Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), a u skladu sa Uredbom o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“, br. 50/2009), svaki Rukovalac je dužan da dostavi podatke o sebi i o zbirci podataka o ličnosti Povereniku. Srećom, Poverenik je omogućio dostavljanje podataka putem Internet stranice Centralnog registra zbirki podataka, koja se nalazi na ovoj adresi.

Svrha prijavljivanja zbirke podataka o ličnosti u Centralni registar je da se svako lice može upoznati sa obradom podataka o ličnosti.

Upisivanje podataka o ličnosti u evidenciju i druge poslove vezane za evidenciju sprovodi Rukovalac, u skladu sa zakonom i može se voditi ručno ili sredstvima za automatsku obradu podataka. Rukovalac koji obrazuje i vodi zbirku podataka o ličnosti dužan je da, u skladu sa zakonom, ažurno vodi evidenciju i proverava da li se stanje po knjizi slaže sa stvarnim stanjem.
U slučaju promene osnovnih podataka o kojima se vodi evidencija, Rukovalac je dužan da ažurira evidenciju u roku od 15 dana od dana nastanka promene, u skladu sa zakonom.

Sadržina evidencije

Evidencija o obradi podataka o ličnosti sadrži podatke o:

 • vrsti podataka o ličnosti o kojima se vodi evidencija i nazivu zbirke podataka o ličnosti (u daljem tekstu: zbirka podataka);
 • vrsti radnje obrade;
 • nazivu, imenu, sedištu i adresi rukovaoca;
 • datumu započinjanja obrade, odnosno uspostavljanju zbirke podataka;
 • svrsi obrade;
 • pravnom osnovu obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka;
 • kategoriji lica na koje se podaci o ličnosti odnose;
 • vrsti i stepenu tajnosti podataka o ličnosti;
 • načinu prikupljanja i čuvanja podataka o ličnosti;
 • roku čuvanja i upotrebe podataka o ličnosti;
 • nazivu, imenu, sedištu i adresi korisnika podataka o ličnosti (u daljem tekstu: korisnik);
 • oznaci unošenja, odnosno iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije sa nazivom države, odnosno međunarodne organizacije i stranog korisnika;
 • pravnom osnovu i svrsi unošenja, odnosno iznošenja podataka o ličnosti;
 • preduzetim merama zaštite podataka o ličnosti i zahtevu povodom obrade.

Vrsta podataka o ličnosti i naziv zbirke podataka
Podatak o vrsti podataka o ličnosti sadrži popis svih vrsta podataka o ličnosti sadržanih u evidenciji o obradi. Popis vrsta posebnih kategorija podataka o ličnosti sadržanih u evidenciji o obradi navodi se posebno. Naziv zbirke određuje Rukovalac posebnom odlukom. Naziv zbirke može biti jednostavno “Evidencija korisnika” ili sličan.

Naziv, ime, sedište i adresa rukovaoca

Naziv, sedište i adresa Rukovaoca koji je pravno lice moraju da odgovaraju registrovanom nazivu, sedištu i adresi tog lica upisanim u registar.

Svrha obrade
Podaci o svrsi obrade sadrže opis u koju svrhu se podaci o ličnosti prikupljaju u određenu zbirku podataka, uz oznaku da li je svrha obrade određena zakonom ili je utvrđena od strane rukovaoca uz pristanak lica na koga se podatak odnosi, odnosno drugog ovlašćenog lica.

Pravni osnov obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka
Podaci o pravnom osnovu obrade, odnosno uspostavljanju zbirke podataka, koji se prikupljaju i obrađuju uz pristanak lica na koje se podaci o ličnosti odnose, odnosno ovlašćenog lica, sadrže oznaku o načinu davanja pristanka.
Za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, u slučajevima određenim zakonom ili drugim propisom, navodi se i odredba zakona ili propisa kojim se utvrđuje prikupljanje podataka.

Kategorija lica na koje se podaci o ličnosti odnose
Podaci o kategorijama lica na koje se podaci o ličnosti odnose sadrže oznaku grupe ili grupa lica na koje se podaci odnose.

Vrsta i stepen tajnosti podataka
Podaci o vrsti i stepenu tajnosti podataka o ličnosti sadrže oznaku vrste i stepena tajnosti podataka, u skladu sa propisima koji uređuju određivanje i zaštitu tajnih podataka.

Način prikupljanja i čuvanja podataka
Podaci o načinu prikupljanja podataka o ličnosti označavaju se navođenjem izvora dobijanja podataka (neposredno od lica na koje se odnosi, preuzimanjem iz drugih zbirki podataka, prikupljanjem od drugog lica ili iz drugih izvora koji se u evidenciji moraju bliže navesti).
Obaveštenje o obradi sadrži podatke o obaveštavanju lica na koje se podaci o ličnosti odnose, odnosno drugog lica, o obradi podataka, koji su dati pre njihovog prikupljanja.
Način čuvanja podataka o ličnosti sadrži oznaku oblika u kome je podatak izražen, kao i oznaku nosača informacije na kome se podatak čuva.

Rok čuvanja i upotrebe podataka
Podaci o roku čuvanja i upotrebi podataka o ličnosti sadrže datum uspostavljanja zbirke podataka i rokove čuvanja i korišćenja podataka o ličnosti određenih zakonom ili drugim propisom.
Ako vreme korišćenja podataka o ličnosti nije određeno zakonom ili drugim propisom, u evidenciju se upisuje rok koji je neophodan za ostvarenje svrhe obrade zbog koje su podaci o ličnosti prikupljeni.
Evidencija može da sadrži i oznaku o brisanju podataka o ličnosti posle proteka roka za čuvanje i korišćenje podataka.

Naziv, ime, sedište i adresa korisnika
Naziv, sedište i adresa Korisnika podataka o ličnosti koji je pravno lice moraju da odgovaraju registrovanom nazivu, sedištu i adresi tog lica upisanim u registar.

Oznaka unošenja, odnosno iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije
Oznaka unošenja, odnosno iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije sadrži podatke o činjenici unošenja, odnosno iznošenja podataka o ličnosti, sa nazivom države, odnosno međunarodne organizacije i stranog korisnika podataka o ličnosti, kao i svrhe unošenja, odnosno iznošenja podataka o ličnosti sa pravnim osnovom, odnosno naznakom pristanka lica na koje se podaci o ličnosti odnose ili ovlašćenog lica.

Preduzete mere zaštite podataka o ličnosti
Oznaka preduzetih mera zaštite podataka o ličnosti sadrži podatke o tome koje su organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite preduzete.

Zahtev povodom obrade
Oznaka zahteva povodom obrade sadrži podatke o nazivu, imenu, sedištu i adresi podnosioca zahteva, datumu podnošenja zahteva i vrsti zahteva (zahtev za obaveštenje, uvid ili kopiju).

Prijava zbirke podataka o ličnosti, odnosno upis evidencije u Centralini registar kod Poverenika je neophodna da bi Vaša firma ispunila zakonske obaveze koje nastaju povodom prikupljanja podataka o ličnosti. Dužni ste da zbirku podataka o ličnosti prijavite Povereniku najmanje 15 dana pre započinjanja prikupljanja podataka. Poverenik je na svojim Internet stranicama objavio algoritam upisa koji možete pogledati na ovoj adresi i time svakome olakšao upis, odnosno ispunjavanje zakonskih obaveza.

Preporuka za dalje čitanje: Podaci o ličnosti koje firma može da prikuplja i pod kojim uslovima

Poslednja izmena dana 24. oktobra 2017. u 11:15


  Žarko Ptiček

  Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »