Imovina udruženja

Sportsko udruženje može sticati sredstva i ostvarivati prihod na više načina: od priloga, članarine, donacija, poklona, subvencija, nasleđa, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, usluga, sponzorstva i drugih komercijalnih, marketinških, poslovnih i privrednih delatnosti i aktivnosti. Tako stečena sredstva su u svojini sportskog udruženja.
Zakon članom 71. sportskom udruženju ostavlja mogućnost osnivanja privrednog društva ili drugog pravnog lica, radi pribavljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva. U ovom slučaju, sportsko udruženje-osnivač koristi celokupnu ostvarenu neto dobit tog osnovanog pravnog lica za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva, koji moraju biti utvrđeni statutom.

Promena pravnog oblika sportskog udruženja

Sportsko udruženje može da promeni pravni oblik u sportsko privredno društvo. Tu promenu započinje donošenjem odluke o organizovanju kao društvo sa ograničenom odgovornošću (koja odluka sadrži i odluku o osnivačkom aktu privrednog društva i prepuštanju jedinici lokalne samouprave da bira prve organe privrednog društva), kao i prenošenjem osnivačkih prava na jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji ima sedište, a uz prethodnu saglasnost te jedinice lokalne samouprave. Tako nastalo privredno društvo je pravni sledbenik sportskog udruženja (jer je promenom pravnog oblika udruženja i nastalo), te preuzima imovinu i sva prava i obaveze sportskog udruženja iz koga je nastalo, uključujući i zaposlene. Privredno društvo nastalo promenom pravnog oblika sportskog udruženja obavezno je da obavlja iste sportske aktivnosti i sportske delatnosti kao i sportsko udruženje.
Sportsko udruženje pre donošenja gore pomenute odluke, procenom utvrđuje vrednost imovine i ukupnog kapitala. Upisom nastalog privrednog društva u registar privrednih subjekata, zastupnik sportskog udruženja podnosi prijavu za brisanje sportskog udruženja iz Registra. Prijava se podnosi u roku od sedam dana od dana kada je privredno društvo upisano u registar privrednih subjekata koji vodi Agencija, a Agencija briše sportsko udruženje iz Registra sa danom upisa privrednog društava u registar privrednih subjekata.

Delatnost sportskog udruženja

Sportsko udruženje može neposredno da obavlja privrednu ili drugu delatnost kojom stiče dobit, u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

Sportsko udruženje ima pravo da registruje samo jednu privrednu delatnost i to pod sledećim uslovima:
1) da je privredna delatnost u vezi sa statutarnim ciljevima tog sportskog udruženja;
2) da je privredna delatnost predviđena statutom;
3) da je privredna delatnost manjeg obima, odnosno da se obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva sportskog udruženja;
4) da je privredna delatnost upisana u Registar.
Sportsko udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem privredne delatnosti tek nakon upisa u Registar.

Sportsko udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa sportskog udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Odgovornost sportskog udruženja imovinom

Za svoje obaveze sportsko udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.
Članovi sportskog udruženja i organa sportskog udruženja solidarno odgovaraju sa sportskim udruženjem za obaveze udruženja, ukoliko su postupali s imovinom udruženja kao da je u pitanju njihova imovina, ili su zloupotrebili sportsko udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne ciljeve.

Korišćenje imovine sportskog udruženja

Imovina sportskog udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom, i ne može se deliti njegovim članovima. Prihodi ostvareni obavljanjem delatnosti sportskog udruženja koriste se isključivo za ostvarivanje statutarnih ciljeva sportskog udruženja. Za slučaj prestanka sportskog udruženja kao primalac njegove imovine statutom se može odrediti samo domaća nedobitna organizacija u oblasti sporta. Ako se u trenutku prestanka sportskog udruženja ne može postupiti na način određen zakonom i statutom za raspodelu imovine, ili ako je sportsko udruženje prestalo na osnovu odluke o zabrani rada, imovina postaje svojina jedinice lokalne samouprave na čijoj je teritoriji bilo sedište sportskog udruženja i mora se upotrebiti u svrhe koje najviše odgovaraju ciljevima sportskog udruženja ili u druge sportske svrhe. Ukoliko jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti da ispuni uslove neophodne za prihvat imovine, onda imovina postaje svojina Republike Srbije.

Prestanak udruženja

Sportsko udruženje može prestati iz nekog od sledećih razloga:
1) ako se broj članova smanji ispod broja potrebnog za osnivanje, a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od 30 dana;
2) ako nadležni organ sportskog udruženja donese odluku o prestanku udruženja (brisanje iz Registra vrši se nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja sportskog udruženja);
3) statusnom promenom i promenom pravnog oblika koja vodi prestanku udruženja;
4) ako mu je izrečena mera zabrane obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za njihovo obavljanje, a u roku određenom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove;
5) ako je pravnosnažnom odlukom nadležnog suda utvrđeno da je registracija osnivanja sportskog udruženja bila ništavna;
6) ako mu je zabranjen rad;
7) ako se utvrdi da je prestalo sa radom;
8) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom ili statutom sportskog udruženja koji su navedeni kao osnov za prestanak udruženja;
9) stečajem.
Sportsko udruženje prestaje brisanjem iz Registra.

Zabrana rada

Zabranjeno je delovanje sportskog udruženja koje je usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

Odluku o zabrani rada sportskog udruženja donosi Ustavni sud.

Simboli vizuelnog identiteta i druge oznake sportskog udruženja kome je zabranjen rad ne smeju se javno upotrebljavati.

Likvidacija sportskog udruženja

Likvidacija sportskog udruženja sprovodi se kada ono ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza. Na sprovođenje likvidacije sportskog udruženja shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje likvidacija privrednih društava, osim ako Zakonom o sportu nije drukčije određeno. Sportsko udruženje može prestati i po skraćenom postupku likvidacije pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje likvidacija udruženja. Od trenutka kada su se stekli uslovi za pokretanje likvidacije, sportsko udruženje može preduzimati samo aktivnosti potrebne za sprovođenje likvidacionog postupka. Donošenjem odluke o prestanku sportskog udruženja likvidacijom i imenovanjem likvidacionog upravnika prestaju ovlašćenja zastupnika i punomoćnika sportskog udruženja.

U slučaju razloga za prestanak sportskog udruženja koji su gore navedeni pod tačkama 1), 2) i 7), skupština sportskog udruženja dužna je da, u roku od 15 dana od dana nastupanja razloga za prestanak sportskog udruženja, donese odluku o prestanku sportskog udruženja likvidacijom, imenovanju likvidacionog upravnika i o adresi za prijavu potraživanja. U nazivu sportskog udruženja upisuje se oznaka: „u likvidaciji“.

Dejstvo otvaranja postupka likvidacije nastupa registracijom likvidacije, podataka o likvidacionom upravniku i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije u skladu sa zakonom.

Sa imovinom sportskog udruženja koja preostane posle namirenja poverilaca, likvidacioni upravnik postupa na način predviđen zakonom i statutom sportskog udruženja. Posle okončanja likvidacije, likvidacioni upravnik bez odlaganja podnosi prijavu za brisanje sportskog udruženja iz Registra, uz koju prilaže izveštaj o toku likvidacije i izjavu da je sva imovina sportskog udruženja podeljena u skladu sa zakonom i statutom sportskog udruženja.

Lice koje je primilo imovinu sportskog udruženja iz likvidacionog ostatka odgovara do visine primljenog iznosa za eventualne neizmirene obaveze sportskog udruženja u likvidacionom postupku.

Stečaj

Nad sportskim udruženjem koje je nesposobno za plaćanje sprovodi se stečaj, u skladu sa zakonom. Na upis u Registar podataka koji se odnose na stečaj sportskog udruženja shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje stečajni postupak, i to odredbe o upisu u nadležni registar odluka iz stečajnog postupka.

Ako je nad sportskim udruženjem sproveden stečajni postupak, organ koji je taj postupak sproveo, u roku od 15 dana od dana okončanja postupka, dostavlja Agenciji dokaz o tome, nakon čega se, po službenoj dužnosti, sprovodi brisanje udruženja iz Registra. Registrator briše sportsko udruženje iz Registra na osnovu pravosnažne odluke o zaključenju stečajnog postupka.

Poslednja izmena dana 24. jula 2016. u 21:44


    Selena Marković

    Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »

    Žarko Ptiček

    Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS. Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima…… Saznaj više »