Svaka ozbiljna firma bi trebalo svoju delatnost, odnosno obavljanje svog posla, obavlja na maksimalno efikasan i sistematičan način. U Republici Srbiji, donošenje opšteg akta kojim se sistamatizuje, ne poslovanje, već radna mesta je propisano kao zakonska obaveza. Naime, Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) članom 24, propisano je da se sistematizacija radnih mesta, odnosno organizacija rada i sistematizacija poslova i radnih zadataka kod poslodavca, uređuje Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, odnosno Sistematizacija radnih mesta, kako se ukratko naziva ovaj Pravilnik. Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja, i drugi posebni uslovi neophodni za rad na tim poslovima, a može se utvrditi i broj izvršilaca. Zakonom su propisani opšti uslove za obavljanje poslova. Osim poslova čije je obavljanje utvrđeno Pravilnikom, Pravilnikom se mogu propisati i dodatni, odnosno posebni uslovi neophodni za obavljanje poslova kod poslodavca.

Da li sve firme moraju da imaju pravilnik o sistematizaciji?

Zakonom je propisano da se obaveza donošenja Pravilnika ne odnosi na poslodavca koji ima 10 i manje zaposlenih. Dakle, Pravilnik je obavezan onog trenutka kada broj Vaših zaposlenih pređe cifru od 10.

Ko donosi pravilnik o sistematizaciji?

Pravilnik donosi nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice određeno zakonom ili opštim aktom poslodavca. Ovo je privatnom sektoru najčešće direktor.

Koja je sadržina pravilnika o sistematizaciji?

Pre svega, važno je napomenuti da važeći Zakon ograničava poslodavca u samoj sadržini Pravilnika tako što propisuje da za rad na određenim poslovima mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja. Iz navedenog sledi da je pravilo da se za poslove pobrojane u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta ne mogu utvrđivati alternativni stepeni stručne spreme, odnosno obrazovanja, a da se to može uraditi samo izuzetno, ukoliko konkretni posao to zahteva i omogućava i to samo za dva uzastopna stepena ((Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00412/2014-02 od 22.8.2014. godine))

Organizacija poslodavca se utvrđuje kao jedinstvena za poslodavca sa jedinstvenim organima, a organizacioni delovi unutar Poslodavca organizuju se prema poslovima, u zavisnosti od vrste poslova koji se obavljaju i drugih okolnosti bitnih za obavljanje tih poslova. Ovo se u praksi najčešće svodi na formiranje sektora unutar same firme. U zavisnosti od Vašeg poslovanja i potreba Vašeg biznisa, možete poslove raspodeliti prema direkcijama ili sektorima. Tako možete imati nekoliko sektora, i šefove tih sektora, i zaposlene u njima. Primera radi, jednog dizajnera možete imati u sektoru proizvodnje, a drugog sektoru marketinga.

Sistematizacijom poslova utvrđuju se:

 1. vrsta i naziv poslova (radna mesta) – nazive poslova utvrđene Pravilnikom opredeljuju poslovi koji se faktički obavljaju, složenost tih poslova, odgovornost za obavljanje poslova, stručna sprema i drugi uslovi za obavljanje tih poslova;
 2. poslovi koji se obavljaju – osnova su za zasnivanje radnog odnosa i za raspoređivanje zaposlenih;
 3. potrebna znanja – najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja.
 4. potrebno radno iskustvo;
 5. drugi posebni uslovi, utvrđeni Pravilnikom radi obavljanja poslova koji su tim istim pravilnikom predviđeni, i
 6. broj izvršilaca za obavljanje utvrđenih poslova: neophodno je navesti broj izvršilaca kako bi se obezbedilo uspešno obavljanje delatnosti poslodavca. ((Ovaj broj se naravno može menjati u skladu sa potrebama i obimom posla, a odluku o broju izvršilaca donosi organ koji donosi Pravilnik)).

Takođe, Pravilnik može da sadrži odredbu da zbog dinamike poslovanja i pojave novih radnih zadataka u manjem obimu, svi zaposleni izvršioci u zavisnosti od prirode svojih poslova, po nalogu direktora ili neposrednog rukovodioca, obavljaće i te zadatke odnosno nove poslove koji odgovaraju prirodi posla koji obavljaju, kao i njihovim stručnim i radnim sposobnostima.

Praktično, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji može da podseća na tabele u kojima se nalaze kolone sa nazivima radnih mesta, njihovim opisom, zahtevanim uslovima (stručnom spremom, radnim iskustvom i dr.) i brojem izvršilaca, uređenim prema sektorima, odnosno organizacionim jedinicama ako ih imate.

Kako se menja pravilnik o  sistematizaciji

Sve promene u broju izvršilaca, kao i sve druge izmene Pravilnika, poslodavac će regulisati izmenama i dopunama (aneksa) Pravilnika. Imajte na umu da, prema propisima Republike Srbije, mora proći rok od najmanje 8 kalendarskih dana od dana izmene ili donošenja novog opšteg akta (kao što je Pravilnik) do početka njegove primene.

Foto: K2 Space

Poslednja izmena dana 2. septembra 2015. u 16:12


  Selena Marković

  Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »

  Žarko Ptiček

  Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »