Pored registracije u Agenciji za privredne registre, ili drugoj nadležnoj instituciji, novoosnovana pravna lica i preduzetnici registruju se kao poreski obaveznici kod Poreske uprave (PU). Tom prilikom dodeljuje im se poreski identifikacioni broj (PIB).

Poreski identifikacioni broj (PIB) je jedinstveni broj pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica (jednom rečju poreskih obveznika) koji im u cilju identifikacije dodeljuje Poreska uprava.

Ispisuje se na svim poreskim prijavama i u okviru poziva na broj prilikom plaćanja nekih poreskih obaveza. PIB je obavezan element računa, naročito važan kod subjekata koji su u sistemu PDV-a.

Za pravna lica i preduzetnike sastoji se od 9 cifara, dok je za fizička lica jednak njihovom jedinstvenom matičnom broju građana (JMBG).

Poreski identifikacioni broj se dodeljuje prilikom registracije subjekta i ostaje nepromenjen tokom njegovog postojanja.

U određenim slučajevima, Poreska uprava može privremeno oduzeti PIB poreskom obvezniku. Najčešći razlog za ovakvu sankciju je neplaćanje poreza i nepodnošenje poreskih prijava. Bez aktivnog PIB-a, subjekat praktično ne može da posluje, jer je između ostalog, poslovna banka dužna da blokira tekuće račune subjekata kojima je oduzet PIB.

Postupak registracije i dodeljivanje PIB-a poreskim obveznicima uređen je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju („Službeni glasnik RS“ br. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10) i Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je nadležna Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 32/2009, 70/2010 i 6/2012).

Postupak registracije zavisi od toga da li se određeni subjekat registruje u nekom od registara Agencije za privredne registre ili ne.

Za one koji to čine, Agencija obavlja i ishodovanje PIB-a kod Poreske uprave po službenoj dužnosti.

Naime, ovi subjekti podnose Agenciji Jedinstvenu registracionu prijavu za registraciju osnivanja subjekta i registraciju subjekta u jedinstveni registar poreskih obveznika. Agencija dostavlja Poreskoj upravi podatke iz prijave.

Centrala Poreske uprave određuje PIB i vrši registraciju subjekata. Tako određeni PIB, zajedno sa potvrdom o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji prosleđuje Agenciji, koja je uručuje poreskom obvezniku.

Oni subjekti koji se ne registruju u Agenicji za privredne registre, podnose prijavu za registraciju direktno Poreskoj upravi prema mestu sedišta.

Takvi su recimo saveti zgrade ili skupštine stanara zgrade, koji nisu obavezni da se registruju kod Agencije za privredne registre. Oni će se kao poreski obveznici registrovati neposredno u Poreskoj upravi.

Postupak registracije poreskog obveznika u Poreskoj do skoro se nastavljao slanjem dopisa od strane Poreske uprave kojim se od novoosnovanih subjekata zahtevala dostava seta dokumentacije koji bliže određuje buduće poslovanje poreskih obaveznika.

Izmenama propisa ovaj korak je ukinut, te danas novoosnovani poreski obaveznici dostavljaju Poreskoj upravi dokumentaciju samo na zahtev poreskog inspektora.

Ono što nije ukinuto jeste obaveza predaje poreske prijave poreza na dobit (za privredna društva) odnosno poreske prijave poreza na prihode od samostalne delatnosti (za preduzetnike koji vode poslovne knjige) kojom se utvrđuje akontacije poreza.

Poslednja izmena dana 9. septembra 2017. u 22:41


    Marija Đorđić

    Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija. Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno…… Saznaj više »