Oprema je deo imovine privrednih subjekata koja se po pravilu koristi duži vremenski period  tokom kojeg proizvodi ekonomske koristi (učestvuje u proizvodnji dobara, vršenju usluga, administrativnim poslovima itd).

Korišćenjem sredstva ono se troši. Postepeni gubitak na vrednosti opreme knjigovodstveno se obračunava i beleži kroz amortizaciju –  postepeni otpis vrednosti opreme usled korišćenja, trošenja.

Kada oprema zbog proteka vremena ili tehnološkog napretka prestane da bude upotrebljiva odnosno korisna (“potroši se”) sledi njeno rashodovanje.

Rashodovanje osnovnih sredstava je postupak isknjižavanja osnovnog sredstva koje više nije upotrebljivo kao takvo.

Rashoduje se oprema koja je tehnološki zastarela, koja se tokom perioda rada istrošila i nije više upotrebljiva. To je oprema koja se ne može ni pokloniti ni prodati, popraviti ili osposobiti za upotrebu uz racionalna ulaganja. Ukoliko bi popravka opreme zahtevala veća ulaganja nego nabavka novog osnovnog sredstva, u tom slučaju, opravdano je izvršiti rashodovanje osnovnog sredstva.

Dakle, prodaja ili poklanjanje opreme ne smatra se rashodovanjem. Rashoduje se samo oprema koja se više ne može koristiti, ni u privrednom subjektu u čijem posedu se nalazi u trenutku rashodovanje, ni u nekom drugom subjektu.

Ipak, iako nema upotrebnu vrednost kao takva, oprema može imati vrednost kao otpadak. Privredni subjekat ima interes da beskorisnu opremu proda kao otpad i na taj način ostvari prihode.

Bez obzira što oprema nema vrednost, ona se ne može jednostavno baciti.

Prvo, propisi koji uređuju zaštitu životne sredine nalažu da se sav električni i elektronski otpada i otpad koji je štetan za životnu sredinu uništava po posebnim propisima. To znači da firme koje žele da se reše zastarelih i neupotrebljivih računara, štampača, mobilnih telefona, televizora i slične opreme treba da angažuju firme koje su specijalizovane za uništavanje ovakvih dobara.

Specijalizovana firma će prilikom preuzimanja opreme koja je rashodovana izdati račun za uslugu uništenja. Ukoliko je na uslugu uništenja obračunat PDV, obveznik PDV primalac ovog račun ima pravo na odbitak PDV, ukoliko ispunjava opšte uslove za odbitak PDV-a (poseduje ispravan račun, sa svim propisanim elementima i slično).

S obzirom da oprema koja se predaje na uništenje nema tržišnu vrednost, ona nije predmet oporezivanja PDV-om u momentu predaje na uništenje. Drugim rečima, subjekt koji predaje bezvrednu opremu na uništenje nije dužan da obračuna PDV po tom osnovu.

Za razliku od toga, kada neupotrebljivu opremu subjekat prodaje kao otpadak, nastaje promet dobara koja imaju vrednost, koje podleže obračunu poreza.

Ukoliko se otpad ne smatra sekundarnom sirovinom, prilikom prodaje obračunava se porez na dodatu vrednost po stopi od 20%.

Ukoliko se otpad smatra sekundarnom sirovinom, u tom slučaju se primenjuje poseban obračun PDV-a na promet sekundarnih sirovina, kojim se u ovom tekstu nećemo baviti detaljno.

Šta se smatra sekundarnim sirovima uređeno je Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra sekundarnim sirovimana, koji je objavljen na stranici Poreske uprave na sledećem linku.

Rashodovanje se po pravilu obavlja nakon popisa kada popisna komisija utvrdi da je određena oprema neupotrebljiva i unosi je u posebnu popisnu listu. Komisija daje predlog za rashodovanje opreme, a jednako se mogu rashodovati sredstva koja su potpuno amortizovana kao i ona koja to nisu. U slučaju da oprema nije potpuno amortizovana, knjigovodstvena vrednost sredstva knjiži se na teret rashoda (konto 570).

Po pravilu, prilikom rashodovanja opreme obveznik nije dužan da obračuna i plati porez na dodatu vrednost.

Izuzetak je oprema vrednosti preko 500.000 dinara, koja se rashoduje u roku kraćem od 5 godina od stavljanja u upotrebu kada je potrebno sprovesti ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32.1. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Poslednja izmena dana 17. jula 2016. u 06:02


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »