprava utvrdi da ne ispunjavate propisane uslove za paušalno oporezivanje, do kraja kalendarske godine, dakle do kraja decembra 2016. godine doneće rešenje kojim će vam biti naloženo da od 01.01.2017. godine vodite poslovne knjige.

Pored toga, dužni ste da sami obavestite Poresku upravu o gubitku prava na paušalno oporezivanje ukoliko dođe do značajnih izmena u vašem poslovanju koje utiču na ovo pravo (na primer vaš promet u 2016. godini pređe 6 miliona dinara). Najkasnije do 31.1.2017.godine treba da predate poresku prijavu PP DG-1R u kojoj ćete Poreskoj upravi predati relevantne podatke za oporezivanje.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

 1. koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;
 2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
 3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
 4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
 5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Ukoliko izgubite pravo na paušalno oporezivanje, od 01. januara 2017. godine bićete dužni da vodite poslovne knjige. Ovu obavezu propisaće vam, kao što smo već naveli, Poreska uprava u odgovarajućem rešenju.

Posebnu pažnju skrećemo na slučaj kada pravo na paušalno oporezivanje gubite zbog ulaska u sistem PDV-a. Naime, ukoliko u prethodnih 12 meseci (pod kojima se ne misli na kalendarsku godinu, već 365 dana unazad od posmatranog dana) ostvarite promet veći od 8 miliona dinara, po sili zakona, danom kada ste prešli ovaj limit postajete PDV obveznik i morate početi sa vođenjem poslovnih knjiga – ne od polovine godine niti od prvog dana naredne godine, već odmah.

Posebnu zabunu preduzetnicima izaziva postojanje limita za promet paušalca i limita za ulazak u sistem PDV-a i različit period koji se prilikom posmatranja ova dva limita uzima u obzir.

Kako biste pravilno razlikovali paušalno oporezivanje od PDV sistema, savetujemo da pročitate ovaj tekst, a kako biste pratili vaše finansije i u svakom trenutku znali “koliko ste daleko” od ulaska u PDV sistem odnosno da li je vaš promet već prešao neki od ova dva cenzusa, na raspolaganju vam je model za praćenje finansija za preduzetnike koji smo pripremili za vas. Možete ga besplatno preuzeti sa našeg portala.

Bez obzira na razlog usled koga ste izgubili pravo na paušalno oporezivanje, pred vama je nekoliko novina.

Dužni ste da vodite poslovne knjige. Možete izabrati da knjige vodite po prostom ili dvojnom knjigovodstvu. O ovom izboru i njegovim posledicama možete se posavetovati sa knjigovođom, koji će vam biti neophodan od 01.januara 2017. godine.

Naše savete u vezi sa izborom knjigovođe možete pronaći ovde. Knjigovođa će vam biti potreban, pre svega radi savetovanja, i pre početka naredne godine, s obzirom da određene radnje treba da preduzmete tokom decembra meseca.

Jedan od zadataka koje ćete imati jeste da izvršite popis imovine i obaveza kako bi knjigovođa na osnovu popisa mogao da “otvori” poslovne knjige, odnosno da proknjiži početno stanje, kao stanje vaše imovine, potraživanja i dugova na dan 31.12.2016. godine.

Ukoliko se opredelite da u 2017. godini sebi isplaćujete ličnu zaradu preduzetnika, obaveštenje o isplati lične zarade morate predati najkasnije 15.12.2016. godine Poreskoj upravi. O ličnoj zaradi možete pročitati ovde, a o modelima oporezivanja za preduzetnike ovde.

U zavisnosti od situacije, dužni ste da predate i odgovarajuću poresku prijavu, što je još jedan razlog da na vreme izaberete saradnika za knjigovodstvo i poreze, koji će vam pomoći da to uradite ispravno i u roku.

Šta da preduzmete ukoliko ne želite više da budete “paušalac”?

Zbog kašnjenja Poreske uprave u izdavanju rešenja “paušalcima” za 2014, 2015. i 2016. godinu, kao i rasta obaveza prema državi, određeni broj preduzetnika opredeljuje se za vođenje poslovnih knjiga u narednoj godini.

Ukoliko ste i vi jedan od njih, potrebno je da:

 1. Do 15.12.2016. godine dostavite Poreskoj upravi:
  1. pisano obaveštenje da ćete od 01.01.2017. godine voditi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva (izbor je na vama)
  2. PPDG-1S prijavu
  3. Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika (ukoliko se odlučite za isplatu)
 1. Pronađete knjigovođu koji će vam pomoći da izvršite potrebne radnje tokom decembra, a kome ćete od prvog dana naredne godine prepustiti vođenje poslovnih knjiga
 2. Sprovedete popis imovine, potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, kako bi knjigovođa mogao da unese početno stanje na dan otvaranja poslovnih knjiga. Popisom treba obuhvatiti svu imovinu – dobra, novac i prava (licence, patente i slična prava), sva potraživanja (ispostavljene a nenaplaćene račune od kupaca, pozajmice koje ste odobrili a nisu vam vraćene, pretplatu za porez i doprinose po poreskoj kartici i tako dalje) kao i sva dugovanja (primljene a neplaćene račune dobavljačima, dug po kreditima i pozajmicama, dug po osnovu poreza i doprinosa, primljene avanse, i sva duga dugovanja po osnovu različitih poslova).

Pored načina na koji ćete voditi poslovne knjige, treba da odlučite i o sistemu oporezivanja, a u svemu ovome može vam pomoći vaš (budući) knjigovođa.

Porazgovarajte sa knjigovođom o načinu na koji će se odvijati vaša saradnja i o novim pravilima koja morate poštovati. S obzirom da više nećete biti paušalno oporezovani, moraćete da vodite računa o troškovima, dokumentaciji i upoznaćete se sa ograničenjima prilikom podizanja gotovine sa kojima se kao paušalac niste susretali.

Poslednja izmena dana 26. novembra 2016. u 20:21


  Marija Đorđić

  Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »