Novi Zakon o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), koji je stupio na snagu 16.2.2016. godine, pored ostalog uređuje pitanja koja se tiču pravnog položaja, organizacije i registracije preduzetnika i pravnih lica u sistemu sporta, odnosno kako ih zakon naziva: organizacije u oblasti sporta.

Zakon organizacije u oblasti sporta definiše kao svako pravno lice i preduzetnika koje se bavi organizovanjem sportskih aktivnosti i obavljanjem sportskih delatnosti. Sportska organizacija se osniva, radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, može postojati u dva oblika:

 1. kao udruženje – sportsko udruženje ili
 2. kao privredno društvo – sportsko privredno društvo.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se opšti propisi o udruženjima ((iz Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni) )), odnosno privrednim društvima (( Zakon o privrednim društvima(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) )).

U ovom tekstu navešćeno samo ono što je specifično za osnivanje sportskog udruženja, kao najjednostavnijeg oblika organizovanja u oblasti sporta.

Sportsko udruženje je dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica, organizovana na osnovu statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta.
Ukoliko je reč o spontanim i privremenim povezivanjima više lica radi ostvarivanja određenih sportskih ciljeva, shodno se primenjuju propisi, odnosno pravna pravila o ortakluku, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Sportsko udruženje može obrazovati jedan ili više ogranaka koji se upisuju u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, a koji nema svojstvo pravnog lica. Ogranak ima mesto obavljanja aktivnosti i delatnosti, i zastupnika, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun sportskog udruženja.

Osnivanje

Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, a svaki od njih može biti potpuno poslovno sposobno fizičko lice ili pravno lice. Sportsko udruženje osniva se na osnivačkoj skupštini, usvajanjem i potpisivanjem osnivačkog akta i statuta i izborom, odnosno imenovanjem lica ovlašćenog za zastupanje.
Osnivački akt sportskog udruženja mora biti overen, a sačinjava se u pisanoj formi i sadrži: poslovno ime, pravnu formu, sedište i matični broj osnivača i potpis zastupnika osnivača ako je osnivač pravno lice, odnosno lično ime, adresu, jedinstveni matični broj građana i potpis osnivača ako je osnivač fizičko lice; ime, adresu i broj i zemlju izdavanja putne isprave ako je osnivač strano fizičko lice; osnovne ciljeve sportskog udruženja; naziv i sedište sportskog udruženja; lično ime, adresu, jedinstveni matični broj građana, odnosno broj i zemlju izdavanja putne isprave lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja; datum donošenja osnivačkog akta.

Opšti akti

Opšti akti sportskog udruženja jesu: statut, pravilnik i odluka kojom se na opšti način uređuju određena pitanja.
Statut je osnovni opšti akt sportskog udruženja. Statut sportskog udruženja se registruje i objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre. Statutom se obavezno uređuju sledeća pitanja:

 1. naziv i sedište sportskog udruženja;
 2. ciljevi, sadržaj aktivnosti i određenje sportske grane i sportske discipline, odnosno oblasti sporta u kojoj se ostvaruju sportski ciljevi;
 3. organi, njihova ovlašćenja, način izbora i razrešenja, trajanje mandata i način odlučivanja;
 4. postupak usvajanja, odnosno izmena i dopuna statuta i drugih opštih akata sportskog udruženja;
 5. zastupanje sportskog udruženja;
 6. uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva, utvrđivanje visine članarine, prava, obaveze i odgovornost članova, posebno maloletnih lica;
 7. način odlučivanja o statusnim promenama;
 8. postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja;
 9. druga pitanja od značaja za sportsko udruženje.

Statut i svi drugi opšti akti sportskog udruženja moraju biti u saglasnosti sa sportskim pravilima i ovim zakonom. Naravno, i pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u sportskom udruženju moraju biti u skladu sa opštim aktima sportskog udruženja, sportskim pravilima i zakonom.
Odredbe opšteg akta sportskog udruženja podležu oceni ustavnosti i zakonitosti u skladu sa Ustavom i zakonom. U slučaju da je opšti akt sportskog udruženja poništen pravnosnažnom odlukom, sportsko udruženje je dužno da u roku od 30 dana od dana uručenja te odluke donese novi opšti akt, odnosno odluku o odgovarajućim izmenama opšteg akta i da u zakonskom roku podnese prijavu za upis u Registar, u suprotnom sportsko udruženje prestaje da postoji i briše se iz Registra.

Naziv, sedište i simboli

Naziv sportskog udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćirilici, kao i jezicima i pismima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji na kojoj se nalazi njegovo sedište. Zakon propisuje da naziv sportskog udruženja može biti i na stranom jeziku, odnosno može da sadrži i pojedine strane reči, ako one čine ime, odnosno naziv osnivača, odnosno ako su uobičajene u srpskom jeziku ili ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, odnosno ako se radi o rečima na mrtvom jeziku. Naziv se utvrđuje statutom sportskog udruženja i upisuje se u Registar. Sportsko udruženje može statutom odrediti i skraćeni naziv, koji se takođe upisuje u Registar. Naziv novoosnovanog sportskog udruženja mora se jasno razlikovati od naziva drugih sportskih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar. Iz naziva sportskog udruženja mora biti vidljivo da je u pitanju sportska organizacija. Naziv sportskog udruženja ne sme dovoditi u zabludu u pogledu grane ili oblasti sporta kome pripada sportsko udruženje ili o tome o kakvoj se vrsti pravnog lica radi ili o kom pravnom licu se radi. Izuzetno, novoosnovano sportsko udruženje može koristiti naziv ili deo naziva sportskog udruženja koje je već upisano u Registar pod uslovom da naziv novoosnovanog sportskog udruženja sadrži sedište novoosnovanog sportskog udruženja koje nije identično sedištu sportskog udruženja koje je već upisano u Registar ili uredno prijavljeno za upis u Registar.

Sedište sportskog udruženja mora biti na teritoriji Republike Srbije i to  mesto iz kojeg se upravlja aktivnostima i delatnostima udruženja. U poslovnoj korespondenciji i u javnom istupanju sportsko udruženje uz svoj naziv navodi i svoje sedište.

Simboli Sportsko udruženje može imati svoj znak, logotip i druge simbole, u skladu sa statutom. Simboli vizuelnog identiteta sportskog udruženja moraju se jasno razlikovati od simbola drugih sportskih organizacija i ne smeju dovoditi u zabludu u pogledu ciljeva sportskog udruženja i njegovog identiteta.

Upis u registar

Sportska udruženja upisuju se u Registar koji vodi Agencija za privredne registre, i stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ((upis u APR ima konstitutivno dejstvo)). Spontano i privremeno povezivanje više lica ne upisuje se u Registar.

U Registar se upisuje sledeće:

 1. oblik organizovanja sportskog udruženja (udruženje, društvo, granski savez, teritorijalni savez, stručno udruženje, druga udruženja i savezi u oblasti sporta);
 2. naziv, sedište i adresa sportskog udruženja;
 3. jedna ili više sportskih grana, disciplina ili oblasti sporta;
 4. datum upisa u Registar;
 5. podaci o zastupniku (ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i JMBG, odnosno broj pasoša i država izdavanja);
 6. matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB);
 7. broj računa u banci;
 8. izmene i dopune statuta;
 9. privredna delatnost koju sportsko udruženje neposredno obavlja;
 10. predviđeno vreme za koje se sportsko udruženje osniva (može i na neodređeno vreme);
 11. članstvo u nadležnom nacionalnom sportskom savezu ili drugom savezu ili asocijaciji u zemlji i inostranstvu;
 12. zabeleška pokretanja postupka za zabranu rada; zabeleška zabrane rada; podaci o statusnoj promeni; podaci o likvidaciji; podaci o stečaju; kontakt podaci (broj telefona, faks i internet adresa); broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar.

Registar sadrži i sledeće podatke, ako ti podaci postoje, i to: skraćeni naziv, naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine, naziv u prevodu na strani jezik, naziv, sedište i adresu ogranka i podatke o zastupniku ogranka (ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i JMBG, odnosno broj pasoša i država izdavanja), zabeleške podataka od značaja za pravni promet.

Ništavnost registracije

Registracija osnivanja sportskog udruženja ništavna je, odnosno registracija određenog podatka o sportskom udruženju poništava se:

 1. ako su u registracionoj prijavi navedeni neistiniti podaci;
 2. ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta (lažnog opšteg ili pojedinačnog akta), dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim, odnosno nezakonitim podacima;
 3. ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Kad je pravnosnažnom presudom poništena registracija određenog podatka o sportskom udruženju, sud je dužan da u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti dostavi presudu Agenciji, na osnovu koje Registrator briše ništavnu registraciju iz Registra. U tom slučaju sportsko udruženje je obavezno da, u roku od tri meseca, od brisanja ništavne registracije iz Registra podnese prijavu za registraciju podatka koji zamenjuje ništavnu registraciju, a u protivnom sportsko udruženje prestaje, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno. Ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja sportskog udruženja, Registrator u Registar registruje zabeležbu ništavnosti registracije osnivanja i o tome obaveštava sportsko udruženje, Ministarstvo i nadležnog sportskog inspektora radi pokretanja postupka za brisanje sportskog udruženja iz Registra.

Ništavnost registracije nema pravno dejstvo na pravne poslove sportskog udruženja sa savesnim trećim licima. Utvrđivanjem ništavnosti registracije osnivanja sportskog udruženja osnivači sportskog udruženja postaju solidarno odgovorni za namirenje potraživanja poverilaca udruženja.

Poslednja izmena dana 5. juna 2016. u 22:23


  Selena Marković

  Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u…… Saznaj više »