Kada vas nakon selidbe kancelarije prođe glavobolja od pakovanja, prevoza i raspakivanja, počinje glavobolja zbog promene adrese u svim dokumentima i kod institucija koje imaju podatak o vašem sedištu.

Adresa sedišta registrovana je u Registru privrednih društava i Registru preduzetnika koji vodi Agencija za privredne registre. Svaku promenu registrovanih podataka, pa tako i promenu adrese sedišta, privredni subjekti – pravna lica i preduzetnici, dužni su da prijave Agenciji.

Predaja registracione prijave promene sedišta treba da bude jedan od prvih koraka nakon preseljenja.

Privredna društva Agenciji za privredne registre dostavljaju:

  • registraciona prijava promene sedišta (Obavezni podaci + dodatak 03),
  • odluka nadležnog organa o promeni sedišta,
  • dokaz o uplati naknade za promenu podataka (visina naknade).

Preduzetnici ne dostavljaju odluku nadležnog organa o promeni sedišta.

Prijavu sa prilozima treba da dostavite u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o promeni adrese sedišta firme (15 dana od datuma koji ste naveli u ovoj odluci). Ukoliko zakasnite sa prijavom podataka, bićete dužni da platite veći iznos naknade Agenciji.

Uputstva, obrasci prijava i instrukcija za plaćanje naknade dostupni su na sajtu www.apr.gov.rs.

Na osnovu ispravno podnete prijave, Agencija za privredne registre doneće rešenje o promeni podataka o sedištu.

Ako se promena sedišta vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto sedišta, tako da se društvo seli npr. iz Beograda u Pančevo, Registrator APR-a će izvršiti promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta (bez zahteva i bez posebne naknade).

Isto će biti učinjeno i ako društvo ima registrovano skraćeno poslovno ime koje u sebi sadrži i mesto sedišta. Međutim, ako društvo ima registrovane prevode poslovnog imena, potrebno je priložiti zahtev za promenu ovih podataka (dodatak 02) i odgovarajuću dokumentaciju i naknadu.

Agencija za privredne registre će o promeni adrese vašeg sedišta obavestiti Poresku upravu.

Ukoliko ste PDV obaveznik, u obavezi ste da Poreskoj upravi dostavite popunjen i overen obrazac IEPDV sa podacima o promeni adrese sedišta.

U call centru Poreske uprave dobili smo informaciju da osim IEPDV obrasca ((Samo ukoliko je privredni subjekat PDV obveznik)), privredni subjekti nisu dužni da Poreskoj upravi prijavljuju promenu adrese sedišta, s obzirom na to da sve potrebne podatke Poreska uprava dobija od Agencije za privredne registre.

Ipak, preporučili su da se javimo novom inspektoru (ukoliko je došlo do promene opštine) odnosno postojećem (ukoliko se radi o promeni adrese u okviru iste opštine) i proverimo da li je potrebno da podnesemo nešto od dokumentacije.

Nakon preseljenja sa jedne opštine na drugu treba izračunati nove pozive na broj za uplate poreza koje prilikom plaćanja koriste poziv na broj koji sadrži šifru opštine sedišta ili se izračunava na osnovu šifre opštine.

Broj odobrenja (BOP) za plaćanje akontacija poreza na dobit koji se upisuje u rubriku poziv na broj u nalogu za plaćanje poreza na dobit menja se usled promene opštine sedišta.

Ovaj broj dobijate u obaveštenju Poreske uprave nakon predaje poreske prijave poreza na dobit.

Ukoliko se vaše novo sedište nalazi na istoj opštini na kojoj se nalazilo i pre selidbe, broj odobrenja (BOP) se ne menja, i možete nastaviti da plaćate akontacije poreza na dobit na isti BOP.

Ukoliko ste promenili opštinu sedišta, potrebno je da kontaktirate poreskog inspektora na novoj opštini kome pripadate prema početnom slovu naziva vaše firme kako biste dobili novi broj odobrenja na koji ćete plaćati akontacije.

Ukoliko ste propustili da ovo uradite na vreme, pa ste akontacije poreza na dobit platili na stari broj odobrenja, biće potrebno da sastavite i predate nalog za preknjiženje pogrešno uplaćenih sredstava Poreskoj upravi.

O promeni adrese treba obavestiti i lokalnu samoupravu, radi pravilne naplate lokalnih javnih prihoda (poreza na imovinu i lokalnih taksi, ukoliko ste obveznik nekog od ovih ili drugih fiskalnih ili parafiskalnih oblika). Ovo podrazumeva odlazak u lokalnu samoupravu sa rešenjem o registraciji promene adrese sedišta koje je izdala Agencija za privredne registre.

Ukoliko ste novi poslovni prostor stekli kupovinom, ne zaboravite da izmirite odgovarajući porez, porez na prenos apsolutnih prava odnosno PDV, kao i da prijavite porez na imovinu na novostečenu nepokretnost u zakonskom roku od 30 dana od dana sticanja.

O promeni adrese sedišta potrebno je obavestiti poslovnu banku i poslovne partnere. S obzirom da je adresa sedišta podatak koji se ispisuje na računima, posebnu pažnju treba posvetiti obaveštavanju dobavljača, kako bi na budućim računima ispisali vašu novu adresu.

Poslednja izmena dana 30. jula 2017. u 20:27


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »