Novi Zakon o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), koji je stupio na snagu 16.2.2016. godine, pored ostalog uređuje pitanja koja se tiču pravnog položaja, organizacije i registracije preduzetnika i pravnih lica u sistemu sporta, odnosno kako ih zakon naziva: organizacije u oblasti sporta.

Zakon organizacije u oblasti sporta definiše kao svako pravno lice i preduzetnika koje se bavi organizovanjem sportskih aktivnosti i obavljanjem sportskih delatnosti. Sportska organizacija se osniva, radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, može postojati u dva oblika:

 1. kao udruženje – sportsko udruženje ili
 2. kao privredno društvo – sportsko privredno društvo.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se opšti propisi o udruženjima ((iz Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni) )), odnosno privrednim društvima (( Zakon o privrednim društvima(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) )).

U ovom tekstu navešćeno samo ono što je specifično za članstvo u sportskom udruženju, kako bismo objasnili odnos članova i sportskog udruženja.

Članovi sportskog udruženja mogu biti osnivači i lica koja naknadno pristupe udruženju. Fizičko lice može biti član udruženja nezavisno od godina starosti. Ukoliko udruženju kao član želi da pristupi maloletno lice koje nije navršilo 14 godina, tada izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u sportsko udruženje daje maloletno lice ali uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja. Sportsko udruženje može imati različite kategorije članova, sa različitim pravima i obavezama, s tim da članovi iste kategorije moraju imati ista prava i obaveze, i da se članu udruženja ne može statutom ukinuti pravo glasa. Kategorije članova, ukoliko postoje, određuju se statutom udruženja, kojim se uređuju i sva druga pitanja koja se tiču članstva u udruženju.

Uslovi za učlanjenje u udruženje se propisuju statutom udruženja i moraju biti jednaki za svako lice. Sportisti koji su članovi sportskog udruženja imaju pravo da u svako doba istupe iz udruženja, ali se sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza može propisati da je istupanje dozvoljeno samo po isteku određenog otkaznog roka, s tim da otkazni rok u sportskim granama u kojima pravila predviđaju prelazni rok može da traje najduže do početka prvog narednog prelaznog roka, a u ostalim sportskim granama najviše šest meseci. Sportista ne može jednostrano da istupi iz sportskog udruženja u slučaju kada se ugovorom obavezao da će ostati član do isteka određenog roka, osim ako je taj ugovor raskinut, poništen ili je utvrđena njegova ništavost, u skladu sa zakonom.

Članstvo u sportskom udruženju ne može se prenositi niti se može naslediti.

Upravljanje

Sportskim udruženjem upravljaju njegovi članovi na način određen statutom udruženja. Upravljanje se može obavljati neposredno od strane članova ili preko njihovih izabranih predstavnika u organima udruženja. Udruženjem u sportskoj rekreaciji neposredno upravljaju svi članovi sa jednakim pravom glasa. Organi udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Član organa udruženja može biti samo lice koje je član udruženja.

Član organa udruženja, odnosno zastupnik nema pravo glasa na sednici organa udruženja kad se odlučuje o:

 1. pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;
 2. odobravanju poslova između njega i udruženja u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;
 3. njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Skupština

Skupština je najviši organ sportskog udruženja koji čine svi članovi udruženja, sa jednakim pravom glasa ((što statutom može i drugačije biti određeno)).

Skupština sportskog udruženja saziva se najmanje jedanput godišnje, kada odlučuje o sledećem:

 1. usvajanju, odnosno izmenama i dopunama statuta sportskog udruženja;
 2. usvajanju finansijskih i prihvatanju revizorskih izveštaja;
 3. izboru, odnosno imenovanju i razrešenju lica ovlašćenog za zastupanje i članova organa udruženja;
 4. statusnim promenama;
 5. prestanku sportskog udruženja;
 6. kao i drugim pitanjima koja su utvrđena zakonom i statutom udruženja.

Upravni odbor

Zakon propisuje obavezu udruženja sa više od 20 članova da ima upravu izabranu od strane skupštine udruženja, na način određen statutom. Organ uprave sportskog udruženja može biti upravni odbor, predsedništvo, izvršni odbor i dr., i mora imati najmanje tri člana. Zastupnik sportskog udruženja može biti član uprave sportskog udruženja. Pravilo je da se odluke uprave donose većinom glasova od ukupnog broja članova uprave, mada se statutom može utvrditi i drugačiji način donošenja odluka.

Zastupnik

Udruženje obavezno ima lice ovlašćeno za zastupanje čiji način izbora imenovanja se određuje statutom udruženja. Za zastupnika može biti određeno samo potpuno poslovno sposobno fizičko lice.

Zastupnik se stara i odgovara za zakonitost rada sportskog udruženja, organizuje i vodi aktivnosti i poslovanje sportskog udruženja, brine se o urednom vođenju propisanih evidencija i poslovnih knjiga, sprovodi odluke organa sportskog udruženja i ima u odnosu na zaposlene i radno angažovana lica u sportskom udruženju položaj, odnosno ovlašćenja direktora u pravnom licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, ako Zakonom o sportu ili statutom nije drugačije određeno.

Odredbe statuta sportskog udruženja koje ograničavaju ovlašćenja zastupnika nemaju pravno dejstvo prema trećim licima. To znači da pravni poslovi koje zastupnik zaključi u ime i za račun udruženja obavezuju udruženje i ako nisu u okviru ciljeva udruženja, osim ako udruženje dokaže da je treće lice znalo da je taj posao izvan ciljeva udruženja ili je prema okolnostima datog slučaja to moglo znati.

Organ koji imenuje zastupnika može ga razrešiti i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga, kao što i sam zastupnik može u svako doba dati ostavku udruženju pisanim putem koja se mora registrovati. Ovde treba obratiti pažnju na to da li je ostavku dalo lice koje je jedini zastupnik udruženja jer posledice toga mogu dovesti i do prestanka udruženja:

 • ukoliko je ostavku dao jedini zastupnik udruženja, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog zastupnika, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke.
 • u slučaju da je udruženje ostalo bez jedinog zastupnika, a novi zastupnik ne bude registrovan u Registru u daljem roku od 60 dana, svaki član udruženja može tražiti da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika udruženja ((Ovaj postupak je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva)).
 • ukoliko novi zastupnik ne bude registrovan u Registru u daljem roku od šest meseci, udruženje prestaje.

Nadzorni odbor

Sportsko udruženje sa više od 20 članova ima nadzorni odbor za kontrolu zakonitosti rada i finansijskog poslovanja udruženja i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja. Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi uprave i skupštine udruženja.

Statutom se mogu predvideti i drugi organi udruženja, koje imenuje skupština.

Dužnosti članova

Članovi organa udruženja imaju posebne dužnosti prema udruženju u pogledu dužnosti pažnje, dužnosti prijavljivanja poslova i radnji u kojima imaju lični interes, dužnosti izbegavanja sukoba interesa, dužnosti čuvanja poslovne tajne i dužnosti poštovanja zabrane konkurencije.

Na posebne dužnosti prema udruženju i posledice povrede tih dužnosti shodno se primenjuju odredbe o posebnim dužnostima prema društvu zakona kojim je uređen rad privrednih društava i zakona kojim je uređena pravna zaštita poslovne tajne, ako Zakonom o sportu nije drugačije propisano.

Odgovornost članova i naknada štete

Članovi organa udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju udruženju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za tu štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja, ako su u postupku koji je prethodio glasanju obrazložili svoj stav o štetnosti predloga odluke o kome se glasa.

Zahtev za naknadu štete zastareva u roku od deset godina od dana donošenja odluke kojom je prouzrokovana šteta udruženju.

Tužbu za naknadu štete može u ime i za račun udruženja podneti skupština udruženja, organ uprave udruženja, zastupnik, nadzorni odbor ili članovi koji čine 5% od ukupnog broja članova udruženja, sportsko društvo i nadležni nacionalni granski sportski savez, a ako udruženje koristi sredstva u društvenoj ili javnoj svojini, i nadležni javni pravobranilac.

Odlukom udruženja može se odrediti posebni zastupnik udruženja za postupak za naknadu štete.

Ostvarena naknada štete pripada udruženju, a lice koje je podnelo tužbu ima pravo na naknadu troškova za vođenje spora. Opštim aktima ili odlukama organa udruženja ne može se usloviti ili zabraniti mogućnost podnošenja tužbe za naknadu štete.

Disciplinski postupak protiv člana udruženja

Član sportskog udruženja može biti isključen iz sportskog udruženja iz razloga i po postupku utvrđenom statutom.

Članu sportskog udruženja mogu se izreći disciplinske sankcije koje moraju biti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima sportskog udruženja. Kazna za disciplinski prekršaj može biti izrečena samo ako su i prekršaj i kazna bili utvrđeni opštim aktom udruženja, i to pre nego što je prekršaj učinjen, naravno, ako zakonom nije drugačije određeno.

Član udruženja u disciplinskom postupku ima pravo na:

 1. vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova;
 2. nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti;
 3. branioca kojeg može da angažuje o sopstvenom trošku;
 4. izjašnjenje i izvođenje dokaza;
 5. pisanu i obrazloženu odluku i pravo na žalbu.

Član sportskog udruženja ne može biti disciplinski kažnjen za korišćenje svojih prava u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima udruženja.

Poslednja izmena dana 12. juna 2016. u 03:13


Selena Marković

Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »